Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser
Personell

  • Innsatsgruppe strand akutt (IGSA)
  • Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA)
  • Spesialteam
  • Novumare
  • Kystverkets depotstyrke

Innsatsgruppe strand akutt (IGSA)

IGSA skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentasokkel. 

Ved akutte situasjoner vil gruppen settes inn for å iverksette tiltak for skjerming, leding og remobilisering av oljeemulsjon for å begrense skadene og konsekvensene av akutt forurensing. 

IGSA er gitt spesialopplæring inkludert lagledelse, deltar i årlige øvelser og er klargjort for innsats med initiell deltakelse på 10 døgn. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

NOFO har avtaler med IUA i de områder som kan bli berørt av akutt forurensing fra norsk sokkel.

Avtalen sikrer at NOFO kan benytte seg av IUA sine ressurser dersom akutt forurensing skulle true kyst- og strandsonen langs hele kysten.

IUA stiller til rådighet personell både for innsatsledelse og ledelse i sektor og teig. IUA har også utstyr og personell til bruk for skjerming, leding, remobilisering og strandrensing av oljeemulsjon.

Spesialteam

NOFO spesialteam består av 63 personer med kompetanse og kapasitet til å ivareta alle operasjonelle aspekter ved kyst- og strandaksjoner. Både som rådgiver til operasjonsledelse, innsatsledelse og sektor- og teigledelse.

Operasjonelt vil de bistå med støtte til IUA ved:

  • Etablering
  • Ledelse
  • Strandbefaring
  • Logistikk
  • Strandrensing

Novumare  

Novumare har tatt over eierskap av "ren kyst" fra WWF. Dette inkkluderer også tidligere innsatspersonell. 

Novumare stiller til rådighet opplært personell for innsats i kyst- og strandsonen. 

Kystverkets depotstyrke

Kystverket har personell tilknyttet hvert av sine 16 depot. Disse er plassert langs hele kysten. 

I hvert lag inngår 10 personer som kan bidra i en strandaksjon. Personellet er også øvd og trent til å gå inn i ulike operative lederfunksjoner.

Personellressurser kyst og strand

Generell personellmatrise som gir en indikasjon på ressurser til bruk i kyst og strand. Dette personellet kan rulleres over tid. 

Avtaler Antall personer Tilleggsinfo
IUA

200 arbeidsdøgn i 60 dager.

Eksempelvis 10 personer i 20 dager pr. IUA

Mobiliseringstid: 24 timer

NOFO har avtale med 21 IUA langs kysten

Innsats er ikke begrenset til kun eget IUA

IGSA 40 personer i 10 dager Mobiliseringstid: 48 timer
Spesialteam 63 personer i minimum 10 dager Mobiliseringstid: 24 timer

Novumare

Ren Kyst

184 personer

15 personer innen 48 timer

50 personer innen 96 timer

Kystverkets innsatsstyrke 10 personer pr. depot, unntatt Longeryearbyen og Mongstad som har 20 per depot. 

Totalt 170 personer totalt tilgjengelig. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet