Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan
Målsetning

Prioritering under en aksjon

I en aksjon er følgende rekkefølge for proritering lagt til grunn:

  1. Liv og helse
  2. Miljø
  3. Infrastruktur
  4. Omdømme

Bekjempelse av akutt forurensing hører inn under miljø.

Aksjon- og miljømål

Overordnete aksjons- og miljømål er definert i de enkelte oljevernplaner. De er basert på analyser som viser en detaljert oversikt over de miljøressurser som kan påvirkes, med variasjon i sårbarhet over året. Ved å benytte databasene og verktøyene i Planverket vil et godt beslutningsgrunnlag være tilgjengelig for utarbeidelse av en plan med strategier og taktikker for aksjonen. 

Målene listet nedenfor er eksempler som er hentet fra oljevernplaner.

  • Bekjempe forurensningen nær kilden med optimal bruk av tilgjengelige ressurser.
  • Etablere første plan for miljøundersøkelser innen 48 timer.
  • Minimalisere oljeforurensning av kyst- og strandsone
  • Hindre forurensning i spesielt miljøfølsomme områder.
  • Hindre forurensning av naturlokaliteter av nasjonal eller internasjonal verneverdi og høy sårbarhet, tilsvarende A-områder og B-områder i Miljødirektoratets «Prioriteringskart for innsats mot akutt forurensning». Hindre eller redusere forurensning av andre prioriterte lokaliteter og områder.
  • Hindre sekundærforurensning/remobilisering av olje fra strand.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet