Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Scenarier

Ved et eventuelt utslippsscenario vil forløpet blant annet avhenge av lokasjon, tid på året, oljetype, vanndyp, og gass/oljeforhold. 

I det følgende er det gitt en beskrivelse av ulike generiske scenarier, med informasjon som er egnet for bruk i beredskapsanalyser. 

Beskrivelsene er gitt for hver enkelt barriere, og det er videre utarbeidet strategier og taktikker for bekjempelse av oljeforurensning for de ulike scenariene.

Scenarier i barriere 1

Kjennetegn på scenarier nær kilden kan være;

 • Høy avdampning
 • Samlet, tykk emulsjon
 • Tynn, jevnt spredt emulsjon
 • Lavviskøs emulsjon eller ikke emulgert kondensat/olje

I scenarier nær kilden legges det til grunn kontinuerlig tilgang på fersk olje som utvikler seg til begynnende emulsjon.

Ved overflateutslipp forventer man at oljeemulsjonen i stor grad vil samle seg i en stripe, som vil bevege seg påvirket av strøm og vind. Et eksempel er vist nedenfor.

Montara wellhead incident. Photo: Maritime New Zealand ©2018
Montara wellhead incident. Photo: Maritime New Zealand ©2018

Ved undervannsutslipp forventes det at oljen vil stige opp i nærheten av posisjonen til leteriggen/plattformen og spre seg utover et større areal. Et eksempel er vist nedenfor.

Deepwater Horizon incident. Photo: Associated Press.
Deepwater Horizon incident. Photo: Associated Press.

Innholdet av gass, eller GOR, vil også påvirke hvordan oljen kommer til overflaten og avdampningen. Dette vil også påvirke arbeidsforholdene nær kilden.

Scenarier i barriere 2

Kjennetegn på scenarier langs drivbanen kan være;

 • Samlet, tykk emulsjon
 • Tynn, jevnt spredt emulsjon
 • Lavviskøs emulsjon eller ikke emulgert kondensat/olje
 • Spredte flak

Oljen vil ta til seg vann og omdannes til en emulsjon. Det vil også være mindre mengder emulsjon tilgjengelig forutsatt at tiltak nær kilden har lykkes. 

Emulsjonen vil etter ett døgn begynne å brekke opp og spre seg utover. I begynnelsen som jevnt spredt fordeling og etterhvert også som mer spredte flak.

Scenarier i barriere 3

Kjennetegn på scenarier i kystsonen kan være;

 • Spredt emulsjon i lavstrømsområde
 • Spredt emulsjon i sterkstrømsområde

Hvis emulsjonen når kystsonen vil en se to mulige scenarier. Spredt emulsjon i lavstrømsområde; med dette menes emulsjon som spres med kyststrømmen, men allikevel i en slik hastighet at en kan benytte både tradisjonelle- og høyhastighets-lenser.

I tilfeller hvor emulsjonen treffer områder med sterkere strømmer vil emulsjonen bevege seg over større områder og en må benytte seg av høyhastighets-lenser.

Scenarier i barriere 4

Kjennetegn på scenarier i kystsonen kan være;

 • Emulsjon i skjermet område
 • Emulsjon i tørrfallsområde
 • Emulsjon i bølgeeksponert område
 • Emulsjon i strømsterkt område
 • Remobilisert emulsjon med innslag av andre materialer

Nær strand eller land vil emulsjonen kunne komme i kontakt med annet materiale og bevege seg i en tilstand av remobilisering.

Lokale forhold, inkludert vanndybde, vil påvirke bevegelse av emulsjon og tiltaksalternativer.

Tiltak kan tenkes både fra sjø og land.

Scenarier i barriere 5

Kjennetegn på scenarier med strandet olje kan, i tillegg til scenariene beskrevet for barriere 4, være;

 • Emulsjon i område med adkomst fra sjøsiden
 • Emulsjon i område med adkomst fra landsiden
 • Emulsjon i områder uten adkomstmuligheter

I denne barriere er emulsjonen å betrakte som strandet og vil ikke lenger ha noen fare for å remobiliseres. 

Tiltak vil primært velges fra håndboken i strandrensing.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet