Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Barrierer

Barrierebegrepet

For å kunne beregne behovet på en måte som best beskriver de operative forholdene, bruker beredskapsanalysen begrepet barrierer. Barrierebegrepet samsvarer med de ulike sonene der oljen skal bekjempes, og er i henhold til internasjonale standarder, f. eks. fra IPIECA.

 • Barriere 1 er nær kilden
 • Barriere 2 er mellom kilden og kysten
 • Barriere 3 er kystnære områder
 • Barriere 4 er remobiliserbar strandet olje
 • Barriere 5 er strandet olje

Ingen tiltak er alene 100 % effektive, men kan under optimale forhold samlet oppnå en høy ytelse. Beregningen tar hensyn til ytelsen av systemene og dermed også barrierene. I hver barriere, med unntak av den første, tas det hensyn til effekten av tiltak i foregående barriere.

 

Barriere 1

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

Det legges til grunn at bekjempelsen finner sted i åpent hav, der effektiviteten av systemer for bekjempelse påvirkes av vindforhold, bølgehøyde og strømforhold, og det ikke er noen dybde- eller navigasjonsmessige begrensninger for oljevernsystemene som benyttes.

Oljens egenskaper

 • Nær kilden er oljen antatt å være relativt fersk. Bekjempelse må foregå i en sikker avstand fra kilden (utenfor sonen hvor det kan være eksplosjonsfare) og hvor emulsjonen har egnede egenskaper for bekjempelse. Dette er vurdert å være i en avstand på ca. 1 km fra utslippspunktet, tilsvarende 2 timer gammel olje. For enkelte oljetyper vil eksplosjonsfare eller viskositet tilsi at bekjempelse vil foregå i større avstand fra utslippskilden.
 • Bekjempelsen foregår nær kilden, der oljeflakene er tykkest og det forventes å være rikelig “tilgang” til olje, slik at systemene kan operere med optimal ytelse.

Fjernmåling

 • I denne sonen vil oljen ligge innen et begrenset geografisk område, med et kjent utslippspunkt, og med en kontinuerlig utbredelse ved et kontinuerlig utslipp. Hovedoppgaven for fjernmåling er å identifisere områder med størst oljemengde, for å møte en målsetning om å bekjempe mest mulig olje.   

Barriere 2

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • Naturgitte forhold er her som for barriere 1. Da bekjempelsen i barriere 1 aldri kan bli 100 % effektiv tar beregningsmetoden hensyn til at det vil være behov for bekjempelse av olje i spredte flak langs drivbanen. Dette kan være olje som er drevet fra utslippsstedet før tilstrekkelig kapasitet er oppnådd i barriere 1, eller olje som er unnsluppet barriere 1 ved lensetap eller mellom systemene fordi de av sikkerhets- og operative grunner må ha en viss avstand.
 • Dette gjør at systemer som kan "jakte" på drivende olje kan være bedre egnet. Oljeflak som driver lenger fra kilden antas å være mer oppbrutt enn nærmere kilden og i mange tilfeller ha en lavere filmtykkelse. Dette fører til redusert tilgang på olje, og systemer i barriere 2 har derfor vanligvis en lavere ytelse enn i barriere 1.

Oljens egenskaper

 • Oljen antas å være i snitt 12 timer gammel, som tilsvarer en avstand fra utslippspunktet på ca. 6 nm ved en drivhastighet på 0,5 knop. Oljen har nå i større grad gjennomgått naturlige forvitringsprosesser, og emulsjonens egenskaper kan være endret i forhold til hva den var nær utslippskilden. Andre verdier for oljens egenskaper kan anvendes, men må da begrunnes og inkluderes i beregningene.

Fjernmåling

 • I denne sonen forventes oljen å være spredt over et større geografisk område, og foreligge som flak av relativt stor utstrekning, men med hovedmengden av olje innen en liten del av flakenes areal. Hovedoppgaven for fjernmåling er å kartlegge flakene, samt å angi hvor i flakene det er mest olje. Målsetningen er også her å bekjempe mest mulig olje.  

Barriere 3

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • I denne sonen vil lokale forhold ha stor betydning. Disse varierer sterkt langs kysten, og omfatter blant annet tidevannsstrømmer, ulike strandtyper, tørrfallsområder, gruntvannsområder, skjær og grunner. I denne sonen finner vi også til tider høye konsentrasjoner og tilstedeværelse av sårbare ressurser, og en rekke verdier knyttet til bruk av kystsonen.
 • Navigasjonsmessige forhold setter her begrensninger for hvilke systemer som kan benyttes.

Oljens egenskaper (fra offshore-kilder)

 • Fra offshorekilder vil olje ha drevet i flere døgn før den kommer inn i kystsonen. Egenskapene varierer sterkt mellom ulike oljetyper, lokaliteter og tid på året. Et generelt trekk er imidlertid at det nå har skjedd en fullt utviklet emulsjon, og flakene har en klar avgrensning.

Fjernmåling

 • I denne sonen forventes oljen å være spredt over et stort geografisk område. Hovedoppgaven for fjernmåling er å kartlegge flakenes posisjon og estimere mengde, slik at dette kan legges inn i operasjonelle beregninger av oljedrift, sammenholdes med forekomst av sårbare miljøressurser og legges til grunn for prioritering av bekjempelse. 

Barriere 4

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • I denne sonen vil bekjempelse kunne skje fra sjøsiden og landsiden. Lokale forhold og infrastruktur vil variere sterkt langs norskekysten.
 • Navigasjonsmessige forhold setter også her begrensninger for hvilke systemer som kan benyttes.

Oljens egenskaper (fra offshore-kilder)

 • Oljens egenskaper vil i utgangspunktet være tilsvarende som for barriere 3, men innblandingen av annet materiale (f. eks. tang, drivgods, grus…) kan øke volumet og vanskeliggjøre bekjempelse.

Barriere 5

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • I denne sonen vil bekjempelse i hovedsak skje fra landsiden. Lokale forhold og infrastruktur vil variere sterkt langs norskekysten.
 • Prioritering skjer bl. a. ut fra forurensningsgrad, potensiale for remobilisering og miljøsårbarhet.
 • Logistikk og forsvarlig mellomlagring av oljeholdig avfall står sentralt.
Oljens egenskaper (fra offshore-kilder)
 • Oljens egenskaper vil i utgangspunktet være tilsvarende som for barriere 4, men innblandingen av annet materiale (f. eks. tang, drivgods, grus…) øker volumet av oljeholdig masse vesentlig.

Fjernmåling

 • I denne sonen forventes oljen å være spredt over et stort geografisk område. Hovedoppgaven for fjernmåling er å kartlegge oljens posisjon, slik at dette kan legges til grunn for vurderinger av potensiale for videre drift og rekontaminering, og legges til grunn for prioritering av bekjempelse.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet