Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser
Personell

  • InnsatsGruppe Strand Akutt (IGSA)
  • Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA)
  • NOFOs Spesialteam
  • Novumare
  • Kystverkets depotstyrke

InnsatsGruppe Strand Akutt (IGSA)

IGSA skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel. 

Ved akutte situasjoner vil gruppen settes inn for å iverksette tiltak for skjerming, leding og forhindre remobilisering av oljeemulsjon, for slik å begrense skadene og konsekvensene av akutt forurensning. 

IGSA er gitt spesialopplæring, inkludert lagledelse, deltar i årlige øvelser og er klargjort for innsats med initiell deltakelse på 10 døgn. 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA)

NOFO har avtaler med IUA i de områder som kan bli berørt av akutt forurensning fra norsk kontinentalsokkel.

Avtalen sikrer at NOFO kan benytte seg av IUA sine ressurser dersom akutt forurensning skulle true kyst- og strandsonen langs hele kysten.

IUA stiller til rådighet personell både for innsatsledelse, samt ledelse i sektor og teig. IUA har også utstyr og personell til bruk for skjerming, leding, hindre remobilisering og strandrensing av oljeemulsjon.

NOFOs Spesialteam

NOFOs Spesialteam består av 63 personer med kompetanse og kapasitet til å ivareta alle operasjonelle aspekter ved kyst- og strandaksjoner, både som rådgiver til operasjonsledelse, innsatsledelse og sektor- og teigledelse.

Operasjonelt vil de bistå med støtte til IUA ved:

  • Etablering
  • Ledelse
  • Strandbefaring
  • Logistikk
  • Strandrensing

Novumare  

Novumare har tatt over eierskapet til "ren kyst" fra WWF. Dette inkluderer også tidligere innsatspersonell. 

Novumare stiller til rådighet opplært personell for innsats i kyst- og strandsonen. 

Kystverkets depotstyrke

Kystverket har personell tilknyttet hvert av sine 16 depot. Disse er plassert langs hele kysten. 

I hvert lag inngår 10 personer som kan bidra i en strandaksjon. Personellet er også øvd og trent til å gå inn i ulike operative lederfunksjoner.

Personellressurser, kyst og strand

Generell personellmatrise som gir en indikasjon på ressurser til bruk i oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen. Dette personellet kan rulleres over tid. 

Avtaler Antall personer Tilleggsinfo
IUA

200 arbeidsdøgn i 60 døgn

Eksempelvis 10 personer i 20 døgn pr. IUA

Mobiliseringstid: 24 timer

NOFO har avtale med 21 IUA langs kysten

Innsats er ikke begrenset til kun eget IUA

IGSA 40 personer i 10 døgn Mobiliseringstid: 48 timer
NOFOs Spesialteam 63 personer i minimum 10 døgn Mobiliseringstid: 24 timer

Novumare

Ren Kyst

290 personer

15 personer innen 48 timer

50 personer innen 96 timer

Kystverkets innsatsstyrke 10 personer pr. depot, unntatt Longeryearbyen og Mongstad, som har 20 pr. depot

Totalt 170 personer tilgjengelig

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet