Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker
Barriere 5

NOFO har sammen med Kystverket utgitt en håndbok for strandrensing.

Håndboken beskriver de to fasene grovrensing og finrensing, og presenterer forskjellige trekk ved ulike strandtyper og generelle rensemetoder som kan benyttes ved oljeforurensing på disse strendene. 

Metode og nivå på rensing påvirkes av bølgeeksponering, strandtype, berørte naturressurser og bruk av området.

Hensikten med strandensing er å fremskynde den naturlige selvrensingen. Rensemetodene må ikke gjøre mer skade enn oljen gjør i utgangspunktet. Bølgeeksponering, strandtype, berørte naturressurser og bruk av området er avgjørende for valg av metode og nivå på rensingen. Områder som er utsatt for mye bølgeaktivitet trenger generelt mindre rensing. 

Mulige tiltak vurderes i prioritert rekkefølge som følger:

 • Ingen tiltak
 • Opprydding
 • Grovrensing
 • Finrensing
 • Sanering

Gitt målsetningen om at tiltakene ikke skal gjøre større skade enn oljen alene er det utarbeidet et sett anbefalte metoder for ulike typer strand:

 • Klipper og fjellvegg
 • Svaberg
 • Blokk og stein
 • Is og snø
 • Menneskeskapte strukturer
 • Stein og grov grus
 • Grus
 • Fin og grov sand
 • Silt eller leire
 • Torv og strandeng

Med unntak av is og snø er disse strandtypene angitt i temakartene for NOFO eksempelområder.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet