Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger chevron_right Beregning av ytelse
Ytelse

For samtlige systemtyper beregnes det ytelse på døgnbasis, basert på de forhold som inngår i en systemspesifikk operasjonssyklus. Disse forholdene er inkludert i et formelverk, som beskriver beregning av henholdsvis optimal ytelse under ideelle forhold, og reell ytelse, som tar hensyn til reduksjonsfaktorer som følge av klimatiske og oljerelaterte forhold.

 

Operasjonssyklus

Elementene i en operasjonssyklus er vist nedenfor:

Den totale ytelsen til de systemene som inngår i aksjoner mot akutt oljeforurensning kan uttrykkes vha. følgende faktorer:

Tb = Andel av tiden hvor vind- eller bølgeforholdene tillater operasjon (verdi fra 0-1).

Ts = Andel av tiden hvor lys- og siktforholdene tillater operasjon (verdi fra 0-1).

Eo = Effektivitet i operasjonslys innenfor operasjonsvinduet (verdi fra 0-1, formel der slik er tilgjengelig).

Em = Effektivitet i redusert sikt eller mørke (verdi fra 0-1), i forhold til effektivitet i operasjonslys.

Et = Effektivitet ved lav temperatur (kulde), i forhold til effektivitet ved høyere temperatur (verdi fra 0-1).

Ek = Effektivitetsreduksjon som følge av barrierer (verdi fra 0-1).

Ei = Effektivitet ved forekomst av sjøis, i forhold til effektivitet uten forekomst av sjøis (verdi fra 0-1).

K = Kapasitet under operasjon (m3 oljeemulsjon/t).

L = Lagringskapasitet for oppsamlet emulsjon (m3) eller lagringskapasitet for dispergeringsmiddel (inngår foreløpig i D).

D = Samlet driftstans pr. døgn (timer).

Te = Andel av tiden med intervaller av tilgang på emulsjon (verdi fra 0-1).

En systemenhet i en gitt konfigurasjon har en øvre grense for effektivitet (Es) beregnet som:

Es = (Eo*(Ts*Tb))+((1-(Ts*Tb))*Em)*Ei*Et

En systemenhet i en gitt konfigurasjon har en ytelse (Ys) i m3 oljeemulsjon/døgn beregnet som:

Ys = (K * (24 – D))*Es*Te

En barrieres øvre grense for ytelse er gitt av systemenes øvre grense for effektivitet, korrigert for Ek av ytterligere enheter utover tilstrekkelig kapasitet. Dette betyr i klartekst at optimale konfigurasjoner vil kunne øke ytelsen, mens ytterligere tilførsel av ressurser til en barriere vil ha en effekt, men at effekten av hver enkelt ny enhet er avtagende.

Optimal ytelse

Angir ytelsen på systemnivå under optimale forhold, og med tilgang på emulsjon tilstrekkelig i forhold til sveipeareal og pumperate. Denne er for NOFOs systemer:

•NOFO J m/overløpsskimmer: 2865 m3/d
•NOFO J m/høyviskositetsskimmer: 1920 m3/d
•NOFO Havgående høyhastighetssystem: 1459 m3/d
•NOFO Høyhastighetssystem kyst: 49-154 m3/d (lokasjons- og sesongavhengig)
•NOFO Konvensjonelt system kyst: Halvparten av ovenstående (lokasjons- og sesongavhengig)
•NOFO Båtdispergering – Lav doseringsrate: 542 m3/d (lokasjonsavhengig)
•NOFO Båtdispergering – Høy doseringsrate: 693 m3/d (lokasjonsavhengig)

Barriere 1

I primærkonfigurasjon i BarKal legges verdiene i tabellen nedenfor til grunn, i sekundærkonfigurasjon reduseres verdiene med 25 %. For kjemisk dispergering er, gitt eksisterende logistikkløsning, avstand til base en faktor med stor innvirkning på optimal ytelse.
 
Forutsetninger NOFO J m/overløps. NOFO J m/høyvisk.

NOFO Havg. høyhast.

NOFO Kjemisk dispergering Høy NOFO Kjemisk dispergering Lav
Kapasitet opptak/påføring (m3/time) 365 155 100 7,2 3,6
Lensetap/påføringstap (%) 10 10 10 10 10
Lagringskapasitet/tilgjengelig dispergeringsmiddel (m3) 1500 1500 1500 50 50
Avhending/påfylling (timer) 8 8 8 18 18
Fart gjennom vann/luft (knop) 0,7 0,7 2,5 5 5
Lenseåpning/påføringsbredde (meter) 185 185 50 28 28
Sveipe/påføringsareal (km2/time) 0,24 0,24 0,23 0,26 0,26
Tidsandel med tilstrekkelig tilgang på emulsjon 1 1 1 1 1
Skimmervirkningsgrad/ dispergeringseffektivitet (%) 90 90 90 80 80
Optimal ytelse (m3 oljeemulsjon/døgn) 2865 1920 1459 693 542

Barriere 2

I primærkonfigurasjon i barriere 2 i BarKal legges verdiene i tabellen nedenfor til grunn. I sekundærkonfigurasjon reduseres verdiene med 25 %. For kjemisk dispergering er, gitt eksisterende logistikkløsning, avstand til base en faktor med stor innvirkning på optimal ytelse. Det er tatt utgangspunkt i at tidsandel med tilgang på tilstrekkelig mengde emulsjon vil være systemavhengig.

 
Forutsetninger NOFO J m/overløps. NOFO J m/høyvisk. NOFO Havg. høyhast. NOFO Kjemisk dispergering Høy NOFO Kjemisk dispergering Lav
Kapasitet opptak/påføring (m3/time) 365 155 100 7.2 3.6
Lensetap/påføringstap (%) 10 10 10 10 10
Lagringskapasitet/tilgjengelig dispergeringsmiddel (m3) 1500 1500 1500 50 50
Avhending/påfylling (timer) 8 8 8 18 18
Fart gjennom vann/luft (knop) 0.7 0.7 2.5 5 5
Lenseåpning/påføringsbredde (meter) 185 185 50 28 28
Sveipe/påføringsareal (km2/time) 0.24 0.24 0.23 0.26 0.26
Tidsandel med tilstrekkelig tilgang på emulsjon 0.5 0.5 1  1  1
Skimmervirkningsgrad/dispergeringseffektivitet (%) 90 90 90 80 80
Optimal ytelse (m3 oljeemulsjon/døgn) 2101 1220 1459 693 542

Barriere 3

For systemer i denne barrieren er optimal og reell ytelse avhengig av tidsandelen med operasjonslys og horisontal sikt. Dette er hensyntatt i BarKal og i de geografiske datasettene i kartdelen av Planverket.

I primærkonfigurasjon i barriere 3 i BarKal legges verdiene i tabellen nedenfor til grunn. I sekundærkonfigurasjon reduseres verdiene med 25 %. For NOFO Konvensjonelt system kyst regnes ytelsen som 50 % av et Høyhastighetssystem kyst.

Forutsetninger NOFO Høyhastighetssystem kyst
Emulsjon inn til systemet (m3/time) 122
Tilflyt til oppsamlingskammer (m3/time)  Avhengig av geografisk område og sesong
Lensetap/påføringstap (%) 10
Lagringskapasitet (m3) 26
Avhending/påfylling (timer) 1
Fart gjennom vann/luft (knop) 3
Lenseåpning/påføringsbredde (m) 22
Sveipe/påføringsareal (km2/time) 0.122
Tidsandel med tilstrekkelig tilgang på emulsjon 0.1
Skimmervirkningsgrad/dispergeringseffektivitet (%) 90
Optimal ytelse (m3 oljeemulsjon/døgn) 49-156

Reell ytelse

Tar utgangspunkt i optimal ytelse, og inkluderer reduksjonsfaktorer i effektivitet, eksempelvis økende bølgehøyder og vindstyrke, og redusert tidsandel med tilstrekkelig tilgang på emulsjon. Reell ytelse avhenger blant annet av geografisk lokasjon og årstid, informasjon som er tilgjengeliggjort i geografisk i kartdelen av Planverket.


print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet