Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Eksempelområder

Som en del av planlegging av oljevernberedskap i kyst- og strandsone har NOFO definert et sett med "Eksempelområder". Dette er områder med høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter, krevende logistikk, samt med utfordrende adkomst og operasjonsdyp. Eksempelområdene ansees i plansammenheng som dimensjonerende, i den forstand at dersom man har etablert en beredskap som tilfredsstillende håndterer utfordringer i disse områdene, vil den også være i stand til å håndtere situasjoner i øvrige kystområder, selvfølgelig med et omfang tilpasset hendelsen.

For hvert eksempelområde er det utarbeidet tematiske kart i PDF storformat, tilgjengelig for nedlasting og bruk i eget arbeid. Disse er:

På sidene nedenfor er beliggenhet av eksempelområdene vist på et sett oversiktskart fra nord til sør. De er også tilgjengelig som et eget tema i NOFO COP.

add Bruk av kartmateriale

Det er utarbeidet et sett temakart for hvert enkelt eksempelområde, med tiltenkt bruk som beskrevet nedenfor

Kartene er utformet i A1 størrelse og PDF format, for enkel utskrift uavhengig av digitale kartsystemer, og som grunnlag for diskusjon i operasjonsrom under øvelser, trening og aksjoner. De enkelte kartlagene kan settes av eller på i Adobe Acrobat, for visning og for utskrift. De fleste temaene foreligger også i NOFO COP.

Basiskart

Dette kartet gir generell bakgrunnsinformasjon for området, og er egnet for utskrift og diskusjon og påtegning av tilleggsinformasjon.

 

Adkomst

Dette kartet viser punkter med bekreftet og sannsynlig adkomst til strandlinjen, ved angivelse av punkter der veier slutter mindre enn henholdsvis 10 og 50 m fra strandlinjen, basert på en geografisk analyse utført for NOFO. Kartet inneholder i tillegg informasjon fra Kystverket om fiskerihavner og farleder. Kartet er egnet som underlag for planlegging og aksjoner der ressurser skal transporteres til strandsonen fra land- eller sjøsiden.

 

Høyest miljøprioriterte lokaliteter

Dette kartet viser plassering og avgrensning av lokalitetene som har høyest prioritet for beskyttelse i en initiell fase av en oljevernaksjon. Det er gitt referanse til nærmere beskrivelse av lokalitetene i Miljødirektoratets Naturbase, og til Fiskeridirektoratet for kystnære gyteområder. Kartene vil bli oppdatert når Miljødirektoratets arbeid med oppdatering av MOB-områdene er ferdigstilt (pågående pr. oktober 2018)

 

Operasjonsdyp

Dette kartet viser utstrekningen av områder hvor vanndypet kan medføre begrensninger for fartøysbaserte operasjoner. Generelle anbefalinger, basert på en felles vurdering i regi av NOFO hvor Kystvakten og Kystverket deltok er angitt i tabellen nedenfor. Vurderingen gjelder forholdene på losiden av vind- og bølgeretningen.

 

 Bølger

< 0.5 m Hs

0.5-1.5 m Hs

1,5-2,5 m Hs

2,5-4 m Hs

> 4 m Hs

 Vind

< 5 m/s

5-8 m/s

8-11 m/s

11-15 m/s

< 15 m/s

Gruppe A (5-10 m dypgang)

> 10 m

> 10 m

> 10 m

> 20 m

> 20 m

Gruppe B (2-5 m dypgang)

> 5 m

> 5 m

> 10 m

> 10 m

> 20 m

Gruppe C (< 2 m dypgang)

 

> 5 m

> 10 m

> 10 m

> 10 m

 

Kartet viser også tørrfallsområder og tidevannsflater. Ved beskyttet beliggenhet har disse områdene har høy biologisk produktivitet og eventuell oljeforurensning kan ha langvarige viskninger. Oljevernaksjoner i disse områdene er også ressurskrevende og utfordrende. Der informasjon foreligger er det også angitt vrakviker/rekvedfjører, hvor også drivende olje vil ha en tendens til å samles.

 

Strandtyper

Dette kartet viser utbredelsen av ulike strandtyper, og formålet er å skille ulike strandtyper i forhold til sårbarhet, potensial for selvrensning og remobilisering av olje, samt forventet arbeidsinnsats ved strandrensing. Røde farger angir de mest utfordrende strandtypene.

 

Vindrose

Dette kartet viser sesongvis vindstatistikk for området, som grunnlag for beredskapsplanlegging.

 

Environmental Sensitivity Index (ESI)

Klassifisering av strandlinje etter standardene gitt i Environmental Sensitivity Index

 

Egnethet

En vurdering av aksjoneringsgrad basert på adkomst, strandtyper/helningsgrad og grad av bølgeeksponering. Kartet indikerer også hvor ulike oljevernfartøy kan operere. 

 

Potensial for sekundærforurensing og remobilisering

Dette kartet viser strandlinjen klassifisert etter potensial for sekundærforurensing og remobilisering av olje etter et eventuelt landpåslag.

Troms og Finnmark

Troms og Finnmark

Nordland

Trøndelag til Møre og Romsdal

Vestland

Rogaland til Viken

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet