Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Oppslagsverk
Fagordliste

I et bredt samarbeid mellom aktører innen beredskap er det utarbeidet en felles fagordliste for akutt forurensning. 

NOFO, Kystverket, Direktoratet for Sivil Beredskap, Norsk brannbefals forbund og Språkrådet utformet i samarbeid en felles fagordliste for akutt forurensning. Listen er tilgjengelig på internett (www.afterm.no), men blir ikke lenger vedlikeholdt gjennom dette samarbeidet.

Under er utdrag fra fagordlisten, komplettert med fagord for Planverket.

Uttrykk Forklaring
absorbent Sorbent som tar opp stoffer i sine porer.
absorberende lense Bruk sorberende lense.
ActLog Web- og GIS-basert beslutningsstøttesystem for miljøberedskap.
adhesjonsopptaker Opptaker som utnytter klebing eller vedheft til utstyrsoverflaten som virkemåte.
administrativ norm Uttrykk for norske normer for forurensninger i arbeidsatmosfære.
AIS Forkortelse for: automatisk identifikasjonssystem
akseptkriterium Kriterium basert på forskrifter, standarder, erfaring eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko.
aksjon Organiserte tiltak for å avverge, begrense og håndtere skader og ulemper som følge av uønsket hendelse.
aksjonsledelse Aksjonsleder med tilhørende stab og støttefunksjoner.
aksjonsområde Geografisk avgrenset område for en aksjon
aksjonsplan Plan som aksjonsleder utarbeider for en aksjon, som ivaretar overordnete strategiske føringer og som gir rammer, begrensninger og oppgaver for en innsats og dennes relasjon til samfunnet.
akutt forurensning Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt.
akuttfase Tiden fra første innsatsstyrke har ankommet og fram til innsatsstedet er stabilisert og situasjonen er erklært under kontroll.
andrelinjeberedskap Beredskap for koordinert bistand til og styrking av innsats.
anerkjent klasseinstitusjon Klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med etter skipssikkerhetsloven § 41.
ansvarlig forurenser Den som setter i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
ASAR Advanced Synthetic Aperture Radar
asfaltener Kompliserte hydrokarboner som også kan inneholde mindre mengder nitrogen, oksygen og svovel og som utgjør hovedbestanddelene i asfalt og er en av komponentene i tunge fyringsoljer.
BarKal Excel basert modell for beregninger av beredskapsbehov for oljevernberedskap i alle barrierer
barkblåser Utstyr som bruker luft for å påføre bark på forurensning.
barriere Fysisk hinder for å redusere konsekvenser av en hendelse.
Beauforts vindskala En internasjonal skala som brukes til å bestemme vindstyrken.
bekjempelse Alle tiltak som gjennomføres for å håndtere olje i den hensikt å hindre skade på mennesker og miljø
beredskap Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som skal hindre at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som skal hindre eller redusere skadevirkningene av inntrådte ulykkes- eller krisesituasjoner.
Beredskapsanalyse Analyse som omfatter etablering av DFUer , etablering av funksjonskrav til beredskap, og identifikasjon av tiltak for å dimensjonere beredskapen
beredskapsfartøy Fartøy som er tillagt oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt innretninger.
beredskapsorganisasjon Det personell som i en beredskapsplan er tildelt funksjoner med tilhørende oppgaver.
beredskapsplan Dokument som beskriver beredskapen for en eller flere definerte hendelser.
beredskapsstyrke Et bestemt antall personer som står til disposisjon for aksjoner og som kan kalles ut på kort varsel.
beskyttet farvann Farvann som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav.
BETX Lette ringformede hydrokarboner (Benzen/Xylen/Toulen)
bistandsplikt Forpliktelse til å stille til rådighet for andre organisasjoner det utstyr og personell som inngår i egen beredskap.
boombag Se oljelense for hurtig respons.
bustersystem Høyhastighetslense som er utviklet og produsert av NOFI AS, med tilhørende utstyr.
bølgeeksponering Å være utsatt for bølger.
Current Buster Oljelense
dekontaminasjon Fjerning av forurensning (kontaminasjon)
del av innsatsområde Geografisk eller funksjonell underinndeling av innsatsområde.
demobilisering Tilbakeføring av ressurser som har vært mobilisert, til normal tilstand.
depot Utstyr og materiell som er lagret samlet.
deteksjon - fjernmåling Det å oppdage og posisjons- og arealbestemme forurensning.
DFU Forkortelse for: definert fare- og ulykkessituasjon.
dimensjonerende utslipp Kalkulert utslipp som beredskapen forutsettes å kunne håndtere.
dispergeringsmiddel Flytende, kjemisk løsning som under påføring på olje på vann, fremskynder oppdelingen av oljeflak og løser opp oljen til små dråper som spres, fortynnes og brytes ned i vannmassene.
dispergeringssystem Sett av utstyrsenheter for påføring av dispergeringsmiddel.
DSB Direktoratet for samfunnsikkerhet og berdskap
DTG Forkortelse for: datotidsgruppe.
ELS Enhetlig ledelses System
emulsjon En blanding av to væsker som ikke er fullstendig løselige med hverandre. Den ene væsken er fordelt som dråper i den andre væsken.
Enhet Del av system, f. eks en Transrec 150. (eksisterende del av databser over utstyr).
ERA Environment Risk Analysis
ESI Forkortelse for: Environmental Sensitivity Index
etterkantundersøkelse Bruk miljøundersøkelse.
farled Særskilte trafikkveier på sjøen fastsatt i medhold av lov.
farlig avfall Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.
fartøyinstruks Dokument som angir fartøydata og anbefalte begrensninger for bruk av fartøyet.
farvann Områder der fartøy kan ferdes og som er innenfor lovens virkeområde.
fiske- og fangstfartøy Fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange fisk, hval, sel eller andre levende ressurser i sjøen, herunder tang og tare.
fjernmålingsystem System som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og kartlegge posisjon, areal, mengde og egenskaper til akutt forurensning.
FKB (1) Forkortelse for: Felles kartdatabase.
FKB (2) Forkortelse for: fartøy i kystnær beredskap.
flammepunkt Laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser.
FLIR Forward Looking Infrared (camera)
forhøyet beredskap Midlertidig økning av beredskap utover grunnberedskap.
Forløp Faktisk utvikling av en ulykkeshendelse, i form av utslippstype, -dyp, -varighet, og observert drift og spredning av olje
forsyningsskip Skip brukt til å frakte proviant, utstyr og mannskap.
forurensning 1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 2) støy og rystelser, 3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 4) påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe fo
forurensningsmyndighet Offentlig instans som har myndighet i henhold til forurensningsloven.
FPSO Forkortelse for: Floating Production, Storage and Offloading.
fremskutt depot Depot som etableres i et innsatsområde.
GIS Forkortelse for geografisk informasjonssystem. Geografiske informasjonssystemer tilbyr funksjonalitet for blant annet innsyn til, forvaltning og analyse av stedfestet informasjon. Et GIS-system har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres gr
godkjent foretak Foretak som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å gjennomføre kontroll i henhold til forskrift 3. oktober 2000 nr. 985 om kontroll av fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meters lengde.
grunnberedskap Den til enhver tid eksisterende beredskap som forefinnes i de ulike sektorer.
grunnlinje Brutt linje langs et lands kyst bestående av rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp over havet ved lavvann (fjære sjø).
hanefot To eller flere stykker av tauverk, kjetting eller vaier som fra samme toppunkt er festet til et redskap eller et objekt.
HH Høyhastighetssystem. Lense som er beregnet på slep i vesentlig høyere hastighet enn konvensjonelle lenser og har en integrert funksjon for oppsamling av olje.
HIVisc Skimmer - oljeopptaker for høy viskøs olje
HMS Forkortelse for: helse, miljø og sikkerhet.
HRS Forkortelse for: Hovedredningssentral
hydrokarbon Forbindelse som består av hydrogen- og karbonatomer.
høyhastighetslense Lense som er beregnet på slep i vesentlig høyere hastighet enn konvensjonelle lenser og har en integrert funksjon for oppsamling av olje.
IBC Forkortelse for: Intermediate Bulk Container. Mellomstor bulkcontainer med maksimalt volum på 3000 liter.
ICS Incident Command System
IGK Innsatsgruppe kyst
IGSA Forkortelse for: Innsatsgruppe strand akutt.
IL Innsatsleder
ILK Innsatsleder Kyst
ILS Forkortelse for: Innsatsleder Sjø
in situ-brenning Brenning på stedet.
influensområde Geografisk område som er eller kan bli forurenset ved et bestemt utslipp.
innsats Organiserte tiltak som er ledd i en aksjon og som omfatter alt arbeid på innsatsområdet, inkludert ledelse og organisering.
innsatsområde Geografisk avgrenset område for en innsats
IR Camera Infra red Camera
iskant Skillet mellom isfritt hav og områder dekket av mer eller mindre havis i en hvilket som helst form, men ved et bestemt tidspunkt.
IUA Forkortelse for: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.
Komponent Del av enhet som påvriker ytelse, f.eks en pumpe (eksisterende del av databser over utstyr).
kondensat Lette hydrokarboner som opptrer i visse typer naturgass (våtgass) og oppløst i råolje.
korteste drivtid Den korteste beregnede tiden et utslipp bruker fra utslippsstedet til første påslag på land basert på et sett drivbanesenarioer.
KSAT Kongsberg Satellite Service
KV Kystvakten
KyV Kystverket
ledelense Lense som er plassert slik at den skal lede forurensende stoff forbi eller til et bestemt område.
lense En flytende fysisk barriere som fungerer som en sammenhengende hindring mot spredning av et forurensende stoff.
lett lense Ikke-sorberende lense som kan brukes i maksimalt 0,5 meter høye bølger.
liaison - organisering Støttefunksjon som er et utsendt forbindelsesledd mellom en ledelse og andre som er berørt av en uønsket hendelse.
LL Lagleder
LOS Line of sight
MARPOL FNs konvensjon om hindring av forurensning fra skip.
MBR Maritime Broadband Radio
mellomtung lense Ikke-sorberende lense som kan brukes i bølger opp til 1 meter signifikant bølgehøyde, og maksimalt 1,5 meter høye bølger.
MET Meterologisk Institutt
middelvann Gjennomsnitt av alle vannstandsmålinger i en 19-årsperiode.
midlere høyvann Gjennomsnitt av alle høyvann i en 19-årsperiode.
midlere lavvann Gjennomsnitt av alle lavvann i en 19-årsperiode.
MIljøprioritert område Område som har en prioritert basert på sårbarhet og verneverdi etter gitte kriterier.
miljøressurs Enhver biologisk, geografisk, fysisk eller kjemisk del av naturen eller en menneskeskapt aktivitet knyttet direkte til en eller flere slike deler.
miljørisiko En kombinasjon av sannsynlighet for og miljøkonsekvensene av en fare- eller ulykkessituasjon der akutt forurensning inngår.
miljøundersøkelse Undersøkelse av det ytre miljøets tilstand.
MIRA Forkortelse for: miljørettet risikoanalyse
MOB land Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land.
MOB sjø Modell for prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten.
mobilisering Iverksetting av tiltak som forberedelse til innsats.
mobiliseringstid Tid fra alarm er mottatt på nødalarmsentral til første utrykningsstyrke rykker ut fra oppmøtested.
mørke Lyset når solsenteret er lavere enn 6 grader under horisonten.
Mål Beskrivelse av ønsket måloppnåelse med beredskapen (Objectives i ICS)
målestokk Angivelse av forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Eksempel: ved målestokk 1:50 000 tilsvarer 1 cm på kartet 50 000 cm (= 500 m) i terrenget.
nautisk mil Måleenhet for distanse som brukes til sjøs, i luften og innenfor meteorologi. Én internasjonal nautisk mil er nøyaktig 1852 meter, som er lik den avrundete gjennomsnittlige lengden av ett breddeminutt.
NBSK Norges Brannskole
nedre eksplosjonsgrense Laveste konsentrasjon av brennbar gass/damp i luft som er tilstrekkelig for antennelse med etterfølgende flammeutbredelse gjennom blandingen uten tilførsel av energi utenfra.
NGO Non-governmental Organisations
NINA Norsk Institutt for naturforskning
NOFO Forkortelse for: Norsk Oljevernforening For Operatørselskap.
NOFO Norsk Oljevernforening for Operatørselskap
OD Oljedirektoratet
oil recovery class Fartøysklasse definert ut fra spesifikasjoner gitt av klasseinstitusjon på vegne av IMO og flaggstat. Også kalt OR fartøy.
olje i vann-emulsjon Blanding av olje og vann der oljen er dispergert i vannet.
oljebag Fleksibel beholder som kan brukes til lagring av olje.
oljedriftsberegning Bruk av modeller for å få kunnskap om antatt drift og spredning av et akutt oljeutslipp til sjø.
Oljedriftsberegning Modelert spredningsmønster og karakteristikk av oljen. Resultat av en enkeltsimulering i analysesammneheng.
Oljedriftsprognose Prognoser for videre drift og skjebne av olje under en aksjon
oljeforurensning Forurensning forårsaket av olje.
Oljeradar Radar som henter informasjon fra 3 cm radaren samt en bølgemåler som måler områder som er dempet
oljevern Tiltak for å hindre, oppdage, stanse, fjerne eller begrense virkningen av akutt oljeforurensning.
oljevernberedskap Beredskap rettet mot akutt oljeforurensning.
oljevernsertifikat Dokumentasjon på at et fartøy oppfyller vilkårene for å kunne benyttes i oljevernøvelser og -aksjoner som utføres av, eller som utføres som en følge av krav fra, norske myndigheter, og som ikke har tillatelse til dette gjennom sitt ordinære sertifikat.
oljevernsystem Sett av utstyrsenheter for å samle sammen, ta opp og oppbevare oljeforurensning.
Operasjonslys Tiden med dagslys(solen over horisonten) og borgerlig tussmørke (solen mindre en 6 grader over horisonten)
operasjonsmanual Beskrivelse av gjennomføring av en aktivitet, gjerne i form av en eller flere prosedyrer som beskrives i en sammenheng.
operasjonsområde Det sted hvor en kan gjennomføre operasjoner med tilhørende logistikk
Operativ plan Se innsatsplan
oppsamlingslense Lense som skal samle og holde på forurensende stoff.
opptaker Mekanisk innretning for å ta opp forurensning.
opptakervirkningsgrad Angir prosentvis andel av emulsjon i væskevolumet som pumpes gjennom en opptaker (skimmer)
opptakssystem Sett av utstyrsenheter for å ta opp og oppbevare olje eller andre kjemikalier.
OR Oil Recovery
ordre Forpliktende oppdrag fra en overordnet.
ORO Forkortelse for: Oil Recovery Operations
OSRL Oil Spill Response Limited
paravan Innretning som kan erstatte ett av fartøyene ved slepeoperasjoner der det normalt kreves to fartøy.
POB Personell om board
Pour Point Laveste temperatur hvor oljen kan flyte
ppm Forkortelse for: parts per million
PTIL Petroleumstilsynet
påføringssystem Innretning for å påføre og blande eller binde sammen forskjellige flytende eller faste stoffer.
Radar Radio Detection and Ranging
reell ytelse Et systems evne til å bekjempe oljeemulsjon gjennom en operasjonssyklus gitt påvirkning av ytre forhold som vind, bølger, lys og tilgang på emulsjon. Uttrykkes i kubikkmeter pr. døgn
rensing Fjerning eller reduksjon av forurensing.
responstid Tid fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på innsatsstedet.
restitusjon Gjenopprettelse av opprinnelig tilstand.
risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.
risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering.
RUH Forkortelse for: rapport om uønsket hendelse.
rødliste En oversikt over plante- og dyrearter eller naturtyper som er trua av utryddelse, er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne.
SCAT Forkortelse for: Shoreline Clean-up Assessment Technique
scenario Mulig utfall av en DFU, i form avutslippstype, -dyp og -varighet.
Scenario Mulig utfall av DFU, i form av autslippstype, utslippsdyp og utslippsvarighet.
sediment Bunnfall eller løsmateriale som er blitt avleiret fra vann, luft eller is, dessuten løsmasser dannet på stedet ved forvitring.
sekundærforurensning Forurensning forårsaket av pågående eller utførte tiltak mot akutt forurensning.
selvrensning Nedbrytning av forurensning ved naturlige prosesser.
sertifisert fartøy Fartøy som har gyldig fartøyinstruks utstedt av godkjent foretak eller gyldig fartssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet.
SH Konvensjonell lense som kan benyttes i standard hastighet opptil 0,7 knop
signifikant bølgehøyde Gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder i en 20 minutters periode.
sikkerhetssone Et geografisk avgrenset område ved innretning til havs med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy.
sikker-jobb-analyse (SJA) Systematisk og trinnvis gjennomgang av risikoelementer før en konkret arbeidsoppgave eller operasjon.
SIMA Spill Impact Mitigation Assessment, assosiert med NEBA/NEDRA
SINTEF Selskap for industrill og teknisk forskning ved NTHU
situasjonsbilde Sammenstilling av tilgjengelig relevant informasjon under en pågående hendelse.
skadested Sted der hendelse som forårsaker skade, har funnet sted eller medført skade. Det kan være flere skadested innen samme innsatsområde.
skadestedsleder Den som organiserer og leder arbeid på skadestedet
SLAR Side looking airborn Radar
SMO Spesielt miljøsårbare områder
sorbent Middel som fungerer som absorbent eller adsorbent eller begge deler.
speedlekter Bruk høyhastighetslekter.
strandpåslag Se oljepåslag.
strandrensefase Tiden etter at akuttfasen ved oljeforurensning knyttet til sjø eller vassdrag er over og frem til rensetiltakene er avsluttet.
strandrensemetode Systematisk framgangsmåte for fjerning av forurensning på strand.
strandrensemiddel Produkter som fremmer fjerning av olje fra underlaget.
strandrensing Fjerning av forurensning fra strandsonen med sikte på at den opprinnelige tilstanden blir gjenopprettet.
strandtype Beskrivelse av stranden.
taktikk Beskrivelse av ett eller flere Systemer med tilhørende fjernmåling og støttefunksjoner som er egnet for optimal bekjempelse av en definert Oljedrift som resultat av et Scenario. (Tactics i ICS)
tredjelinjeberedskap Beredskap for strategiske beslutninger på overordnet nivå.
tung lense Ikke-sorberende lense som kan brukes i bølger opp til 3,5 meter signifikant bølgehøyde, og maksimalt 7 meter høye bølger.
UVLS Ultra Violet Line Skanner
uønsket hendelse En hendelse som forårsaker eller kan forårsake personskade, sykdom eller skade på eller tap av eiendom, skade på miljøet eller tredjepart.
vann i olje-emulsjon Blanding av olje og vann der vannet er dispergert i oljen.
varsel Informasjon om hendelse eller tilstandsendring hvor handling er påkrevd.
vertskommune Kommune i et interkommunalt samarbeid som administrerer samarbeidsoppgaver.
viskositet Seighet som skyldes at de ulike lagene i en væske eller gass hindrer hverandre i å strømme med ulik fart.
VØK Forkortelse for: Verdsatt økosystemkomponent.
økosystem Et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer som i samspill med det ikke-levende miljø utgjør en funksjonell enhet.
øvelse Utprøving og kontroll av om ferdighetskrav tilfredsstilles.
åpent farvann Farvann som ikke er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet