Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Oppslagsverk
Fagordliste

I et bredt samarbeid mellom aktører innen beredskap er det utarbeidet en felles fagordliste for akutt forurensning. 

NOFO, Kystverket, Direktoratet for Sivilt Beredskap, Norsk brannbefals forbund og Språkrådet utformet i samarbeid en felles fagordliste for akutt forurensning. Listen er tilgjengelig på internett (www.afterm.no), men blir ikke lenger vedlikeholdt gjennom dette samarbeidet. Den er derfor i sin helhet inkludert i planverket, hvor den vil bli videre komplettert med nye begreper ut fra planverkets behov. 

Siden er under utvikling.

Uttrykk Forklaring
0-punktet Sentrum for en hendelse.
110-sentral Bruk nødalarmsentral.
112-sentral Bruk nødalarmsentral.
113-sentral Bruk nødalarmsentral.
absolutt effekt Prosentandel av totalt utsluppet mengde som bekjempes (dispergeres kjemisk eller samles opp mekanisk).
absorbent Sorbent som tar opp stoffer i sine porer.
absorberende lense Bruk sorberende lense.
absorberende pølse Bruk sorberende lense eller sorbent.
ActLog Web- og GIS-basert beslutningsstøttesystem for miljøberedskap.
adhesjonsbandopptaker Bruk adhesjonsopptaker.
adhesjonsopptaker Opptaker som utnytter klebing eller vedheft til utstyrsoverflaten som virkemåte.
administrativ norm Uttrykk for norske normer for forurensninger i arbeidsatmosfære.
ADR Forkortelse for: Accord Europeén relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route.
adsorbent Sorbent som tar opp stoffer ved at disse fester seg til middelet.
aerosol Finfordelte partikler av enten fast stoff eller væske i en gass.
AIS Forkortelse for: automatisk identifikasjonssystem
akkreditering Prosedyre der et autoritativt organ gir formell anerkjennelse av at et organ eller en person er kompetent til å utføre spesielle oppgaver.
akkrediteringsorgan Organ som praktiserer og administrerer et akkrediteringssystem og innvilger akkreditering.
akseptkriterium Kriterium basert på forskrifter, standarder, erfaring eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko.
aksjon Organiserte tiltak for å avverge, begrense og håndtere skader og ulemper som følge av uønsket hendelse.
aksjon Tiltak som iverksettes for å avverge eller begrense skader og ulemper, uavhengig av hvem som iversetter tiltak; den ansvarlige skadevolder, kommune/IUA eller Kystverket. Leder av statlige aksjoner mot akutt forurensning benevnes aksjonsleder.
aksjonsenhet xx
aksjonsgruppe To eller flere aksjonsenheter som opererer sammen.
aksjonslede Den som har overordnet ansvar for en aksjon og beslutter målsetting og tildeling av ressurser innenfor hele aksjonsområdet.
aksjonsledelse Aksjonsleder med tilhørende stab og støttefunksjoner.
aksjonsleder ELS: Leder av statlige aksjoner mot akutt forurensing.
aksjonsleder Den som har ansvar for en aksjon og beslutter målsetting og tildeling av ressurser innenfor hele aksjonsområdet.
aksjonsnivå Angivelse av hvor ansvaret for håndtering av en akutt forurensning er plassert.
aksjonsområde Geografisk avgrenset område for en aksjon
aksjonsområde Definert geografisk område for en aksjon.
aksjonsordre Det spesifikke oppdragsdokumentet som utarbeides av Kystverkets aksjonsledelse for beskrivelse av oppdrag til de ulike innsatslederne for den aktuelle hendelsen.
aksjonsordre Kortform for ordre fra aksjonsleder.
aksjonsplan En situasjonsbetinget plan utarbeidet av Kystverket for den aktuelle hendelsen, for den pågående innsatsen.
aksjonsplan Plan som aksjonsleder utarbeider for en aksjon, som ivaretar overordnete strategiske føringer og som gir rammer, begrensninger og oppgaver for en innsats og dennes relasjon til samfunnet.
aktiv oljelense Bruk høyhastighetslense
aktsomhetsområde Et område innen definerte grenser hvor skip må seile med særlig aktsomhet, og hvor det kan være anbefalt trafikkretning.
akutt forurensning Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt.
akuttfase Tiden fra første innsatsstyrke har ankommet og fram til innsatsstedet er stabilisert og situasjonen er erklært under kontroll.
alarm Signal som informerer om hendelse eller tilstandsendring som krever øyeblikkelig innsats.
alarmering Videreføring av varsel til innsatsstyrker, hjelpeinstans eller andre som det er beregnet på.
alarmsentral Bruk nødalarmsentral
ALARP Forkortelse for: As Low As Reasonably Practicable
alifater Se alifatisk hydrokarbon
alifatisk hydrokarbon Forbindelse av hydrogen og karbon vanligvis i en åpen eller forgrenet kjede og som ikke inneholder en aromatisk ring.
alkoholresistent skumkonsentrat Væske som blandet med vann og tilsatt luft er beregnet til å danne skum for brannslokking, og som ikke blir brutt ned av alkohol.
AMK-sentral Forkortelse for: akuttmedisinsk kommunikasjonsentral.
anadrom fisk Ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet for næringssøk og tilbake til ferskvann for gyting.
andrelinjeberedskap Beredskap for koordinert bistand til og styrking av innsats.
anerkjent klasseinstitusjon Klasseinstitusjon som departementet har inngått overenskomst med etter skipssikkerhetsloven § 41.
anerkjent norm Standard, bransjenorm, veiledning mv. som er internasjonalt eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde.
anlegg En teknisk enhet innenfor en virksomhet der det fremstilles, brukes, håndteres eller lagres farlige kjemikalier.
ansvarlig forurenser Den som setter i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
arbeidsposisjon Del av en teig der samme type arbeid utføres.
aromater Se aromatisk hydrokarbon.
aromatisk hydrokarbon Hydrokarbon som har en eller flere benzenringer i molekylene.
arrest Arrest er en midlertidig sikring av et pengekrav.
artssamfunn Avgrenset område med arter som påvirker hverandres livsforhold eller har samme krav til habitat.
asfaltener Kompliserte hydrokarboner som også kan inneholde mindre mengder nitrogen, oksygen og svovel og som utgjør hovedbestanddelene i asfalt og er en av komponentene i tunge fyringsoljer.
ASO Forkortelse for akuttstrategi oljevern
Atterbergs skala Klassifiseringssystem som brukes ved mekanisk jordanalyse.
avfall Kasserte løsøregjenstander eller stoffer.
avgass Gass fra forbrenningsprosesser.
avløpsanlegg Avløpsnett og eventuelt pumpestasjon, renseanlegg og utløpsledning.
avløpsvann Fellesbetegnelse på alt vann som har vært brukt, enten det er forurenset eller ikke.
avsender Den virksomheten som sender godset, enten på egne vegne eller på vegne av en tredje part. Dersom transporten utføres i henhold til en transportkontrakt, er avsenderen den som er avsender i henhold til denne kontrakten.
avsnitt Geografisk eller funksjonell del av innsatsområde.
B Forkortelse for Biological
barkblåser Utstyr som bruker luft for å påføre bark på forurensning.
barkspreder Bruk barkblåser.
barriere Fysisk hinder for å redusere konsekvenser av en hendelse.
base - kjemisk Stoff som har evne til å ta opp ett eller flere protoner.
bearbeidingssamtale Samtale med de involverte i en alvorlig hendelse for å bearbeide inntrykk og følelser.
Beauforts vindskala En internasjonal skala som brukes til å bestemme vindstyrken.
beholder Et innesluttende kar for å motta og holde på stoffer eller gjenstander, inklusive eventuelle lukkeinnretninger.
beholder for nedkjølt gass En transportabel, termisk isolert trykkbeholder for nedkjølte, flytende gasser med vannvolum ikke over 1.000 liter.
bekjempe Bruk fjerne.
bekjempelse Alle tiltak som gjennomføres for å håndtere olje i den hensikt å hindre skade på mennesker og miljø
bekjempning -
belastningstall Produktet av høyeste tillatte driftstrykk og volum av beholder eller prosessutstyr.
beredskap Se KBT! Vi kan ikke ha forskjellige definisjoner i de to ordlistene!
beredskap Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som skal hindre at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som skal hindre eller redusere skadevirkningene av inntrådte ulykkes- eller krisesituasjoner.
Beredskapsanalyse Analyse som omfatter etablering av DFUer , etablering av funksjonskrav til beredskap, og identifikasjon av tiltak for å dimensjonere beredskapen
beredskapsevne Forberedt kapasitet til å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av liv, helse, miljø eller materielle verdier.
beredskapsfartøy Fartøy som er tillagt oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten, samt vakthold rundt innretninger.
beredskapsorganisasjon Det personell som i en beredskapsplan er tildelt funksjoner med tilhørende oppgaver.
beredskapsplan Dokument som beskriver beredskapen for en eller flere definerte hendelser.
beredskapsregion Geografisk avgrenset område der beredskapspliktige virksomheter samarbeider og har etablert felles beredskapsplan.
beredskapssituasjon -
beredskapssone Bør ikke brukes.
beredskapsstyrke Et bestemt antall personer som står til disposisjon for aksjoner og som kan kalles ut på kort varsel.
bergingsemballasje Se redningsemballasje.
bergsprengning Bruk av eksplosjonsfarlig stoff i berg/fjell og annet materiale, over og under jord, for å fragmentere, drive ut eller knuse masse, samt demolering av byggverk eller faste installasjoner som kan medføre risiko for liv, helse eller materielle verdier.
beskyttet farvann Farvann som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav.
big bag Bruk storsekk.
bioakkumulasjon Brukes ofte om opphopning av miljøgifter i levende organismer.
biodiversitet Mangfold av arter.
biogass Metanholdig gassblanding som blir dannet ved anaoerob nedbryting av organisk materiale.
biologisk mangfold Mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse.
biologisk nedbryting Nedbryting av organisk materiale.
biologisk rensemetode Stimulering av mikrobiologisk nedbrytning av forurensende stoffer.
biologisk strandrensing Se strandrensing eller strandrensemiddel.
biomagnifisering Oppkonsentrering av miljøgifter som skjer med økende nivå i næringskjeden.
biomasse Den totale masse av alle levende organismer i et område eller av en art.
bioremediering Biologisk nedbryting ved hjelp av mikroorganismer.
biota Alle levende organismer i et bestemt miljø.
bistandsplikt Forpliktelse til å stille til rådighet for andre organisasjoner det utstyr og personell som inngår i egen beredskap.
blast wave Trykkbølge i luft satt i bevegelse av en eksplosjon.
BLEVE Forkortelse for: Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion.
blokk Mineralsk jordart med kornstørrelse større enn 600 mm.
blokk - petroleumsvirksomhet Geografisk inndelingsenhet for avgrensing av konsesjonsområder, særlig på kontinentalsokkelen.
blokkstrand Strand dominert av blokk og stein større enn 28 cm.
boombag Se oljelense for hurtig respons.
brakkvann Sjøvann som på grunn av tilløp av ferskvann er mindre saltholdig enn alminnelig sjøvann.
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 1 Brannfarlig aerosolbeholder som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1.
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 2 Brannfarlig aerosolbeholder som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 2.
brannfarlig fast stoff, kategori 1 Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1.
brannfarlig fast stoff, kategori 2 Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 2.
brannfarlig gass, kategori 1 Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft;, eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1.
brannfarlig gass, kategori 2 Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1
brannfarlig vare Gammel samlebetegnelse på brannfarlig væske og brannfarlig gass.
brannfarlig væske, kategori 1 Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt <= 35 °C tilsvarende GHS kategori 1.
brannfarlig væske, kategori 2 Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt > 35 °C tilsvarende GHS kategori 2.
brannfarlig væske, kategori 3 Væske med flammepunkt ≥ 23 °C og ≤ 60 °C, tilsvarende GHS kategori 3.
branngass Bruk røykgass.
branngasseksplosjon Antennelse av branngasser med påfølgende rask forbrenning som skaper trykkøkning. Blandingen må ligge i nærheten av optimal gassblanding.
brunalge En klasse flercellede alger som omfatter tang, tare og andre alger som vokser i havet, langs steinstrender.
BT Forkortelse for: bruttotonnasje.
bulk Løst, uemballert massegods under lagring og transport.
bulkcontainer Container for å transportere bulk.
bulkcontainer Lastbærere (inkludert foringer og innvendig belegg) beregnet for transport av faste stoffer i direkte kontakt med lastebæreren. Emballasjer, IBCer, storemballasjer og tanker er ikke inkudert.
bunnfall Faste stoffer som synker til bunns i en væske.
bustersystem Høyhastighetslense som er utviklet og produsert av NOFI AS, med tilhørende utstyr.
bølge Et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie.
bølge Et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie.
bølgeaktivitet -
bølgeeksponering Å være utsatt for bølger.
bølgeeksponering Eksponering som er en funksjon av strøklengden, det vil si avstanden vinden blåser fritt over sjøen mot stranden.
bølgevasking Naturlig prosess der forurenset område renses av bølger.
båt Lite fartøy.
C Forkortelse for Chemicals.
CBRNe Forkortelse for: Chemical, biological, radiological nuclear, and explosive.
cold zone Engelsk for kald sone.
COLREG-konvensjonen Forkortelse for: Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea.
container Et transportredskap (avløftbar lastekasse eller annen lignende konstruksjon) som er: - av varig type og følgelig solid nok til å være egnet for gjentatt bruk; - spesielt konstruert for å kunne foreta gjennomgående transport av gods med ett eller flere tra
current buster Bruk høyhastighetslense.
currentbuster -
CWA Forkortelse for: Chemical Warfare Agents
dagslys Lyset når solsenteret er høyere enn 6 grader under horisonten.
damptrykk Kraft per flateenhet som skyldes en damp.
debriefing Bruk oppsummeringsmøte
deflagrasjon Eksplosjon der forbrenningsbølgen sprer seg med underlydshastighet i forhold til ubrent gass forut for flammen.
defusing Bruk bearbeidingssamtale
dekningsgrad Andelen av et avgrenset areal som er dekt av forurensning.
dekomponere Kjemisk spalting ??
dekontaminasjon Fjerning av forurensning (kontaminasjon)
dekontaminere Se dekontaminasjon
dekontaminering Se rensing.
del av innsatsområde Geografisk eller funksjonell underinndeling av innsatsområde.
delta Avsetting av sand og slam der en elv munner ut i en innsjø eller havet.
demobilisering Tilbakeføring av ressurser som har vært mobilisert, til normal tilstand.
densitet Se massetetthet.
deponigass Form for biogass som utskilles fra den langsomme nedbrytningsprosessen som foregår i avfallsdeponier.
depot Utstyr og materiell som er lagret samlet.
depot - statlig -
depotfartøy Bruk beredskapsfartøy
deteksjon - fjernmåling Det å oppdage og posisjons- og arealbestemme forurensning.
detektor Enhet som på forutbestemt måte automatisk påvirkes av hendelser eller tilstandsendringer (akustiske, elektriske, kjemiske, mekaniske, optiske, termiske osv.).
detonasjon Eksplosjon der trykkbølgen sprer seg med overlydshastighet i det aktuelle materialet.
DFU Forkortelse for: definert fare- og ulykkessituasjon.
diesel og fyringsoljer - klassifisering Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt ≥ 60 °C og 100 °C.
dimensjonerende ulykkeshendelse Uhell som legges til grunn for utforming og bruk av virksomhetenes anlegg.
dimensjonerende utslipp Kalkulert utslipp som beredskapen forutsettes å kunne håndtere.
dispergering Finfordeling av et stoff i en væske uten at det dannes en løsning.
dispergeringsmiddel Flytende, kjemisk løsning som under påføring på olje på vann, fremskynder oppdelingen av oljeflak og løser opp oljen til små dråper som spres, fortynnes og brytes ned i vannmassene.
dispergeringssystem Sett av utstyrsenheter for påføring av dispergeringsmiddel.
dispersjon Resultatet av finfordelt stoff blandet i væske, som ikke er en løsning eller en suspensjon.
dobbelt høyvann Høyvann som består av to maksima av tilnærmet samme høyde og atskilt av en kortere periode med noe lavere vannstand.
dobbelt lavvann Lavvann som består av to minima av tilnærmet samme høyde og atskilt av en kortere periode med noe høyere vannstand.
dreneringssystem System som mottar væsker som utskilles fra prosessen for transport til, og for viderebehandling i renseanlegg.
driftsfase Beskrevet slik i b.plan.dokument hos Kystverket: "Tiltak som iverksettes etter at akuttfasen er over".
drivende grunnstøting -
drivkort -
drivlegeme Flytende objekt som er beregnet på å bestemme strømmens retning og fart ved gjentatt bestemmelse av legemets plass mens det flyter fritt.
DTG Forkortelse for: datotidsgruppe.
dybde Utstrekning nedover eller innover.
dødvann Fenomen hvor fartøy mister fart og styring på grunn av vannmasser med ekstra strømningsmotstand som følge av generering av undervannsbølger på sprangsjiktet mellom brakkvann og saltere sjøvann
døgnkasernert vakt Ordning med døgnkontinuerlig vakt på fast innkvarteringssted.
e Forkortelse for explosive.
ebbe Trekke seg tilbake (tidevann)
eb-ytteremballasje Den utvendige beskyttelsen på kompositt emballasje eller sammensatt emballasje sammen med eventuelle absorberende og støtdempende materialer og eventuelle andre komponenter som er nødvendige for å inneslutte og beskytte innerbeholdere eller inneremballasj
ECDIS Forkortelse for: Electronic Chart Display and Information System
eksoterm reaksjon Kjemisk reaksjon som avgir varme.
eksplosiv atmosfære Bruk eksplosjonsfarlig atmosfære.
eksplosiv vare Eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte.
eksplosjon En brå forbrennings- eller nedbrytingsprosess som fører til økning i temperatur eller trykk.
eksplosjonsfarlig atmosfære En blanding, under atmosfæriske forhold, av luft og brennbare stoffer, i form av gasser, damper, tåker eller støv, der forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter antennelse.
eksplosjonsfarlig område Område hvor en eksplosjonsfarlig atmosfære er eller kan være til stede i slike mengder at det kreves spesielle foranstaltninger i forbindelse med bl.a. konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr eller andre tennkilder.
eksplosjonsfarlig stoff Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding samt stoff som forekommer i kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer.
eksplosjonsområde Området mellom nedre og øvre eksplosjonsgrense.
ELS Forkortelse for: enhetlig ledelsessystem.
emballasje En eller flere beholdere, og eventuelle andre komponenter eller materialer som er nødvendig for at den skal virke innesluttende, eller ivareta andre sikkerhetsfunksjoner.
emballasjegruppe Kategori av emballasje for farlig stoff bestemt ut fra stoffets faregrad. Benyttes ved transport av farlig gods.
emulsjon En blanding av to væsker som ikke er fullstendig løselige med hverandre. Den ene væsken er fordelt som dråper i den andre væsken.
endoterm reaksjon Kjemisk reaksjon der varme tas opp.
engangsbeholder med gass Enhver ikke refyllbar beholder som inneholder en gass eller en blanding av gasser under trykk. Den kan være utstyrt med en ventil
Enhet Del av system, f. eks en Transrec 150. (eksisterende del av databser over utstyr).
epsilon-merking Merking av gassflasker med tegnet ε.
ESI Forkortelse for: Environmental Sensitivity Index
eskortefartøy Fartøy som ledsager andre fartøy.
etterkantundersøkelse Bruk miljøundersøkelse.
fallende tidevann -
FAR Forkortelse for: Fatal Accident Rate.
fareklasse - brannfarlig aerosolbeholder Inndelingskategori for beholder med brannfarlig aerosol basert på at stoffet er brennbar gass, væske eller fast stoff.
fareklasse - brannfarlig fast stoff Inndelingskategori for brannfarlig fast stoff basert på antennelighet med liten flamme eller friksjon, og flammespredningshastighet.
fareklasse - brannfarlig gass Inndelingskategori for brannfarlig gass basert på øvre eksplosjonsgrense eller eksplosjonsområdets størrelse ved 20 oC og en atmosfæres trykk.
fareklasse - brennbar væske Inndelingskategori for brennbar væske basert på flammepunkt og kokepunkt.
fareklasse - eksplosiver Inndelingskategori for eksplosiver basert på farlighetsgrad i forbindelse med transport av farlig gods.
fareklasse - farlig gods Inndelingskategori for farlig gods basert på type fare godset utgjør.
fareklasse - giftig gass Inndelingskategori for giftig gass basert på LC50 målt i ppmV.
fareklasse - giftig stoff med fare ved innånding av damp, støv eller tåke Inndelingskategori for giftige stoffer med fare ved innånding av damp, støv eller tåke basert på avgitt mengde og LC50.
fareklasse - oksiderende fast stoff Inndelingskategori for oksiderende faste stoffer basert på i hvilken grad stoffet kan forårsake eller bidra til forbrenning ved å avgi oksygen.
fareklasse - oksiderende væske Inndelingskategori for oksiderende væske basert på i hvilken grad væsken kan forårsake eller bidra til forbrenning ved å avgi oksygen.
fareklasse - stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann Inndelingskategori for stoffer som utvikler brennbar gass i kontakt med vann basert på mengden gass som utvikles per vektenhet stoff.
fareklasse-selvopphetende stoff Inndelingskategori for selvopphetende stoffer basert på i hvilken grad stoffet uten tilførsel av energi kan få temperaturøkning i reaksjon med luft, uten at det blir antennelse.
fareklasse-stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann Inndelingskategori for stoffer som utvikler giftig gass i kontakt med vann basert på mengden gass som per tidsenhet utvikles per vektenhet stoff.
faresone Ethvert område inne i og/eller rundt en maskin, der en person er utsatt for risiko for skade på liv og helse.
faresymbol Piktogram eller ideogram som indikerer fare, og som anses å være tilnærmet universelt forståelige, lette å oppfatte og lette å huske.
fargekategorisering av kjemikalier Inndeling av kjemikalier i fareklasser ved bruk av fargenavn regulert av HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.
farled Særskilte trafikkveier på sjøen fastsatt i medhold av lov.
farlig avfall Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.
farlig gods Varer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods.
farlig gods - forskrift Gods klassifisert som farlig i henhold til ADR/RID, og som inndeles i følgende klasser: Klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2 Gasser Klasse 3 Brannfarlige væsker Klasse 4.1 Brannfarlige, faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste eksplosiv
farlig gods - lov Med farlig gods menes varer definert i de til enhver tid gjeldende rekommandasjoner fra De forente nasjoner om transport av farlig gods.
farlig kjemikalie Et kjemisk stoff eller en stoffblanding som er oppført i vedlegg I, del 1, eller som oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I, del 2, og forekommer som råstoff, produkt, biprodukt, restprodukt eller mellomprodukt, herunder kjemikalier som det er rimelig
farlig reaksjon a) forbrenning og/eller sterk varmeutvikling; b) utvikling av brennbare, kvelende, oksiderende og/eller giftige gasser; c) dannelse av etsende stoffer; d) dannelse av ustabile stoffer; eller e) farlig trykkstigning (gjelder bare tanker)
farlig stoff Et stoff som representerer en fare for liv, helse, miljø og materielle verdier.
fartøy Enhver flytende innretning som kan brukes som transportmiddel, fremkomstmiddel, oppholdssted, produksjonssted eller lagersted herunder undervannsfartøyer av enhver art.
fartøy Samlebegrep for skip og båter i alle størrelser.
fartøy i rutefart Fartøy som følger rutetabell med nøyaktig fastsatte tider (timer og minutter) for ankomst og avgang.
fartøy underveis Et fartøy er underveis når det ikke ligger til ankers eller er gjort fast i land eller står på grunn.
fartøyinstruks Dokument som angir fartøydata og anbefalte begrensninger for bruk av fartøyet.
farvann Områder der fartøy kan ferdes og som er innenfor lovens virkeområde.
farvann Områder der fartøy kan ferdes langs kysten, samt vassdrag så langt de er farbare med fartøy fra sjøen.
fast stoff Stofftilstand der det skal krefter til for å endre volum og form.
fast tank Tank med volum over 1.000 liter som er fast montert til et kjøretøy/vogn (som da blir et tankkjøretøy/tankvogn) eller er en integrerende del av rammen til et slikt kjøretøy.
Fastlands-Norge Norges landareal med unntak av Svalbard og Jan Mayen.
fauna Dyreliv.
FDV FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Alle kommunene som er med i Norge digitalt har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtaler). Det betyr at de har forpliktet seg til å ajourholde de detaljerte kartdataene gjennom rapportering
felles situasjonsbilde Et enhetlig situasjonsbilde som kan deles av flere involverte i håndtering av en hendelse.
feltberedskap Beredskap for å ivareta førsteinnsats ved fare- og ulykkessituasjoner knyttet til petroleumsaktivitet på en lokasjon eller et produksjonsfelt.
fempunktsordre -
fempunktsordre -
finrensing Omhyggelig strandrensing for i størst mulig grad å føre strandsonen tilbake til sin opprinnelige tilstand.
fiske- og fangstfartøy Fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange fisk, hval, sel eller andre levende ressurser i sjøen, herunder tang og tare.
fiskefartøy Se fiske- og fangstfartøy
fjernmåling Innhenting av informasjon ved hjelp av instrumenter som ikke er i direkte kontakt med det som måles.
fjernmålingsystem System som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og kartlegge posisjon, areal, mengde og egenskaper til akutt forurensning.
fjordsystem Se oljevernsystem.
fjære (1) Den del av stranden som blir tørrlagt ved lavvann.
fjære (2) Se lavvann
FKB (1) Forkortelse for: Felles kartdatabase.
FKB (2) Forkortelse for: fartøy i kystnær beredskap.
flammepunkt Laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser.
flau vind Vind med hastighet 0,3-1,5 m/s.
flo Se høyvann
flooding -
flora Planteliv.
flø Stige fra lavvann til høyvann.
flømming Rensemetode der forurenset masse utsettes for vanngjennomstrømming slik at forurensningen skylles av.
forbrenning Eksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, gløding eller røykutvikling.
forbrukerprodukt Ethvert produkt som er beregnet på forbrukere eller som med rimelighet kan forventes brukt av forbrukere.
fordamping Overgang fra væske til gass.
fordampningsevne Mål for hvor lett en væske fordamper, avhengig av stoffets molvekt, damptrykk og temperatur.
forekomst av farlige kjemikalier Faktisk eller forventet forekomst av slike kjemikalier i virksomheten eller forekomsten av slike kjemikalier som antas å kunne dannes dersom en industriell kjemisk prosess kommer ut av kontroll, i mengder tilsvarende eller større enn terskelverdiene angit
forenlig eksplosiv vare Eksplosiv vare som kan transporteres eller oppbevares sammen med andre varer uten at risikoen for ulykker øker.
forgassing Omdanning av et materiale i fast eller flytende tilstand til gass.
forhøyet beredskap Midlertidig økning av beredskap utover grunnberedskap.
Forløp Faktisk utvikling av en ulykkeshendelse, i form av utslippstype, -dyp, -varighet, og observert drift og spredning av olje
forsager Eksplosiv vare som ikke er omsatt ved avfyring.
forspenningstid Tid fra alarm er mottatt på nødalarmsentral til første utrykningsstyrke er klar til avreise fra oppmøtested.
forsyningsfartøy Fartøy brukt til å frakte proviant, utstyr og mannskap.
forsyningsskip Skip brukt til å frakte proviant, utstyr og mannskap.
forurenset grunn Jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, eller som inneholder andre helse- eller miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse
forurensning 1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 2) støy og rystelser, 3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 4) påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe fo
forurensningsforløp Prosesser forurensningen går gjennom uten menneskelig inngripen.
forurensningsmyndighet Offentlig instans som har myndighet i henhold til forurensningsloven.
fotosyntese Prosess i planter som omformer lys, vann og karbondioksid til energirike stoffer og oksygen.
FPSO Forkortelse for: Floating Production, Storage and Offloading.
fremskutt depot Depot som etableres i et innsatsområde.
frifaseolje Olje som ikke er blandet med vann eller jord, vanligvis brukt om olje som flyter på en overflate.
frihøyde Høyde for fri passasje.
friseilingshøyde Minste seilingshøyde under bru, luftspenn og lignende fra et gitt referansenivå.
frisk bris Vind med hastighet 8,0-10,7 m/s.
frittflytende olje Selvforklarende, forkastes
frivillig strandsetting Når et skip forsettlig settes på grunn for felles sikkerhet, skal tap og skade på eiendeler innen sjøfellesskapet som dette medfører, erstattes i felleshavari uten hensyn til om skipet likevel ville ha drevet på land.
frysepunkt Se smeltepunkt.
FSO Forkortelse for: Floating Storage and Offloading.
full storm Vind med hastighet 24,5-28,4 m/s.
fullstendig forbrenning Forbrenning der alle forbrenningsproduktene er fullstendig oksidert.
fyr Anlegg som sender ut lys til veiledning for skipstrafikk.
fyrverkeri Type eksplosiv vare som tilhører gruppen pyroteknisk vare.
førsteinnsats Arbeid som utføres av først utrykkende innsatsstyrke inntil eventuelle forsterkninger ankommer eller andre overtar.
førstelinjeberedskap Beredskap for umiddelbar innsats.
førsteutrykning Forflytning av ressurser for førsteinnsats i henhold til fastsatte rutiner.
gass Stofftilstand der molekylene kan røre seg fritt og stoffet er uten fast volum eller form.
gassflaske En transportabel trykkbeholder med volum ikke over 150 liter vannkapasitet (se også «Gassflaskebatteri (ramme)»
gassflaskebatteri En transportabel samling av gassflasker som er holdt fast sammen og innbyrdes forbundet med et samlerør. Totalvolumet får ikke være større enn tilsvarende 3000 liter vannkapasitet med unntak av gassflaskebatterier som er beregnet på transport av giftig ga
gassvern Beredskap mot akutt gassforurensning.
gassverndrakt Bruk kjemikalieverndrakt
GEF G..... E..... F....., som omhandler bestemmelser som anses som nødvendig for å oppfylle tekniske krav til et sikkert og effektivt oljevern i den norske petroleums- og skipsfartsindustrien.
GEF Forkortelse for: Global Environment Facility
GHS Forkortelse for: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
giftig gass, kategori 1 LC50 < 100 ppmV, tilvarende GHS kategori 1.
giftig gass, kategori 2 100 < LC50 < 500 ppmV, tilvarende GHS kategori 2.
giftig gass, kategori 3 500 < LC50 < 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3.
giftig stoff med fare ved innånding av damp, støv eller tåke, kategori 1 Stoff som avgir damp med LC50 ≤ 0,5 mg//l og stoff med LC50 ≤ 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1.
giftig stoff med fare ved innånding av damp, støv eller tåke, kategori 2. Stoff som avgir damp med 0,5 < LC50 ≤ 2,0 mg/l og stoff med 0,05 < LC50 ≤ 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2.
giftig stoff med fare ved innånding av damp, støv eller tåke, kategori 3 Stoff som avgir damp med 2,0 < LC50 ≤ 10 mg/l og stoff med 0,5 < LC50 ≤ 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3.
GIS Forkortelse for geografisk informasjonssystem. Geografiske informasjonssystemer tilbyr funksjonalitet for blant annet innsyn til, forvaltning og analyse av stedfestet informasjon. Et GIS-system har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres gr
gjentaksintervall - tidevann Statistisk beregnet tidsrom mellom like tidevannsfenomener.
godkjent foretak Foretak som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å gjennomføre kontroll i henhold til forskrift 3. oktober 2000 nr. 985 om kontroll av fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meters lengde.
GPS GPS (Global Positioning System) er et navigasjonssystem som gjør det mulig å fastsette egen posisjon med stor nøyaktighet, overalt i verden og under alle værforhold. GPS-mottakerne henter informasjon i form av radiosignaler fra satellitter som kretser i b
gray Måleenhet for absorbert strålingsdose
grovanalyse Sikkerhetsanalyse eller risikovurdering som består i å få oversikt over mulige uønskede hendelser, samt vurdere mulige årsaker til, og konsekvenser forbundet med disse.
grovrensing norges landareal med unntak av Svalbard og Jan Mayen.
grunnberedskap Den til enhver tid eksisterende beredskap som forefinnes i de ulike sektorer.
grunnfjell Bergarter fra jordens urtid (eldre enn 570 millioner år) som danner kjernen(e) i alle kontinenter
grunnlinje Brutt linje langs et lands kyst bestående av rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp over havet ved lavvann (fjære sjø).
grunnvann Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn.
gruppe - organisatorisk Alle lag innenfor en sektor eller et sjøområde som rapporterer til samme leder.
grus Mineralsk jordart med kornstørrelse 2-60 mm.
Grå is -
habitat En arts naturlige tilholdssted.
hanefot To eller flere stykker av tauverk, kjetting eller vaier som fra samme toppunkt er festet til et redskap eller et objekt.
harmonisert standard Europeisk standard som er utarbeidet i overensstemmelse med mandat fra EU-kommisjonen og EFTA, og som er offentliggjort i EF-tidende og i EØS-tillegget til disse.
HAT Forkortelse for: høyeste astronomiske lavvann.
havaristsikring Sett av tiltak for å hindre og begrense akutt forurensning fra havarert fartøy.
havgående system Se oljevernsystem.
havlense Bruk tung lense.
havn Et område i hav eller vassdrag som er naturlig eller kunstig skjermet mot bølger eller tidevann, for ankrede fartøy.
havneanlegg Havn med kaier, pirer, dokker, pakkhus og lignende.
havnelense Bruk lett lense.
havnelos Bruk los
havnetid Tidsrommet fra månen passerer stedets meridian (eller annen referansemeridian) til første påfølgende høyvann inntreffer. Havnetiden har et karakteristisk forløp gjennom en spring-nipp-periode. Vanligvis angis midlere havnetid.
havnevirksomhet Tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning som retter seg mot fartøy, gods eller passasjerer i havnen.
hjemmelshaver Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom.
HMS Forkortelse for: helse, miljø og sikkerhet.
HNS Forkortelse for: hazardous and noxious substances.
HNS Convention En IMO-konvensjon opprettet for å kompensere for skader forårsaket av utslipp av farlige og skadelige stoffer under maritim transport.
horisont Storsirkel som dannes ved skjæring mellom et horisontalplan på observasjonstedet og himmelkulen.
hot zone Engelsk for het sone.
HRS Forkortelse for: Hovedredningssentral
humus Dødt organisk materiale i jordarter.
hurtig innringingsberedskap hurtiginnringingsberedskap?
hurtiginnringningssystem Bruk oljelense for hurtig respons.
hurtiglekter Lekter som er konstruert for å kunne slepes i vesentlig større hastighet enn vanlig lekter.
hurtiglenseoppflytingssystem Fast lense som flyter opp ved uhell ved kai for å ringe nionn lekkasje fra fasrtøy eller transportsystem
husholdningsavfall Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
Hvit is -
hybridolje Bunkerolje med svært lavt svovelinnhold og som for øvrig har lignende egenskaper som vanlig tung bunkerolje.
hydrofil Molekylers evne har til å danne hydrogenbindinger med vann.
hydrofob -
hydrokarbon Forbindelse som består av hydrogen- og karbonatomer.
hydrolyse Kjemisk reaksjon der en forbindelse spaltes under reaksjon med eller ved opptak av vann.
hygroskopisk Det at et stoff har evne til å ta opp fuktighet fra en vanndampholdig gass, f.eks. luft.
høyhastighetslekter Bruk hurtiglekter.
høyhastighetslense Lense som er beregnet på slep i vesentlig høyere hastighet enn konvensjonelle lenser og har en integrert funksjon for oppsamling av olje.
høyvann Høyeste vannstand i løpet av en tidevannsperiode, også kalt flo.
høyvannsmerke Et merke som viser høyeste målte vannstand på stedet merket er plassert.
håndtering Enhver omgang med farlig stoff slik som tilvirkning, oppbevaring, behandling, omtapping, transport, lasting, lossing, handel, overføring og bruk.
håndtering Enhver omgang med farlig stoff slik som tilvirkning, oppbevaring, behandling, transport, lasting, lossing, erverv, handel, innførsel, utførsel, overføring, bruk og tilintetgjøring.
IAEA Forkortelse for: International Atomic Energy Agency.
IALA sjømerkesystem internasjonalt sjømerkesystem som er utarbeidet av International Association of Lighthouse Authorities og anbefalt av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO).
IBC Forkortelse for: Intermediate Bulk Container. Mellomstor bulkcontainer med maksimalt volum på 3000 liter.
IBC-koden Internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som fører skadelige kjemikalier i bulk.
ICAO Forkortelse for: International Civil Aviation Organization.
ICAO Technical Instructions Forkortelse for: The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
IED Forkortelse for: Improvised Explosive Device
IGC-koden Internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk.
IGSA Forkortelse for: Innsatsgruppe strand akutt.
ikke-absorberende lense Lense uten et absorberende materiale.
ikke-eksplosjonsfarlig område Område hvor det ikke forventes at en eksplosiv atmosfære vil være tilstede i slike mengder at det kreves spesielle foranstaltninger i forbindelse med bl.a. konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr eller tennkilder.
ILS Forkortelse for: innsatsleder.
IMDG-Code Forkortelse for: The International Maritime Dangerous Goods Code.
IMDG-koden Internasjonale regler for transport av farlig last til sjøs.
IMO Forkortelse for: International Maritime Organization.
in situ-brenning Brenning på stedet.
indre farvann Havområde innenfor grunnlinjene.
inertgass Ikke-reagerende gass. Brukes enten om gasser som er tilført en prosess for å hindre en reaksjon, eller om gasser som er til stede i en prosess uten selv å reagere.
infeksiøst stoff Se infeksjonsfarlig stoff
infeksjon Det at levende smittestoff overføres til og inn i kroppen
infeksjonsfarlig stoff Stoff som kommer inn under fareklasse 6.2
INF-koden Internasjonale regler for sikker transport av bestrålt nukleært brensel, plutonium og sterkt radioaktivt avfall i beholdere.
influensområde Geografisk område som er eller kan bli forurenset ved et bestemt utslipp.
inhibitor Stoff som forsinker eller hindrer en kjemisk reaksjon.
innsats Organiserte tiltak som er ledd i en aksjon og som omfatter alt arbeid på innsatsområdet, inkludert ledelse og organisering.
innsats Organiserte tiltak for å hindre, stanse, begrense og fjerne skader og ulemper som følge av en uønsket hendelse.
innsatsevne Kapasitet og kompetanse til å håndtere uønsket hendelse eller redusere skadevirkninger av den.
innsatsevne Evne til å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av liv, helse, miljø eller materielle verdier.
innsatsleder Den som har overordnet ansvar for en innsats og beslutter målsetting og tildeling av ressurser innenfor hele innsatsområdet.
innsatsleder Innsatsleder er den øverste ansvarlige for håndtering av en hendelse på kommunalt/IUA-nivå.
innsatsleder Den som har ansvar for en innsats og beslutter målsetting og tildeling av ressurser innenfor hele innsatsområdet.
innsatsleder havarist Den som er utpekt av aksjonsleder som innsatsleder ombord på et fartøy for å hindre akutt forurensing.
innsatsområde Geografisk avgrenset område der en innsats settes inn.
innsatsområde Geografisk avgrenset område for en innsats
innsatsordre Kortform for ordre fra innsatsleder.
innsatspersonell Personell som er i en innsatstyrke.
innsatsplan Situasjonsbetinget plan utarbeidet av innsatsleder i samsvar med aksjonsplanens operative mål og som angir rammer, føringer, begrensninger og oppgaver.
innsatsplan En situasjonsbetinget plan utarbeidet for det aktuelle innsatsstedet, som innsatsleder utarbeider for hele den pågående innsatsen. Innsatsplanen kan være verbal eller skriftlig.
innsatsstyrke Personell som er forberedt for innsats og som er kalt ut til eller blir satt til organisert arbeid innenfor et innsatsområde.
innsatstaktikk Målrettet anvendelse av mannskap, kjøretøy og utstyr i et innsatsområde.
innsatstid Tiden fra innsats er påbegynt i et innsatsområde til den er avsluttet.
innsatsvei Vei som velges av innsatsstyrken i en aktuell situasjon.
internasjonale konvensjoner 1.Den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer (LL66), 2.Konvensjonen av 1972 om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen (COLREG-konvensjonen), 3.Den internasjonale konvensjon av 1973 om hindring av forurensning fra skip (MARP
IOPC Funds Forkortelse for: The International Oil Pollution Compensation Funds.
iskant Skillet mellom isfritt hav og områder dekket av mer eller mindre havis i en hvilket som helst form, men ved et bestemt tidspunkt.
isoraki Linje på et tidevannskart som går gjennom steder der høyvann inntreffer på samme tid. Tidspunktene for høyvann er angitt i forhold til månens passasje gjennom én bestemt meridian, for eksempel 0º E. Isorakiene gir oversikt over tidevannsbølgens forplantni
Isprofil -
ISPS code Forkortelse for: International Ship and Port Facility Security Code.
Istang -
ITOPF Forkortelse for: The International Tanker Owners Pollution Federation.
IUA Forkortelse for: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.
jettegryte Mer eller mindre sirkelformede hull i en fjelloverflate. Hullene er dannet ved graving av en virvelstrøm som har fraktet med seg løsmasser.
jordart Jord med gitt mekanisk eller kjemisk sammensetning, fysiske egenskaper eller geologisk opprinnelse.
kalkmelk Lesket kalk utblandet med vann.
kanne En emballasje av metall eller plast som har rektangulært eller mangekantet tverrsnitt og en eller flere åpninger.
karbohydrat Aldehyd eller keton med to eller flere OH-grupper i molekylet.
kasernert vakt Utøvelse av vakttjeneste knyttet til bestemt innkvarteringssted.
kasse En emballasje med hele rektangulære eller mangekantede sider, fremstilt av metall, tre, kryssfiner, sponplate, papp, plast eller annet egnet materiale. Små åpninger for å lette håndtering eller åpning, eller for å tilfredsstille klassifiseringskriterier,
katalysator Stoff som har evne til å forandre hastigheten i en kjemisk reaksjon uten selv å bli varig kjemisk forandret.
katastrofe Hendelse med meget store konsekvenser der det akutte hjelpebehov ikke kan dekkes av normalt tilgjengelige ressurser, og ordinære ansvarsforhold ikke strekker til.
kjemikaliekategori Forslag: Bruk kjemikalium i rød (farge-)kategori
kjemikaliekategori Forslag: Bruk kjemikalium i sort kategori
kjemikalieresistens Motstandsdyktighet mot påvirkning av kjemikalier på et materiale.
kjemikalievern Beredskap mot akutt kjemikalieforurensning.
kjemikalieverndrakt Bekledning som gir beskyttelse mot kjemikalier i gassform, væskeform og fast form.
kjemisk rensemetode Bruk av kjemiske midler som påføres oljen for å forandre dens flyte- og overflateegenskaper slik at den lettere kan fjernes.
kjemisk strandrensing Se strandrensing eller strandrensemiddel.
klargjøringstid Tiden det tar fra første mannskap har møtt på oppmøtested, til personell og utstyr er klare til avreise.
klasseinstitusjon Se anerkjent klasseinstitusjon
klasseselskap Se anerkjent klasseinstitusjon.
klasset fartøy Fartøy som har klasse i anerkjent klasseinstitusjon.
klassifikasjon - fjernmåling Det å vurdere forurensningens mengde, tykkelse eller type med den hensikt å utøve en best mulig skadebegrensning.
klassifiseringssystem - fartøy -
KO Forkortelse for: kommandoplass.
kokepunkt Temperatur der et stoff går over fra væske til gass.
kolloider Faste stoffer i meget finfordelt tilstand i en væske.
kommando - innsats Den myndighet en overordnet har til å koordinere og lede innsatsstyrker.
kommandoplass (KO) Sted hvor innsatsleder og en eventuell stab er lokalisert.
Komponent Del av enhet som påvriker ytelse, f.eks en pumpe (eksisterende del av databser over utstyr).
kondensat Lette hydrokarboner som opptrer i visse typer naturgass (våtgass) og oppløst i råolje.
kondensering Faseovergang fra gass til væske eller fast stoff.
kontaminasjon Forurensning av et stoff slik at dets kjemiske egenskaper forandres
kontaminere Se kontaminasjon
kontroll - innsats Den myndighet en overordnet utøver over innsatspersonell som ikke til daglig er under vedkommendes kommando.
kontrollspenn Det antall personer som en leder har i direkte linje under seg.
koordinatsystem Et geografisk koordinatsystem gjør det mulig å angi beliggenheten til alle punkter på jorden ved hjelp av sett av bokstaver og/eller tall (koordinater).
korteste drivtid Den korteste beregnede tiden et utslipp bruker fra utslippsstedet til første påslag på land basert på et sett drivbanesenarioer.
korttidspåvirkning Den konsentrasjon som kan gi helsemessig påvirkning, alt fra hodepine til død ved eksponering under de oppgitte tidsintervallene. Oppgis normalt i ppm (parts per million).
kritikalitetssikkerhetsindeks som er gitt et kolli, en overpakning eller en container som inneholder spaltbart materiale, er et tall som benyttes for å holde kontroll med en samlet mengde av kolli, overpakninger eller containere som inneholder spaltbart materiale
kritisk temperatur Den høyeste temperaturen der gassfasen og væskefasen av et stoff kan være i likevekt.
kult Knust stein mellom 8 og 20 cm som brukes til veianlegg, støping og lignende.
kvikkleire Leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende.
kvikkleire Havavsetningene inneholder mange leirpartikler. Disse er små, lette og ofte forholdsvis flate. Når leirpartiklene kommer i kontakt med saltvann skjer det en kraftig elektrisk ladning (+ og -) av dem. Dette resulterer i at leirpartiklenes kanter tiltrekker
kystfyr Stort fyr beregnet for havgående trafikk, i motsetning til ledfyr.
Kystinfo Kystverkets nettbaserte geografiske informasjonssystem.
Kystinfo beredskap Kystverkets nettbaserte geografiske informasjonssystem tilpasset bruk ved akutt forurensning.
kystkontur Grensen mellom sjø og land.
kystkoordinator Person fra NOFOs beredskapsgruppe som, på vegne av operasjonsledelsen, koordinerer innsats med personell og utstyr i kyst- og strandsonen.
kystlense Bruk mellomtung lense.
kystlinje (Skille)linje mellom land og hav ved midlere høyvannsstand.
kystsystem Se oljevernsystem.
kystvaktsystem Kystvaktfartøy med oljevernutstyr.
laber bris Vind med hastighet 5,5-7,9 m/s.
lagring Forekomsten av en mengde farlige kjemikalier med henblikk på oppbevaring, sikker deponering eller forvaring
laminær strømning Bevegelse i væske eller gass slik at de enkelte partikler følger parallelle linjer uten virvler.
landpåslag -
LAT Laveste astronomiske tidevann (LAT) er laveste mulige vannstand uten værets virkning. Det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur.
LAT Forkortelse for: laveste astronomiske lavvann.
lavvann Laveste vannstand i løpet av en tidevannsperiode, også kalt fjære.
LC50 Dødelig konsentrasjon 50. Konsentrasjon av en giftgass eller røykgass, som, ut fra statistiske beregninger på grunnlag av data over konsentrasjon og respons, forårsaker at 50 % av en populasjon av en gitt art dør i løpet av en gitt eksponeringstid og ette
LCt50 Dødelig eksponeringsdose 50. Produktet av LC50 og eksponeringstiden den er beregnet ut fra. jfr konsentrasjon, effektiv eksponeringsdose 50, eksponeringsdose og dødelig eksponeringstid 50.
LD50 Bruk LCt50.
ledelense Lense som er plassert slik at den skal lede forurensende stoff forbi eller til et bestemt område.
lederfartøy Det fartøyet der en leder befinner seg.
ledesystem Et system av ledelenser og naturlige eller kunstige barrierer som sammen kan lede forurensning eller forurensende stoff forbi eller til et bestemt område.
ledfyr Mindre fyr beregnet for innenskjærs trafikk, i motsetning til kystfyr.
leire Mineralsk jordart med kornstørrelse mindre enn 0,002 mm.
lense En flytende fysisk barriere som fungerer som en sammenhengende hindring mot spredning av et forurensende stoff.
lett bris Vind med hastighet 3,4-5,4 m/s.
lett lense Ikke-sorberende lense som kan brukes i maksimalt 0,5 meter høye bølger.
liaison - organisering Støttefunksjon som er et utsendt forbindelsesledd mellom en ledelse og andre som er berørt av en uønsket hendelse.
liten kuling Vind med hastighet 10,8-13,8 m/s.
liten storm Vind med hastighet 20,8-24,4 m/s.
LL66 Forkortelse for: den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer.
LNG Forkortelse for: Liquefied Natural Gas
logistikk - organisering Ledelsesfunksjon som sørger for anskaffelse og forvaltning av personell, materiell, forsyninger og tjenester ved uønskede hendelser.
lokalitet -
lokasjon bruk lokalitet?
los Person som veileder fører av skip i havneområde eller ukjent farvann.
losoldermann Person som har ansvaret for å lede den operative lostjenesten / losoldermannskap innenfor et losdistrikt.
losoldermannskap Mannskap som består av losoldermann, loser og administrativt personell.
LPG Forkortelse for: Liquefied Petroleum Gas
LRIT Forkortelse for: Long Range Identification and Tracking.
LRS Forkortelse for: Lokal redningssentral
LTD QTY Forkortelse for: Limited Quantity
luktgrense Den laveste luftkonsentrasjon av en gitt gass som kan luktes av de fleste som utsettes for gassen.
lungeødem Akutt og alvorlig tilstand med væske (blod) i lungene (for eksempel etter innånding av etsende gass).
lungeødem2 akutt, stormende sykdomsbilde pga. oppstuvning av blod i lungene, spesielt pga. sviktende pumpefunksjon i hjertet.
løselighet Evnen et stoff har til å bli løst i et løsningsmiddel.
løsning Ensartet blanding av to eller flere rene stoffer.
løstank En tank som ikke er en fast tank, tankcontainer, multimodal tankcontainer eller element på et batterikjøretøy/batterivogn, eller en MEGC som har volum over 450 liter, som ikke er konstruert for gjennomgående transport av gods uten omlasting og som normalt
marbakke Bratt skråning i bunnen ved bredden av hav eller innsjø.
markør person som spiller skadet/berørt av en akutt hendelse
MARPOL FNs konvensjon om hindring av forurensning fra skip.
massetetthet Masse dividert med volum.
mekanisk rensemetode Bruk av redskap og utstyr for å fjerne forurensningen.
melding Informasjon om en hendelse eller tilstandsendring som ikke krever handling av mottaker.
mellomstor bulkcontainer Se IBC
mellomstor bulkcontainer «Mellomstor bulkcontainer» (IBC) er en stiv eller fleksibel, transportabel emballasje som ikke omfattes av beskrivelsene i kapittel 6.1 i ADR og som: a) har et volum på: i. ikke over 3 m3 for faste stoffer og væsker i emballasjegruppene II og III; ii. ikk
mellomtung lense Ikke-sorberende lense som kan brukes i bølger opp til 1 meter signifikant bølgehøyde, og maksimalt 1,5 meter høye bølger.
menneskeskapt struktur bruk utbygd område (godt forslag). Alternativt: En struktur skapt ved menneskelig aktivitet, av enten tilført materiale, slik som betong, metall eller tre, eller lokalt materiale slik som steinfylling og jordvoller.
meridian Meridian eller lengdegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går mellom Nordpolen og Sydpolen. Meridianene står vinkelrett på ekvator. Nullmeridianen går gjennom Greenwich i London.
mesofil mikroorganisme Mikroorganismer som har optimale leve- og vekstvilkår ved moderate temperaturer, typisk i området 20-40oC.
metningskonsentrasjon Den maksimale konsentrasjon en gass kan oppnå i luft ved gitt temperatur og trykk.
metningstrykk Det trykk en damp eller gass har ved en gitt temperatur når det er likevekt mellom dampfasen og væskefasen eller den faste fasen.
middelvann Gjennomsnitt av alle vannstandsmålinger i en 19-årsperiode.
midlere høyvann Gjennomsnitt av alle høyvann i en 19-årsperiode.
midlere lavvann Gjennomsnitt av alle lavvann i en 19-årsperiode.
midlere nipphøyvann Gjennomsnitt av alle høyvannene i nipperioder i løpet av 19 år.
midlere nipplavvann Gjennomsnitt av alle lavvannene i nipperioder i løpet av 19 år.
midlere springhøyvann Gjennomsnitt av alle høyvannene i springperioder i løpet av 19 år.
midlere springlavvann Gjennomsnitt av alle lavvannene i springperioder i løpet av 19 år.
midlertidig forføyning En midlertidig forføyning er en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den saksøkte er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak om temaet. Avgjørelsen kan også innebære at den saksøkte fratas besittelsen
mikroorganisme Levende organisme som bare kan ses med mikroskop
miljøkomponent -
MIljøprioritert område Område som har en prioritert basert på sårbarhet og verneverdi etter gitte kriterier.
miljøressurs Enhver biologisk, geografisk eller fysisk/kjemisk komponent av naturen eller en menneskeskapt aktivitet knyttet direkte til en eller flere slike komponenter.
miljøressurs Enhver biologisk, geografisk, fysisk eller kjemisk del av naturen eller en menneskeskapt aktivitet knyttet direkte til en eller flere slike deler.
miljørisiko En kombinasjon av sannsynlighet for og miljøkonsekvensene av en fare- eller ulykkessituasjon der akutt forurensning inngår.
miljørisikoanalyse Se risikoanalyse
miljørisikovurdering Se risikovurdering.
miljøsårbarhet Samlet vurdering av et områdes miljøverdi for en art, gruppe eller alle grupper samlet, kombinert med sårbarheten til de artene som lever i området.
miljøundersøkelse Undersøkelse av det ytre miljøets tilstand.
miljøverdi -
mindre fartøy Fartøy med skroglengde på opptil 24 m.
mineral Naturlig forekommende, ensartet, fast stoff med en bestemt kjemisk sammensetning.
mineraljord Jordart dannet ved forvitring av fjellgrunnen.
MIRA Forkortelse for: miljørettet risikoanalyse
MOB Forkortelse for: mann over bord.
MOB land Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land.
MOB sjø Modell for prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten.
mobilisering Iverksetting av tiltak som forberedelse til innsats.
mobiliseringstid Tid fra alarm er mottatt på nødalarmsentral til første utrykningsstyrke rykker ut fra oppmøtested.
morene Løsmasser som har vært transportert av isen og blitt avsatt direkte fra den, uten annen type transport.
mudderstrand Strand med dominerende kornstørrelsefraksjon mindre enn 0,0625 mm).
multielements gasscontainer «Multielements gasscontainer» (MEGC) er en enhet av elementer som er innbyrdes forbundet med et samlerør og montert på en ramme. Følgende elementer betraktes som elementer i en multielements gasscontainer: Gassflasker, sylindre, trykkfat og gassflaskebatt
myndighetsutøvelse Å stille krav med hjemmel i lover og forskrifter, og å føre tilsyn med at disse kravene oppfylles, tolkning og utdypning av krav, opplysning om krav og regelverksutvikling.
myrkant Område nær kanten av store myrer eller hele små myrpartier med tynt torvlag, for eksempel på steder der det vokser trær og busker som bremser torvmosenes vekst.
mørke Lyset når solsenteret er lavere enn 6 grader under horisonten.
møte eller passering Tilfelle der fartøyer kan komme nærmere hverandre enn ½ nautisk mil når de benytter samme led eller strekning. Tilsvarende gjelder der angitte leder eller strekninger krysser hverandre.
Mål Beskrivelse av ønsket måloppnåelse med beredskapen (Objectives i ICS)
målernull Nullpunkt for en vannstandsmåler. Er i prinsippet et tilfeldig valgt nivå.
målestokk Angivelse av forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Eksempel: ved målestokk 1:50 000 tilsvarer 1 cm på kartet 50 000 cm (= 500 m) i terrenget.
naturessurs -
naturgass -
naturgass Fargeløs, brennbar gass som kan finnes i porøse bergarter i jordskorpen, oftest sammen med råolje.
naturtype Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.
naturverdi -
nautisk mil Måleenhet for distanse som brukes til sjøs, i luften og innenfor meteorologi. Én internasjonal nautisk mil er nøyaktig 1852 meter, som er lik den avrundete gjennomsnittlige lengden av ett breddeminutt.
nedre eksplosjonsgrense Laveste konsentrasjon av brennbar gass/damp i luft som er tilstrekkelig for antennelse med etterfølgende flammeutbredelse gjennom blandingen uten tilførsel av energi utenfra.
NEI Forkortelse for: Netto eksplosivinnhold.
NGL Forkortelse for: Natural Gas Liquids
nipp Det at månens og solas respektive tiltrekningskrefter virker motsatt vei på tidevannet.
NOFO Forkortelse for: Norsk Oljevernforening For Operatørselskap.
NOFO-system Fartøy med oljevernutstyr som er disponert av NOFO.
nordområdene -
Norge digitalt Samarbeid mellom virksomheter med ansvar for å skaffe geografiske data eller er brukere av stedfestet informasjon.
Norges økonomiske sone Område ut til 200 nautiske mil beregnet fra grunnlinjene, likevel ikke ut over midtlinjen i forhold til andre stater med mindre annet følger av overenskomst med vedkommende stat.
normaltid Et lands offisielle tid, i Norge brukes mellomeuropeisk tid.
NOS Forkortelse for: not otherwise specified entry.
næringsavfall Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
nødalarmsentral Sted hvor alarmer og meldinger tas imot, og hvor tiltak for å mobilisere styrker, kjøretøy og utstyr iverksettes.
nødavstengningssystem Sikkerhetssystem som stanser hele eller deler av anlegget med unntak av utstyr som har en operativ funksjon ved fare- eller ulykkessituasjoner.
nødhavn Sted hvor fartøy i nød kan gjennomføre tiltak for å stabilisere fartøyets tilstand, ivareta sjøsikkerhet og sikre liv, helse og miljø.
nødlosseleder Bruk innsatsleder havarist.
nødmeldesentral Bruk nødalarmsentral.
OBBO Betegnelse for en beslutningssløyfe som beskriver lederens viktigste oppgaver ved innsats.
oil bag Bruk oljebag
oil recovery class Fartøysklasse definert ut fra spesifikasjoner gitt av klasseinstitusjon på vegne av IMO og flaggstat.
Oil recovery-klasse Det Norske Veritas' klassebetegnelse for oljevernfartøy.
oksidasjon Prosess der oksidasjonstallet til et atom øker og elektroner avgis eller forskyves.
oksidasjon Prosess der elektroner blir fjernet fra et stoff.
oksidere Se oksidasjon.
oksidere Se oksidasjon.
oksiderende fast stoff, kategori 1 Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1.
oksiderende fast stoff, kategori 2 Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2.
oksiderende fast stoff, kategori 3 Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 3.
oksiderende gass Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1.
oksiderende væske, kategori 1 Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1.
oksiderende væske, kategori 2 Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2.
oksiderende væske, kategori 3 Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 3.
oksygenindeks (OI) Laveste volumfraksjon av oksygen i en blanding av oksygen og nitrogen, ved 23oC +/- 2oC som akkurat underholder flammebrann i et materiale ved spesifiserte prøvingsbetingelser.
olje Betegnelse som brukes for mange forbindelser og blandinger som vanligvis er noe viskøse, fete eller smørende.
olje i vann-emulsjon Blanding av olje og vann der oljen er dispergert i vannet.
oljeabsorberende bark Bark som er behandlet for å være vannavvisende og ha forbedret evne til å absorbere olje.
oljebag Fleksibel beholder som kan brukes til lagring av olje.
oljebark Bruk oljeabsorberende bark.
oljedriftsberegning Bruk av modeller for å få kunnskap om antatt drift og spredning av et akutt oljeutslipp til sjø.
Oljedriftsberegning Modelert spredningsmønster og karakteristikk av oljen. Resultat av en enkeltsimulering i analysesammneheng.
Oljedriftsprognose Prognoser for videre drift og skjebne av olje under en aksjon
oljeemulsjon Se emulsjon.
oljeforurensning Forurensning forårsaket av olje.
oljeforvitring De naturlige prosessene olje utsettes for som påvirker mengde, sammensetning og egenskaper.
oljehøvel Høyhastighetslense som er konstruert for å skille oljelaget som befinner seg på vannoverflaten, fra vannet.
oljelense for hurtig respons Lensesystem klargjort for hurtig transport og utsetting for førsteinnsats på skadested.
oljens skjebne Bruk oljens forurensningsforløp
oljeopptaker Se opptaker.
oljepåslag Oljeforurensning på vann som bølger, strøm eller vind har påført land, iskant eller konstruksjoner.
oljesvetting Det at små mengder olje trenger ut til overflaten av et materiale.
oljesøl Bruk oljeforurensning.
oljevern Tiltak for å hindre, oppdage, stanse, fjerne eller begrense virkningen av akutt oljeforurensning.
oljevernberedskap Beredskap rettet mot akutt oljeforurensning.
oljevernsertifikat Dokumentasjon på at et fartøy oppfyller vilkårene for å kunne benyttes i oljevernøvelser og -aksjoner som utføres av, eller som utføres som en følge av krav fra, norske myndigheter, og som ikke har tillatelse til dette gjennom sitt ordinære sertifikat.
oljevernsystem Sett av utstyrsenheter for å samle sammen, ta opp og oppbevare oljeforurensning.
områdeberedskap Samarbeid mellom operatører for å ivareta feltberedskap for flere produksjonsinnretninger.
områdeklassifisering Klassifisering og inndeling av et anlegg i eksplosjonsfarlige og ikke-eksplosjonsfarlige områder.
operasjon - organisering Ledelsesfunksjon som sørger for at tiltak i henhold til planer og ordrer blir iverksatt og som har direkte kommandomyndighet over innsatsstyrkene.
operasjonell Det å være operativ. Allment uttryk uten klar definisjon.
Operasjonslys Tiden med dagslys(solen over horisonten) og borgerlig tussmørke (solen mindre en 6 grader over horisonten)
operasjonsmanual Beskrivelse av gjennomføring av en aktivitet, gjerne i form av en eller flere prosedyrer som beskrives i en sammenheng.
operasjonsområde Det sted hvor en kan gjennomføre operasjoner med tilhørende logistikk
operativ Funksjonsdyktig og vedtaksfør. I stand til å ivareta en bestemt beredskapsfunksjon.
operativ ledelse Planlegging og koordinering av innsats for å oppnå de mål som den strategiske ledelsen har fastsatt.
Operativ plan Se innsatsplan
operatør En som utøver, eller har ansvar for, drift og operasjon av teknisk utstyr eller installasjon. (Tidl:Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.)
opiat Stoff fremstilt fra opium, eller preparat som inneholder eller er videreutviklet fra slike stoffer.
oppbevaring Oppbevaring av permanent karakter eller i et nærmere fastsatt tidsrom på samme sted.
oppsamlekum Væsketett kum rundt tank eller tankgruppe for oppsamling av spill eller lekkasje av brannfarlig væske.
oppsamlingslense Lense som skal samle og holde på forurensende stoff.
Oppsamlingslense Er definert
oppsamlingssarrangement Fysisk arrangement etablert rundt tank eller tankgruppe som på en betryggende måte skal samle opp og/eller lede vekk spill eller lekkasje av brannfarlig væske.
oppstigingslense Oljelense som er klargjort på sjø- eller elvebunn for å flyte opp til overflaten.
oppsummeringsmøte Gjennomgang og evaluering av en hendelse med de som har vært involvert i håndteringen.
opptaker Mekanisk innretning for å ta opp forurensning.
opptakervirkningsgrad Angir prosentvis andel av emulsjon i væskevolumet som pumpes gjennom en opptaker (skimmer)
opptaksenhet Bruk opptaker.
opptakssystem Sett av utstyrsenheter for å ta opp og oppbevare olje eller andre kjemikalier.
oppvarmet brannfarlig flytende stoff Flytende stoff oppvarmet til en temperatur lik eller høyere enn flammepunktet.
OPRC-konvensjonen Forkortelse for: Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation.
optimal blanding Blandingsforhold [%] mellom en brennbar gass og luft hvor den raskeste forbrenningen av den aktuelle gassen vil kunne skje.
optimal ytelse Et systems evne til å bekjempe oljeemulsjon gjennom en operasjonssyklus forutsatt tiltrekkelig tilgang på emulsjon, og uten påvirkning av ytre forhold som vind, bølger og lys. Uttrykkes i kubikkmeter pr. døgn
ordre Forpliktende oppdrag fra en overordnet.
organisk jordart Jordart som inneholder mer enn 30 % humus.
organisk peroksid Organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F.
orkan Vind med hastighet 32,7 m/s og høyere.
ORO Forkortelse for: Oil Recovery Operations
ortofoto Et ortofoto er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet er georeferert, det vil si at det inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala.
OSCAR Forkortelse for: Oil Spill Contingency and Response.
overfyllingsvarsel System installert i eller på tank som gir alarm når tanken fylles over et bestemt nivå.
overfyllingsvern System installert i eller på tank hvor en føler ved et bestemt nivå gir impuls som automatisk stopper væsketilførselen til tanken og gir alarm.
overordnet vakt Personell i vakt som har brannsjefens myndighet.
overpakning En omslutning som inneholder ett eller flere kolli samlet i en enhet (for gods av klasse 7; av en enkelt avsender) for å lette håndtering og stuing under transporten
overvåkning Se fjernmåling eller miljøundersøkelse.
P&I Forkortelse for: Protection and indemnity insurance
P&I-klubb Sjøforsikringsforening som forplikter medlemmene til å dele risiko, informasjon og representasjon.
PAH Forkortelse for: polysyklisk aromatisk hydrokarbon.
paravan Innretning som kan erstatte ett av fartøyene ved slepeoperasjoner der det normalt kreves to fartøy.
passasjerfartøy Fartøy som kan føre mer enn 12 passasjerer.
pepperspray Væske som spres som aerosol .. ..
periodisk kontroll periodisk kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID
persistente miljøgift Stoff som ikke brytes ned i naturen.
petroleum Alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.
petroleum Samlebetegnelse som vanligvis omfatter råolje og naturgass, men som mer generelt definert omfatter hydrokarboner som forekommer naturlig i visse geologiske formasjoner i fast, flytende eller gassformig tilstand.
petroleumsgass Gass som fremstilles i oljeraffinerier ved raffinering av råolje og i fraksjoneringsanlegg for naturgass.
petroleumsinnretning Installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt.
petroleumsvirksomhet Virksomhet knyttet til naturlige petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.
pi-merking Merking av transportabelt trykkutstyr med symbolet π.
plankton Små organismer som driver omkring i vannet.
planlegging og miljø - organisering Ledelsesfunksjon som sørger for informasjonsinnhenting, kartlegging, vurderinger og utarbeiding av planer og ordrer ved uønskede hendelser.
planteresistens Planters motstandskraft mot skadedyr, sopp, bakterier o.l.
Polarkoden Tilleggskrav gitt av IMO for fartøy som ferdes i polområdene.
ppm Forkortelse for: parts per million
predikert tidevann Beregnet tidevann for vilkårlig fremtidig tidspunkt.
primos Forkortelse for: prioriterte miljøområder på Svalbard.
primærforurensning Forurensning som er en direkte konsekvens av et utslipp.
primærskade Skade som oppstår som direkte følge av en uønsket hendelse.
produkt farlig stoff, eller ferdige varer hvor slikt stoff er en bestanddel og hvor de farlige egenskaper fortsatt er fremtredende, eller innretninger, utstyr, apparater, emballasje og annet som benyttes ved håndtering av de farlige stoffene eller i forbindelse m
produkt Råvare, hjelpestoff, halvfabrikat og ferdig vare av ethvert slag.
produkt - farlig stoff, eller ferdige varer hvor slikt stoff er en bestanddel og hvor de farlige egenskaper fortsatt er fremtredende, - innretninger, utstyr, apparater, emballasje og annet som benyttes ved håndtering av de farlige stoffene eller i forbindelse med
profesjonalitet Et mål for hvor dyktig personellet er til å gjennomføre sine beredskapsoppgaver.
prosessikringssystem System som detekterer unormale tilstander i prosessen og motvirker at unormale tilstander utvikler seg til faresituasjoner.
prosessreguleringssytem System som styrer, regulerer og overvåker ordinær drift av prosess- og hjelpesystemer.
pukk Knust stein med kornstørrelse 4-120 mm.
pyrolyse Irreversibel kjemisk spalting av et stoff under påvirkning av varme.
påføringssystem Innretning for å påføre og blande eller binde sammen forskjellige flytende eller faste stoffer.
påslag Se oljepåslag.
påslagssted Sted der forurensning i vann har truffet land.
raster En datastruktur som består av et rektangulært rutenett av små punkter med farger.
redningsemballasje Spesiell emballasje for transport av kolli som er skadet eller defekt, eller som lekker, eller farlig gods som er sølt eller har lekket ut.
reduksjon Prosess der et stoff blir tilført elektroner.
redusere Se reduksjon.
reell ytelse Et systems evne til å bekjempe oljeemulsjon gjennom en operasjonssyklus gitt påvirkning av ytre forhold som vind, bølger, lys og tilgang på emulsjon. Uttrykkes i kubikkmeter pr. døgn
remobilisering Ny mobilisering av samme ressurser til samme hendelse etter en demobilisering.
rensing Fjerning eller reduksjon av forurensing.
repeater Innretning som tar imot og eventuelt forsterker et signal og sender det videre.
resistens Materialers og organismers motstandsdyktighet mot ytre påvirkninger.
resistenstid Den tiden verneutstyr beskytter mot skadelige gasser og væsker.
responstid Tid fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på innsatsstedet.
restaurere Sette i stand igjen.
restitusjon Gjenopprettelse av opprinnelig tilstand.
restitusjonstid -
restitusjonstid Tiden fra et forurensningen skjer og til restitusjon er oppnådd.
returnivå Beregnet nivå vannstanden sjelden overstiger. Returnivå med 5 års gjentaksintervall: Statistisk sett forventer man så høy vannstand en gang i løpet av 5 år. For et gitt år er det 1/5 = 20 % sjanse for at dette skjer.
RID Forkortelse for: Réglement concernant le Transport International ferroviaire des Marchandises Dangereuses.
riggetid Tid fra personell og utstyr har ankommet innsatsstedet til det er klart til innsats.
rikgass Rå naturgass som er behandlet for transport gjennom rørledning til videre bearbeiding.
risiko Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse.
risikoakseptkriterium Kriterium som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko.
risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.
risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering.
RITS Forkortelse for: redningsinnsats til sjøs.
RN Forkortelse for Radiological Nuclear
ro-ro-skip Betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der last på egne hjul kan trilles, taues eller kjøres fra kai direkte om bord og av skipet igjen.
ROS Forkortelse for: Risiko og sårbarhet.
ROUV Forkortelse for: Remotely Operated Underwater Vehicle.
ROV Forkortelse for: Remotely Operated Vehicle.
RUH Forkortelse for: rapport om uønsket hendelse.
rullesteinstrand En blokkstrand eller steinstrand dominert av rundslipte steiner som settes i bevegelse ved større bølgeaktivitet.
rutesystem Et helhetlig system av rutetiltak på sjøen som virker sammen.
rutetiltak Tiltak utover de generelle trafikkreglene til sjøs for å høyne sikkerheten i et geografisk begrenset område.
RVK Forkortelse for: Rådgivning ved kjemikalieuhell.
rødliste En oversikt over plante- og dyrearter eller naturtyper som er trua av utryddelse, er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne.
rødlisteart Art som står i fare for å bli borte på grunn av bestandsnedgang, at det finnes få individer av arten, eller at arten finnes på få steder eller på et lite areal.
røyk Blandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en brann.
røykgass Forbrenningsprodukt i gassform.
salveplan Skriftlig plan som beskriver boring, lading, tenning og dekking av den enkelte salve for å ivareta sikkerheten i samsvar med sprengningsplanen.
sambandskart Skjematisk framstilling av hvordan radiosamband og annen kommunikasjon skal fungere under aksjoner og innsatser.
sambandstablå Bruk sambandskart
samordningsøvelse Øvelse i koordinering, samarbeid og samhandling mellom flere beredskapsansvarlige.
samsvarsmerking merking av transportabelt trykkutstyr med π etter direktiv 1999/36/EF eller direktiv 2010/35/EU, eller med ε
samsvarsvurdering vurdering av samsvar og prosedyren for dette fastsatt i ADR/RID
sand Mineralsk jordart med kornstørrelse 0,06-2 mm.
sandstrand Strand med dominerende kornstørrelsefraksjon mellom 0,063 mm og 2 mm.
sanere Få i stand sunne og ordnede forhold.
SAR Forkortelse for: Search and Rescue
SCAT Forkortelse for: Shoreline Clean-up Assessment Technique
scenario Mulig utfall av en DFU, i form avutslippstype, -dyp og -varighet.
Scenario Mulig utfall av DFU, i form av autslippstype, utslippsdyp og utslippsvarighet.
SDU Forkortelse for: Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase.
sediment Bunnfall eller løsmateriale som er blitt avleiret fra vann, luft eller is, dessuten løsmasser dannet på stedet ved forvitring.
sedimentere Sige til bunnen og hope seg opp i lag.
segment Bruk strandsegment
seighet Se viskositet.
sektor Geografisk eller funksjonell del av innsatsområde eller avsnitt.
sektorleder -
sekundærforurensning Forurensning forårsaket av pågående eller utførte tiltak mot akutt forurensning.
sekundærskade Skade som oppstår som følge av innsats mot en uønsket hendelse.
selvantennende fast stoff Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1.
selvantennende væske Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1.
selvopphetende stoff, kategori 1 Fast stoff som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1.
selvopphetende stoff, kategori 2 Fast stoff som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2.
selvreaktivt stoff Termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F.
selvrensning Nedbrytning av forurensning ved naturlige prosesser.
separasjonslinje En linje som skiller trafikkfelt hvor fartøy seiler i motsatt eller nesten motsatt retning, eller skiller trafikkfelt fra tilgrensende farvann.
separasjonssone Et geografisk avgrenset område i sjøen som skiller trafikkløp.
sertifisert fartøy Fartøy som har gyldig fartøyinstruks utstedt av godkjent foretak eller gyldig fartssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet.
servicefartøy (sypplyskip, supplyfartøy) Forsyningsskip
sievert Måleenhet for biologisk effekt av ioniserende stråling
signifikant bølgehøyde Gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder i en 20 minutters periode.
sikkerhet Operasjonelle, tekniske og beredskapsmessige forhold av betydning for menneske, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøy representerer.
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet) Tekniske barriereelementer som skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader eller ulemper.
sikkerhetskoordinator - organisering Støttefunksjon som for en ledelse skal påse at systematisk sikkerhetsarbeid ivaretas.
sikkerhetssertifikat Sertifikat som utstedes av en medlemsstat eller på vegne av medlemsstaten i samsvar med internasjonale konvensjoner.
sikkerhetssone Et geografisk avgrenset område ved innretning til havs med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy.
sikkerhetssystem (petroleumsvirksomhet) Tekniske barriereelementer som er realisert i et felles system.
sikkerhetsventil En fjærbelastet innretning som automatisk trer i funksjon ved trykk og som har til formål å beskytte tanken mot uakseptabelt indre overtrykk.
sikker-jobb-analyse (SJA) Systematisk og trinnvis gjennomgang av risikoelementer før en konkret arbeidsoppgave eller operasjon.
sikkert forbrukerprodukt Et forbrukerprodukt som med utgangspunkt i normale bruksvilkår eller bruksvilkår som med rimelighet kan forventes, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade, som ikke er i samsvar med et høyt vernenivå for menneskers helse og sikkerhet.
sikringsfelt Et bestemt, avgrenset areal med fastsatte rådighetsbegrensninger omkring en virksomhet.
silt Mineralsk jordart med kornstørrelse 0,002-0,06 mm.
sintring Prosess der partikler av et materiale herder til fast stoff ved oppvarming til temperaturer, som er under smeltepunktet, hvor partiklene reagerer og binder seg sammen.
situasjonsbilde Sammenstilling av tilgjengelig relevant informasjon under en pågående hendelse.
SJA Forkortelse for sikker-jobb-analyse.
sjokkbølge Fullt utviklet trykkbølge med stor amplitude der tettheten, trykket og hastigheten til partiklene endres dramatisk.
sjøkartnull Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabeller.
sjømil Tidligere brukt lengdeenhet til sjøs. Må ikke forveksles med nautisk mil.
sjøterritorium Havområde fra grunnlinjene og ut til territorialgrensen.
sjøvannets tetthet Sjøvannets tetthet påvirkes av temperaturstigning og saltinnhold. Temperaturstigning fører til at vannet utvider seg, og dermed til at havnivået stiger.
sjøveisreglene Reglene i forskrift av 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen.
skadested Sted der hendelse som forårsaker skade, har funnet sted eller medført skade. Det kan være flere skadested innen samme innsatsområde.
skadestedsleder Den som organiserer og leder arbeid på skadestedet
skadevolder Person eller foretak som forårsaker skade.
skimmer Bruk opptaker
skip Stort fartøy.
skipsfartøy Bruk skip, båt eller fartøy.
skipssikkerhet Tiltak for å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier i tilknytning til skip.
SKL Forkortelse for: skadestedsleder
slepeforbindelse Det som forbinder slepebåt og slept gjenstand.
sleper Se slepeforbindelse.
smeltepunkt Temperatur der et fast stoff går over til væske.
Snøbetong -
Snøvoll -
SOLAS Forkortelse for: The International Convention for the Safety of Life at Sea.
sorbent Middel som fungerer som absorbent eller adsorbent eller begge deler.
sorberende lense Lense som inneholder et sorberende middel.
sot Finfordelte partikler, hovedsakelig kull, produsert eller avgitt under ufullstendig forbrenning av organisk materiale.
sotavsetning Sot som har festet seg til overflater.
speedlekter Bruk høyhastighetslekter.
spesialavfall Bruk farlig avfall.
splashdrakt Bruk sprutbeskyttelsesdrakt.
sprengningsplan Skriftlig plan for hvordan sikkerheten skal ivaretas i forbindelse med sprengning på et bestemt område.
spring Det at månens og solas respektive tiltrekningskrefter virker samme vei på tidevannet.
sprutbeskyttelsesdrakt Bekledning som gir beskyttelse mot sprut fra kjemikalier i væskeform og fast form, men som ikke er gasstett.
sprutsone Område på land som nås av vannsprut.
stab Funksjonene som lederen har fordelt på andre.
stabilitetsmanual Beskrivelse av forholdene som har innvirkning på et fartøys stabilitet.
stabssjef Leder med kommandomyndighet over en stab, men uten kommandomyndighet for øvrig.
standardhavn Sted der harmoniske konstanter er bestemt ved registrering av vannstand over et lengre tidsrom. I tidevannstabellen oppgis alle tidspunkt og høyder for høyvann og lavvann for standardhavnene.
stangnull Nullpunkt for en tidevannsstang.
statlig depotstyrke Personell knyttet til Kystverkets depoter.
statslos Los som er ansatt i Kystverket og har sertifikat i henhold til losloven.
stein Mineralsk jordart med kornstørrelse 60-600 mm.
steinsprekking Bruk av teknisk innretning som ved hjelp av krutt eller pyroteknisk ladning sprekker og deler berg eller annet materiale.
steinstrand Strand med dominerende kornstørrelsefraksjon mellom 2 mm og 280 mm.
sterk kuling Vind med hastighet 17,2-20,7 m/s.
sterk storm Vind med hastighet 28,5-32,6 m/s.
stiv kuling Vind med styrke 13,9-17,1 m/s.
stivnepunkt -
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1 Stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1.
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2 Stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2.
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3 Stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3.
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1 Stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling ≥ 1 liter/kg/time.
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2 Stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling ≤ 1 liter/kg/time men ≥ 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling ≥ 1 liter/kg/time.
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3. Stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men ≥ 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling < 1 liter/kg/time men ≥
storemballasje Emballasje som består av en ytteremballasje som inneholder gjenstander eller inneremballasjer, og som<br>a) er konstruert for mekanisk håndtering;<br>b) har netto masse som overstiger 400 kg eller som rommer mer enn 450 liter, men ikke har større volum en
stormflo En heving av vannspeilet ved værsystemer med lavtrykk kombinert med pålandsvind som skyver vann i en bølge mot kysten.
storsekk Sekk med integrerte løftestropper for transport og lagring.
storulykke En hendelse som har en ukontrollert utvikling og som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.
strand med skjellsand Strand som består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell, snegler og andre marine organismer. Kornstørrelsen varierer vanligvis mellom fin sand og middels grus. Ansamlinger av intakte skjell gir kornstørrelse grov grus.
strandaksjon -
strandberg Strandlinje bestående av fast fjell og steinblokker i den øvre delen av fjæresonen som er dekket av vann mindre enn halve tida og så langt opp som terrenget påvirkes av sjøsprøyt.
strandeng Slak løsmassestrand med engvegetasjon av salttolerante grasarter og urter, med regelmessige oversvømminger av sjøvann.
Strandeng -
strandlinje Skjæringslinje mellom land og en vannflate i havet eller i innsjøer.
strandmateriale Løsmasser bearbeidet av bølger i strandsonen.
strandpåslag Se oljepåslag.
strandrensefase Tiden etter at akuttfasen ved oljeforurensning knyttet til sjø eller vassdrag er over og frem til rensetiltakene er avsluttet.
strandrensemetode Systematisk framgangsmåte for fjerning av forurensning på strand.
strandrensemiddel Produkter som fremmer fjerning av olje fra underlaget.
strandrensing Fjerning av forurensning fra strandsonen med sikte på at den opprinnelige tilstanden blir gjenopprettet.
strandsanering Bruk strandrensing.
strandsanering Må med om den metoden som går ut på å bytte ut deler av stranda, jf, strandrensehåndboka til Kystverket. Def. i afterm bør endres.
strandsegment Del langs en strand som inneholder minst ett oljepåslag hvor samme rensemetode benyttes.
strandsettingsplass Et sted der skip kan settes på grunn når det foreligger øyeblikkelig fare for totalforlis.
strandsone De land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk eller bruksmessig.
strandtype Beskrivelse av stranden.
strategisk ledelsesnivå Ledelsesnivå som beslutter hvor innsatsen skal settes inn og hvordan ressursene skal brukes for å nå målene.
strekkavlaster Innretning som demper rykk i sleper, tau eller kabel.
strøklengde Den lengden med sjø vinden har til rådighet.
strøklengden Avstanden vinden blåser fritt over sjøen mot stranden.
strømkart Kart over sjøområdene som viser horisontal strømhastighet og strømretning.
strømkors enkelt, mekanisk instrument for måling av strøm i vann
strømmåler Instrument til måling av vannmassers fart og retning.
STS-operasjon Operasjon til sjøs som innebærer overføring av råolje eller oljeprodukt mellom skip som ligger fortøyd til hverandre, når et av skipene ligger til ankers eller når begge skipene er underveis.
støkiometrisk blanding Blanding av kjemiske reaktanter der blandingsforholdet er i overensstemmelse med den spesifikke kjemiske reaksjonsligningen.
størkningspunkt Se smeltepunkt
støttefunksjon -
støttestyrke Fører for tankbil og fører for snorkel/ stigebil.
Stålis -
sublimering Når et stoff går direkte over fra fast form til gass uten væskedannelse som mellomfase, eller spaltes ved den gitte temperatur.
substrat Næringsstoff som bakteriekulturer dyrkes på eller i.
supplybåt Bruk forsyningsfartøy eller forsyningsskip.
sur gass Betegnelse på naturgass som inneholder sure komponenter som karbondioksid eller hydrogensulfid.
surf washing Bruk bølgevasking.
suspensjon Blanding av et uoppløselig stoff i en væske.
svak vind Vind med hastighet 1,6-3,3 m/s.
svakt-ledd-forbindelse Komponent i en slepeforbindelse som er dimensjonert for å gi etter eller brytes før andre komponenter tilkoplet forbindelsen.
svetting Se oljesvetting.
syre Stoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner.
særlig sprengningskyndig Innehaver av særskilt godkjenning gitt av sentral tilsynsmyndighet knyttet til konkrete oppdrag.
sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter en hendelse.
taktikk Beskrivelse av ett eller flere Systemer med tilhørende fjernmåling og støttefunksjoner som er egnet for optimal bekjempelse av en definert Oljedrift som resultat av et Scenario. (Tactics i ICS)
taktisk ledelsesnivå Ledelsesnivå som avgjør hvordan ressursene skal brukes for å nå målene for det gitte området.
tank «Tank» er et tankskall med tilhørende driftsutstyr og strukturelt utstyr.
tankkjøretøy/tankvogn Et kjøretøy/vogn for transport av væsker, gasser, pulverformige eller granulerte stoffer og som har en eller flere faste tanker. Et tankkjøretøy/tankvogn består av selve kjøretøyet/vognen eller de understellsdelene som gjør nytte som kjøretøy/vogn, samt e
tankskall «Tankskall» er selve tanken uten driftsutstyr og strukturelt utstyr (medregnet åpninger og tilhørende lukkeinnretninger);
tare Fellesnavn på visse store brunalger.
teig Geografisk eller funksjonell del av innsatsområde, avsnitt eller sektor.
teknisk kontrollorgan Ethvert organ som er utpekt til å foreta samsvarsvurderinger i henhold til EØS-avtalens tekniske regelverk.
teknisk sprengning Annen sprengning enn bergsprengning, slik som sprengning ved smelteverk, seismikksprengning, bruk av sprengstoff ved skjøting av linjer eller kutting av trær, undervannssprenging samt demolering av byggverk eller faste installasjoner som ikke kan medføre
tenntemperatur Bruk flammepunkt.
termofil mikroorganisme Mikroorganismer som har optimale leve- og vekstvilkår ved høye temperaturer, dvs. over 45oC og typisk i området 50-65oC.
terrenginngrep Graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep, som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller forurensningen gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak.
territorialfarvann Sjøterritoriet og de indre farvann.
territorialgrensen Avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nautiske mil (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen.
terskelfjord Fjord med en grunn terskel ved innløpet og en overfordypet indre del.
tetthet Se massetetthet.
tetthet i forhold til luft Se massetetthet.
tetthet i forhold til vann (masse?)Tetthetsforholdet mellom en væske og vann ved gitt temperatur.
TGBM Forkortelse for: Tide Gauge Bench Mark.
THC Forkortele for: Total Hydrocarbon Concentration.
thruster Propellsystem som kan gi skyvekraft i alle retninger.
tidevann Regelmessig veksling i vannstanden
tidevannets alder Tidsrommet fra ny- eller fullmåne til det neste spring høyvann.
tidevannsbølge Lang bølge forårsaket av tiltrekningskreftene fra sol og måne.
tidevannsdam Selvforklarende - bør forkastes
tidevannskart Kart som viser linjer som går gjennom steder der høyvann inntreffer samtidig eller gjennom steder med samme tidevannsamplitude.
tidevannsklokke Et urverk som følger månen og viser når det er høyvann eller lavvann.
tidevannsperiode Tiden mellom to påfølgende høyvann eller to påfølgende lavvann.
tidevannsprisme skal dette være med? volumendring i en fjord eller havn mellom høyvann og lavvann
tidevannsrensing Utnyttelse av stigende vannstand til å få oljen løs fra forurenset overflate.
tidevannsstang Gradert stang som anbringes vertikalt i sjøen for avlesing av vannstanden.
tidevannsstrøm Strøm i havet forårsaket av tidevannskreftene fra sol og måne.
tillatt maksimal-/minimaltemperatur Produsentens angivelse av den maksimale/minimale temperatur som utstyret er konstruert for.
tillatt maksimaltrykk Produsentens angivelse av det maksimale trykk som utstyret er konstruert for.
tilstandskontroll En planlagt systematisk undersøkelse eller en automatisk kontinuerlig overvåkning av en innretning, for å finne ut om den er i forsvarlig stand for videre bruk
tilsyn - aktivitet Tilsyn = Kontroll og reaksjon. System eller framgangsmåte for å kontrollere etterlevelse av pålagte regler og tilhørende ansvar.
tinglyse Offentlig registrere og kunngjøre et dokument for å gjøre det rettsgyldig.
toksin Oftest brukt om naturlig forekommende stoff som i lav konsentrasjon virker giftig og som produseres av sykdomsfremkallende bakterier, visse dyr (som bier, edderkopper, slanger og skorpioner), planter og sopp.
tom, ikke rengjort tank tank, inklusiv stasjonær tank, som inneholder mindre væske eller gass i væskefase enn 15 prosent av tankens volum, og maksimalt 1500 kg.
topografi Beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
torv Plantemateriale som er omdannet under grunnvannsspeilet ved meget begrenset lufttilgang og minimal mikrobiologisk virksomhet.
trafikkfelt Et område (på sjøen) innenfor bestemte grenser hvor det er etablert enveis trafikk. Naturlige hindringer kan utgjøre en grense.
trafikkløp Et geografisk avgrenset område i et trafikkseparasjonssystem hvor fartøy er pålagt å følge den generelle retningen for seilas.
trafikkseparasjonssystem Et geografisk avgrenset område i sjøen bestående av trafikkløp for motsatte trafikkstrømmer, adskilt av en separasjonssone.
transport Flytting av farlig gods fra et sted til et annet, inklusive nødvendig opphold som følge av transportforholdene og inklusive eventuell tid det farlige godset må befinne seg i kjøretøyer/vogner, tanker og containere som følge av trafikkforholdene før, under
transportabelt trykkutstyr: Skal være med ? Se forklaringen i forskriften, den er lang.
transportenhet En motorvogn uten tilkoblet tilhenger eller en kombinasjon som består av en motorvogn og en tilkoblet tilhenger
transporttid Tid personell og utstyr transporteres fra oppmøtested til innsatssted.
transportør Den virksomheten som utfører transportoperasjonen enten det skjer i henhold til kontrakt eller ikke.
tredjelinjeberedskap Beredskap for strategiske beslutninger på overordnet nivå.
trening Utvikling eller vedlikehold av ferdigheter for individ eller organisasjoner.
tromling Rensemetode der masser bearbeides i roterende trommel sammen med en sorbent.
trykk Kraft med positiv retning inn mot et legeme vinkelrett på flata dividert med areal.
trykkavlastningssystem System for kontrollert trykkavlastning av utstyr og rørsystemer mv til sikkert sted, f.eks. til luftepipe eller avbrenning a fakkel.
trykkbeholder Fellesbetegnelse på gassflasker, sylindre (tubes), trykkfat, lukkede beholdere for nedkjølt gass, gassflaskebatterier
trykkbølge -
trykkpåkjent tilbehør Driftsanordning med trykkrom.
trykkpåkjent utstyr Beholdere, rørsystemer, sikkerhetstilbehør og annet trykkpåkjent tilbehør.
Trykkpåkjent utstyr -
TSS Forkortelse for: trafikkseparasjonssystem.
tung lense Ikke-sorberende lense som kan brukes i bølger opp til 3,5 meter signifikant bølgehøyde, og maksimalt 7 meter høye bølger.
tungt oljevernsystem Se oljevernsystem eller tung lense.
turbulent strømning Om væske eller gass i bevegelse: voldsom, uregelmessig strømning.
typegodkjenning Godkjenning av en produkttype basert på grundig undersøkelse.
tørrdestilasjon Oppvarming og destillasjon av fast stoff uten tilgang på luft.
tørrfall - landkart Sandbanker og avleiringer i elver. Oversvømmes ved høy vannføring.
tørrfall - sjøkart Del av kysten som ligger i dybdeområdet fra middel høyvann til 0,5 m under sjøkartnull.
tørrgass Naturgass med meget lavt innhold av flytende hydrokarboner.
tørris Karbondioksid (CO2) i fast form.
tørrisblåsing Metode for å rense faste overflater med finkornet tørris under trykk.
tåregass -
ufullstendig forbrenning Forbrenning der det ikke er tilstrekkelig oksygen og/eller det ikke er høy nok temperatur til at alle kjemiske bindinger i brennstoffet kan brytes. Avgir CO (karbonmonoksid) og uforbrente hydrokarboner.
ulykke Tilfeldig større skade eller alvorlig uhell.
UN-nummer Det firesifrede identifikasjonsnummeret som farlig gods har i FNs regelverksmal.
utkast -
utrykningsleder Leder av egen innsatsstyrke fra alarm er mottatt til innsats iverksettes.
uønsket hendelse En hendelse som forårsaker eller kan forårsake personskade, sykdom eller skade på eller tap av eiendom, skade på miljøet eller tredjepart.
vaktlag - brannvesen En innsatsstyrke som består av én utrykningsleder og minst tre brannkonstabler og som er beskrevet i standard operasjonelle rutiner (SOR).
Vakuumpumpe -
vakuumventil En fjærbelastet innretning som automatisk trer i funksjon ved trykk og som har til formål å beskytte tanken mot uakseptabelt indre undertrykk
vann i olje-emulsjon Blanding av olje og vann der vannet er dispergert i oljen.
vannmettet underlag Underlag som er mettet med vann slik at væsker med tetthet mindre enn vann ikke kan trenge ned i underlaget.
vannstand En vannoverflates høyde beregnet i forhold til et fast null- eller normalpunkt.
varsel Informasjon om hendelse eller tilstandsendring hvor handling er påkrevd.
varsling Gi informasjon om potensiell eller reell uønsket hendelse eller tilstandsendring hvor handling er påkrevd.
varslingsinstans Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet. Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy. Hovedredningssen
varslingsplikt Den som forårsaker eller oppdager akutt forurensning plikter å varsle til gjeldende varslingsinstans. Gjelder også ved fare for akutt forurensning.
varslngsinstans Den person eller organisasjon som skal varsles, og som forutsettes å skulle iverksette riktig handling ved mottak av varselet.
ventetid Tid fra personell og utstyr er klar for transport, til avreise.
vertsbrannvesen Brannvesen i en vertskommune.
vertskommune Kommune i et interkommunalt samarbeid som administrerer samarbeidsoppgaver.
vindstille Vind med hastighet 0,0 - 0,2 m/s.
vinterisering Tilpassing for å kunne operere også i områder med vinterklima.
virksomhet Ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke.
viskositet Seighet som skyldes at de ulike lagene i en væske eller gass hindrer hverandre i å strømme med ulik fart.
værets virkning Påvirkning på vannstanden som skyldes vind, lufttrykk og temperatur. Ekstra store værbidrag kalles stormflo.
væske Stofftilstand der molekylene kan røre seg fritt og stoffet har avgrenset volum og er uten fast form.
væskedamsbrann Forbrenning av væske som er samlet på en overflate.
VØK Forkortelse for: Verdsatt økosystemkomponent.
våtgass Naturgass med høyt innhold av kondenserbare hydrokarboner.
våtmark Avsetningsområder med lite eller ingen bølgeaktivitet, dominert av små salttolerante planter helt ned i flomålet.
warm zone Engelsk for varm sone.
økosystem Et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer som i samspill med det ikke-levende miljø utgjør en funksjonell enhet.
øvelse Utprøving og kontroll av om ferdighetskrav tilfredsstilles.
øvre eksplosjonsgrense Den høyeste konsentrasjon av brennbar gass/damp i luft som er tilstrekkelig for antennelse med etterfølgende flammeutbredelse gjennom blandingen uten tilførsel av energi utenfra.
åpent farvann Farvann som ikke er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet