Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker chevron_right Barriere 4
Emulsjon i tørrfallsområder

Dette er områder med store utfordringer og høy sårbarhet, og gjerne med store tidevannsforskjeller. Denne type områder har stor variasjon, fra eksponerte flater med fast sandbunn til beskyttede områder med myk leire. Spesielt disse siste er utfordrende, med vanskelig adkomst både fra sjø- og landsiden. Områdene har gjerne høy sårbarhet overfor olje og for ferdsel i strandsonen.

Strategier

Avsperring av områdene med lenser der dette er mulig. Erfaringer fra områder med store tidevannsflater blant annet i England kan være relevante. I områder med bløt leire bør aksjoner skje fra sjøsiden, mens det i eksponerte områder med fastere bunn også kan være adkomst fra land. Oppsamling av olje og eventuelt skjæring av oljetilsølt tang kan skje på høyvann fra grunne farkoster. Mindre opptakere kan eventuelt styres inn i områdene på høyvann.

Andre typer barrierer enn de som tradisjonelt benyttes i Norge kan være tidevannslenser, som hviler på bunnen ved lavvann.

Lenser

Lette og mellomtunge lenser er egnet i disse slike områder, for eksempel

 • Ecosolid 350 EP
 • NOFI 250 EP
 • NOFI 350 EP
 • Seacurtain
 • Tidevannslenser

Opptakere

 • NorMar miniskimmer
 • Lamor minimax 40
 • Noren 30
 • KLK 602/FoxDrum
 • Lamor LWS 500

Adkomst

Fra landsiden

 • Varierende adkomst i områder med fast bunn
 • Uegnet i områder med bløt bunn

Fra sjøsiden

 • Lettbåter
 • Lektere/arbeidsbåter med lite dypgående

Personell

Det er lite erfaring fra aksjoner i denne type områder i Norge. Bruk av frivillige med en basisopplæring og HMS kurs kan være aktuelt i denne type områder.

Fjernmåling

Droner er også her godt egnet til å formidle oversikt og effektivisere operasjoner.

Utholdenhet og fleksibilitet

I områder med eksponerte tidevannsflater er det  behov for god etterretning om hvor det observeres oljeemulsjon, med rask vurdering av behov for tiltak, ut fra forventet drift og tidevannsyklus. I beskyttede områder med bløt bunn er fleksibilitet mindre viktig.

Logistikk og forpleining

Avhengig av beliggenhet i forhold til infrastruktur, inkludert adkomst, innkvartering og forpleining vil arbeid enten foregå innen normal arbeidstid/korte perioder, eller  fra fremskutt depot/base, med muligheter for innkvartering og forpleining.

Avhending

Avhending vil skje gjennom avtale med SAR, og avhenge av mengde emulsjon og de ressurser som inngår i aksjonen. Mindre volumer oppsamlet emulsjon kan mellomlagres på IBC-containere, mens større mengder kan mellomlagres på lagringstanker. Eksempler er:

 • Markleen oilbag
 • Desmi RO-tank
 • Unibag/Oilbag
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet