Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan
Målsetning (I arbeid)

Prioritering under en aksjon

I en aksjon er følgende rekkefølge for proritering lagt til grunn:

 1. Liv og helse
 2. Miljø
 3. Infrastruktur
 4. Omdømme

Bekjempelse av akutt forurensing hører inn under miljø.

Aksjon- og miljømål

Overordnete aksjons- og miljømål er definert i de enkelte oljevernplaner. De er basert på analyser som viser en detaljert oversikt over de miljøressurser som kan påvirkes, med variasjon i sårbarhet over året. Ved å benytte databasene og verktøyene i planverket vil et godt beslutningsgrunnlag være tilgjengelig for utarbeidelse av en plan med strategier og taktikker for aksjonen. 

Målene listet nedenfor er eksempler som er hentet fra oljevernplaner.

 • Bekjempe forurensningen nær kilden med optimal bruk av tilgjengelige ressurser.
 • Etablere første plan for miljøundersøkelser innen 48 timer.
 • Minimalisere oljeforurensning av kyst- og strandsone
 • Hindre forurensning i spesielt miljøfølsomme områder.
 • Hindre forurensning av naturlokaliteter av nasjonal eller internasjonal verneverdi og høy sårbarhet, tilsvarende MOB prioritet A og B. Hindre eller redusere forurensning av andre prioriterte lokaliteter og områder.
 • Hindre sekundærforurensning/remobilisering av olje fra strand
 • Saneringsmål settes i den enkelte operasjon.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet