Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker chevron_right Barriere 4
Emulsjon i strømsterkt område

Strømsterke områder forekommer mange steder langs norskekyster, typisk rundt nes i ytre kystsone, i sund mellom øyer i områder med stor tidevannsforskjell, og i pollsystemer. Strømhastigheten kan enkelte steder være mer enn 5 knop.

Strategier

Den sterke strømmen medfører at tradisjonelle lenser ikke er egnet i området med den sterkeste strømmen. Et mulig unntak er hurtiggående systemer der navigasjonsforholdene tillater det, eller ved at "armene" festes i land. Det anbefales derfor bruk av ledelenser for å lede emulsjonen inn i "bakevjer" hvor strømforholdene tillater låsing. De strømsterke områdene er vanligvis tidevanndrevet, slik at det bør planlegges for taktikker i "bakevjene" på hver side. Ved utløp av strømmen vil hastigheten avta, og tradisjonelle systemer vil kunne benyttes effektivt.

Lenser

Høyhastighets lensesystemer og mellomtunge lenser er egnet i slike områder, for eksempel:

 • NOFI 500 EP
 • NO 450S
 • Current Buster 2
 • Current Buster 4
 • Expandi 4300

Opptakere

En rekke opptakere vil være egnet, og disponeres ut fra tilgjengelighet og forholdene i området hvor de benyttes. Eksempler er:

 • KLK 402/FoxDrum
 • KLK 602/FoxDrum
 • Lamor LWS 500
 • Foxtail VAB 2-6
 • Foxtail VAB 4-9

Adkomst

Disse områdene er gjerne karakterisert ved bratte strandberg, og har primært adkomst fra sjøsiden.

Personell

Det er store krefter i vannmassene i disse områdene, og det er derfor viktig med øvet og trenet personell. Dette for å sikre riktig bruk av utstyr, samt ivareta HMS på en god måte.

Fjernmåling

Droner er godt egnet til å formidle oversikt og effektivisere operasjoner, spesielt mht. spredning av olje ut fra gjennomgående, strømsterke områder.

Utholdenhet og fleksibilitet

Det er behov for god etterretning om hvor det observeres oljeemulsjon, med rask vurdering av behov for tiltak, ut fra forventet drift og tidevannsyklus. Det vil ofte være behov for raske forflytninger og prioritering av bekjempelse, samt å planlegge for bruk av perioden mellom høyvann og lavvann, hvor lav strømhastighet muliggjør bruk av flere ressurstyper.

Logistikk og forpleining

Avhengig av beliggenhet i forhold til infrastruktur, inkludert adkomst, innkvartering og forpleining vil arbeid enten foregå innen normal arbeidstid/korte perioder, eller fra fremskutt depot/base, med muligheter for innkvartering og forpleining.

Avhending

Avhending vil skje gjennom avtale med SAR, og avhenge av mengde emulsjon og de ressurser som inngår i aksjonen. Mindre volumer oppsamlet emulsjon kan mellomlagres på IBC-containere, mens større mengder kan mellomlagres på lagringstanker. Eksempler er:

 • Markleen oilbag
 • Desmi RO-tank
 • Unibag/Oilbag
 • NOFI oljelekter

 

 

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet