Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger chevron_right Beregning av ytelse
Effektivitet

Ulike tiltaksalternativer har en maksimal effektivitet innen sitt operasjonsvindu som påvirkes av flere faktorer

Mekanisk oppsamling

Opptakseffektivitet som funksjon av bølgehøyde er vist i figuren nedenfor. Fordeling av bølgehøyder innen operasjonsvinduet i 0,5 m intervaller benyttes til beregning av reel ytelse.

Effektivitetskurve mekanisk
Effektivitetskurve mekanisk

Kjemisk dispergering

Det legges til grunn samme optimale effektivitet innen operasjonsvinduet som for mekanisk oppsamling. I tillegg vil oljens og emulsjonens egenskaper ha innflytelse på effektivitet av tiltaket.

I forvitringsstudiene for norske råoljer karakteriseres emulsjonen i tre intervaller: «Kjemisk dispergerbar», «Redusert kjemisk dispergerbarhet» og «Lav/dårlig dispergerbarhet». Disse intervallene er basert på emulsjonens viskositet, men viskositetsintervallene varierer en del mellom de ulike råoljene.

 

Verdiene er relatert til effektivitetstall oppnådd i to typer av laboratorietester, som vist i tabellen nedenfor. IFP testen gjennomføres under lavenergi forhold, mens MNS testen under medium til høyenergi forhold. Det er også andre forskjeller på metodene, se f. eks. Daling, 2005.

Dispergerbarhet Kriterie IFP Kriterie MNS
Kjemisk dispergerbar / lett dispergerbar IFP-effektivitet > 50 %   MNS - effektivitet > 70-80 %
Redusert kjemisk dispergerbarhet IFP-effektivitet < 50 %  MNS - effektivitet > 5 %
Lav/dårlig dispergerbar   MNS - effektivitet < 5 %

Som det fremgår av tabellen er effektiviteten høy i det første intervallet, og svært lav i det siste. I intervallet «Redusert kjemisk dispergerbarhet» er imidlertid spennet svært stort. I og med at overgangen mellom disse intervallene er en funksjon av tid, med stadig synkende effektivitet av tiltaket, bør det vurderes om, og i så fall hvordan, kjemisk dispergering er et aktuelt tiltak i intervall 2.

Beregning av effektivitet innen operasjonsvinduet

Påføringsforhold 1:20 er lagt til grunn for dispergering i Planverket.

Systemgruppe A

E0 = (tidsandel bølger 0-0,5 m * 0,9) + (tidsandel bølger 0,5-1 m * 0,875) + (tidsandel bølger 1-1,5 m * 0,825) + (tidsandel bølger 1,5-2,0 m * 0,775) + (tidsandel bølger 2-2,5 m * 0,725) + (tidsandel bølger 2,5-3 m * 0,675) + (tidsandel bølger 3-3,5 m * 0,625) + (tidsandel bølger 3,5-4 m * 0,575)

Systemgruppe D

E0 = (tidsandel bølger 0-0,5 m * 0,9) + (tidsandel bølger 0,5-1 m * 0,875) + (tidsandel bølger 1-1,5 m * 0,825) 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet