Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker
Sjøfugl ved akutte oljeutslipp

Miljødirektoratet (MDIR) har det overordnede ansvaret for sjøfuglforvaltningen. I tillegg har Kystverket, Mattilsynet og Statsforvalteren ulike roller og ansvar i en situasjon med akutt utslipp. Dette gjelder både ved lokking, skremming og håndtering av oljeskadet sjøfugl.

MDIR skriver på sine hjemmesider at vasking av sjøfugl har lite bestandsmessig effekt. Rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er kun aktuelt for arter hvor enkeltindividets overlevelse er avgjørende for bestanden. 

Basert på erfaringer fra tidligere aksjoner i Norge har MDIR konkludert med at avliving i felt bør unngås på grunn av faren for økt skadeomfang på ikke-tilgriset fugl. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet