Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Eksempelområder

Som en del av planleggingen av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen har NOFO definert et sett med "Eksempelområder". Dette er områder med høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter, krevende logistikk, samt med utfordrende adkomst og operasjonsdyp. Eksempelområdene ansees i plansammenheng som dimensjonerende, i den forstand at dersom man har etablert en beredskap som tilfredsstillende håndterer utfordringer i disse områdene, vil den også være i stand til å håndtere situasjoner i øvrige kystområder, selvfølgelig med et omfang tilpasset hendelsen. NOFOs medlemmer har gjennom en årrekke bidratt til utarbeidelse av miljøstrategiske oljevernplaner (Stephansen et al., IOSC 2011) gjennom befaringer med deltagelse av IUA. Gjennom dette arbeidet er det også utarbeidet tematiske kart, som nå er tilgjengelig også utenfor eksempelområdene.

For hvert eksempelområde ble det opprinnelig utarbeidet tematiske kart i PDF storformat, men disse ble 20.03.24 erstattet av direkte koblinger til kartdelen av NOFOs Planverk. Temakartene er:

  • Basiskart: Til bruk i operasjonsrommet
  • Havner og veier: Som viser mulig adkomst til strand fra land og sjø
  • Høy miljøprioritet: Visning av høyt miljøprioriterte lokaliteter med referanse til kildematerialet. For enkelte kart er også periodevis sårbarhet for ulike miljøressurser angitt
  • Operasjonsdyp: Som viser muligheter og begrensninger for fartøysbaserte operasjoner, samt tørrfallsområder
  • Substrattyper: Som viser fordeling av ulike substrattyper (strandberg, sandstrand m.m.) innen området
  • Environmental Sensitivity Index (ESI): Klassifisering av strandtyper i henhold til ESI-standarden
  • Egnethet: Vurdering av egnethet for IUA-aksjonering
  • Potensiale for remobilisering: Viser mulighet for remobilisering av strandet olje ved eventuelt landpåslag
  • Miljøstrategisk plan: En plan over området for bekjempelse av akutt forurensning

På hvert temakart er det et vel gjennomtenkt utvalg av temaer. Kun et utvalg av disse er satt som aktive i lenkene fra eksempelområdene for at utgangspunktet skal være oversiktlig, og slik at brukeren selv kan velge hvilke temaer som ønskes vist.

På sidene nedenfor er beliggenhet av eksempelområdene vist på et sett oversiktskart fra nord til sør. For hvert eksempelområde er det lenker til miljøstrategisk plan for området, samt tilhørende temakart. 

add Bruk av kartmaterialet

Det er utarbeidet et sett temakart for hvert enkelt eksempelområde, med tiltenkt bruk som beskrevet nedenfor.

Basiskart

Dette kartet gir generell bakgrunnsinformasjon for området, og er egnet for utskrift, diskusjon og påtegning av tilleggsinformasjon.

 

Adkomst

Dette kartet viser punkter med bekreftet og sannsynlig adkomst til strandlinjen, ved angivelse av punkter der veier slutter mindre enn henholdsvis 10 og 50 m fra strandlinjen, basert på en geografisk analyse utført for NOFO. Kartet inneholder i tillegg informasjon fra Kystverket om fiskerihavner og farleder. Kartet er egnet som underlag for planlegging og aksjoner der ressurser skal transporteres til strandsonen fra land- eller sjøsiden.

 

Høyest miljøprioriterte lokaliteter

Dette kartet viser plassering og avgrensning av lokalitetene som har høyest prioritet for beskyttelse i en initiell fase av en oljevernaksjon. Det er gitt referanse til nærmere beskrivelse av lokalitetene i Miljødirektoratets Naturbase, og til Fiskeridirektoratet for kystnære gyteområder.

 

Operasjonsdyp

Dette kartet viser utstrekningen av områder hvor vanndypet kan medføre begrensninger for fartøysbaserte operasjoner. Generelle anbefalinger, basert på en felles vurdering i regi av NOFO hvor Kystvakten og Kystverket deltok, er angitt i tabellen nedenfor. Vurderingen gjelder forholdene på losiden av vind- og bølgeretningen.

 

 Bølger

< 0.5 m Hs

0.5-1.5 m Hs

1,5-2,5 m Hs

2,5-4 m Hs

> 4 m Hs

 Vind

< 5 m/s

5-8 m/s

8-11 m/s

11-15 m/s

> 15 m/s

Gruppe A (5-10 m dypgang)

> 10 m

> 10 m

> 10 m

> 20 m

> 20 m

Gruppe B (2-5 m dypgang)

> 5 m

> 5 m

> 10 m

> 10 m

> 20 m

Gruppe C (< 2 m dypgang)

 

> 5 m

> 10 m

> 10 m

> 10 m

 

Kartet viser også tørrfallsområder og tidevannsflater. Ved beskyttet beliggenhet har disse områdene høy biologisk produktivitet og eventuell oljeforurensning kan ha langvarige virkninger. Oljevernaksjoner i disse områdene er også ressurskrevende og utfordrende. Der informasjon foreligger er det også angitt vrakviker/rekvedfjører, hvor også drivende olje vil ha en tendens til å samles.

 

Strandtyper

Dette kartet viser utbredelsen av ulike strandtyper, og formålet er å skille ulike strandtyper mtp. sårbarhet, potensiale for selvrensning og remobilisering av olje, samt forventet arbeidsinnsats ved strandrensing. Røde farger angir de mest utfordrende strandtypene.

 

Vindrose

Dette kartet viser sesongvis vindstatistikk for området, som grunnlag for beredskapsplanlegging.

 

Environmental Sensitivity Index (ESI)

Klassifisering av strandlinjen etter standardene gitt i Environmental Sensitivity Index.

 

Egnethet

En vurdering av aksjoneringsgrad basert på adkomst, strandtyper/helningsgrad og grad av bølgeeksponering. Kartet indikerer også hvor ulike oljevernfartøy kan operere. 

 

Potensiale for sekundærforurensning og remobilisering

Dette kartet viser strandlinjen klassifisert etter potensialet for sekundærforurensning og remobilisering av olje etter et eventuelt landpåslag.

Troms og Finnmark

Troms og Finnmark

Nordland

Trøndelag til Møre og Romsdal

Vestland

Rogaland til Viken

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet