Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Planverket i bruk chevron_right Bruk
Oljevernplaner

Viktige momenter i en oljevernplan

  1. Målgrupper, roller og ansvar
  2. Beskrivelse av brønn
  3. Varsling av NOFO og kommunikasjon
  4. Aksjonsplan inkludert mål, strategi og taktikk
  5. Referanser og vedlegg

1. Målgrupper, roller og ansvar

Beskrive:
- Hvem er planen for?
- Organisasjonskart
- Rapporteringslinjer

2. Beskrivelse av brønn

Sted og beskrivelse

Her ønsker en informasjon om lokasjon med kartutsnitt hvor også omkringliggende infrastruktur er vist. 

Parameter Beskrivelse
Navn på felt/installasjon Brønnbane og PL
Posisjon Lat og Long i wgs 84 
Vanndyp Meter
Avstand til land Nautiske mil
Oljetype Referanse
Vektet rate   
Drivtid til land Døgn
Avstand til næmeste NOFO base Nautiske mil
Tidsrom for aktivitet Kvartal og år
Navn på rigg  

Scenarier og type utslipp/DFU

Informasjon om vekting mellom ett sjøbunnsutslipp eller ett overflateutslipp. Om de forskejllige rater og vektet rate/varighet. 

Det er også ønskelig med en beskrivelse av hvilke barrierer en ser for seg vil bli rammet, vurdert mot oljens egenskaper (tungolje/lettolje/kondesat/gass)

En beskrivelse av barrierene vil også være naturlig her

Oljens egenskaper

Ett utvalg av informasjon vedrørende referanseoljens karakter er ønskelig. Dette kan inkludere nøkkelegenskaper, fordampning/nedblanding/emulsjonsdannelse, viskositet, forvitringsegenskaper og eventuell påvirkning på valgt bekjempelsesmetode.

Naturressurser i området hentet fra miljørisikoanalysen (MRA)

Her kan man gjøre ett sammendrag av hvilke miljøressurser som er i fare basert på den planlagte aktiviteten. 

3. Varsling av NOFO og kommunikasjon

Telefonnummer til vaktgående posisjoner til alle aktuelle beredskapsorganisasjoner, mobiliseringsordre, aksjonsplan og sambandslister

4. Aksjonsplan inkludert mål, strategi og taktikk

Mal for aksjonsplan

Oljevernressurser, plassering og antall

Hvilke ressurser i hvilke barrierer, hvor de nevnte ressurser kommer fra, hvilke utstyr som er ombord/på base 

Identifiserte eksempelområder

Liste over eksempelområder inkludert drivtid til land og mengde.

HMS i oljevernaksjon

Henvisning til HMS håndboken

Logistikk og avfall i oljevernaksjon

Hvilke avtaler som er tilgjengelig og henvisning til hvilke planer som skal være gjeldende

Eskalering/robusthet/utholdenhet

Henvisning til en samlet NOFO ressurspool fra operatør, NOFO og internasjonalt

5. Referanser og vedlegg

Her kan følgende dokumenter referes til:

Miljørisikoanalyse
Beredskapsanalyse
Prosessbeskrivelse NOFO operasjonsledelse
NOFO Planverk
Tillatelse for aktivitet
Forvitringsstudie
Relevante selskapsinterne dokumenter
Internasjonale gode praksiser og veiledere
Inngåtte avtaler for den enkelte aktivitet

For faguttrykk se Fagordliste

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet