Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Planverket i bruk chevron_right Bruk
Oljevernplaner

Viktige momenter i en oljevernplan;

  1. Målgrupper, roller og ansvar
  2. Beskrivelse av aktivitet
  3. Varsling av NOFO og kommunikasjon
  4. Aksjonsplan, inkludert mål, strategi og taktikk
  5. Referanser og vedlegg

1. Målgrupper, roller og ansvar

Beskrive:
- Hvem er planen for?
- Organisasjonskart
- Rapporteringslinjer

2. Beskrivelse av aktivitet

Sted og beskrivelse

Her ønsker en informasjon om lokasjon, med kartutsnitt hvor også omkringliggende infrastruktur er vist. 

Parameter Beskrivelse
Navn på felt/installasjon/brønn Brønnbane og PL
Posisjon Lat og Long i wgs 84 
Vanndyp Meter
Avstand til land Nautiske mil
Oljetype Referanse
Vektet rate  m3/døgn
Drivtid til land Døgn
Avstand til næmeste NOFO-base Nautiske mil
Tidsrom for aktivitet Kvartal og år
Navn på rigg  

Scenarier og type utslipp/DFU

Informasjon om vekting mellom et sjøbunnsutslipp og/eller et overflateutslipp, spenn av rater og vektet rate/varighet. 

Det er også ønskelig med en beskrivelse av hvilke barrierer en ser for seg vil bli rammet, vurdert mot oljens egenskaper (tungolje/lettolje/kondesat/gass).

En beskrivelse av barrierene vil også være naturlig her.

Oljens egenskaper

Et utvalg av informasjon vedrørende referanseoljens karakter er ønskelig. Dette kan inkludere nøkkelegenskaper, fordampning/nedblanding/emulsjonsdannelse, viskositet, øvrige forvitringsegenskaper og eventuell påvirkning på valgt bekjempelsesmetode.

Naturressurser i området hentet fra miljørisikoanalysen (MRA)

Her kan man inkludere et sammendrag av hvilke miljøressurser som er i fare basert på den planlagte aktiviteten. 

3. Varsling av NOFO og kommunikasjon

Telefonnummer til vaktgående posisjoner til alle aktuelle beredskapsorganisasjoner, mobiliseringsordre, aksjonsplan og sambandslister.

4. Aksjonsplan, inkludert mål, strategi og taktikk

Mal for aksjonsplan

Oljevernressurser, plassering og antall

Hvilke ressurser i hvilke barrierer, hvor de nevnte ressursene kommer fra, hvilket utstyr som er ombord/på base.

Identifiserte eksempelområder

Liste over eksempelområder, inkludert drivtid og strandet mengde.

HMS i en oljevernaksjon

Henvisning til HMS-håndboken.

Logistikk og avfall i en oljevernaksjon

Hvilke avtaler som er tilgjengelig og henvisning til hvilke planer som skal være gjeldende.

Eskalering/robusthet/utholdenhet

Henvisning til en samlet NOFO ressurspool fra operatør, NOFO og internasjonalt.

5. Referanser og vedlegg

Her kan følgende dokumenter refereres til;

Miljørisikoanalyse
Beredskapsanalyse
Prosessbeskrivelse, NOFOs operasjonsledelse
NOFOs Planverk
Tillatelse til aktivitet
Forvitringsstudie
Relevante selskapsinterne dokumenter
Internasjonale gode praksiser og veiledere
Inngåtte avtaler for den enkelte aktivitet

For faguttrykk, se Fagordliste.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet