Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder chevron_right NOFO
Operativ SIMA

Ved akutt oljeforurensning er det et mål å gjennomføre tiltak som i størst mulig grad begrenser de totale skadene på miljøet, i henhold til NEBA (Net Environmental Benefit Assessment) prinsippet.

Innledning

NEBA-prinsippet adresseres metodisk med SIMA (Spill Impact Mitigation Assessment)-tilnærmelsen, beskrevet i IPIECAs (The global oil and gas industry association for environmental and social issues) Guidelines on implementing spill impact mitigation assessment (SIMA) (2017).

Foreliggende dokument beskriver en trinnvis tilnærmelse for gjennomføring av en operativ SIMA tilpasset for norsk sokkel i henhold til IPIECAs SIMA, med målsetning om å være i samsvar med resultater fra en analyse-SIMA, basert på resultater av en miljørettet risikoanalyse.

Rasjonale/begrunnelse for tilpasning til norsk sokkel

IPIECA Guidelines er utarbeidet for bruk globalt, også for områder hvor det ikke foreligger detaljerte oversikter over miljøressurser, prioritering av miljøressurser eller godt utbygd og organisert oljevernberedskap. En konsekvens av dette er at det vil være behov for tilpasninger på norsk sokkel, eksempelvis ved at elementer utgår, og at andre i større grad detaljeres. Eksempelvis vurderes tallmessig summering av konsekvens over alle ressurstyper som et politisk/policy element, som pr. i dag er lite egnet på norsk sokkel.

IPIECAs veileder tar utgangspunkt i at også sosioøkonomiske forhold og interessehavere skal adresseres. Tilpasningen til norske forhold medfører at disse i liten grad inkluderes, siden det i Norge foreligger en forhåndsprioritering av hvilke ressurser som skal beskyttes i tilfelle akutt oljeforurensning (Miljødirektoratets prioriteringskart). Denne vil legges til grunn også for NOFOs aksjoner.

NOFOs mandat omfatter oljevernberedskap for operatører på norsk sokkel, og omfatter bekjempelse i flere barrierer, fra nær kilden til strandrensing. Gjennom disse barrierene endres oljens egenskaper vesentlig over tid, gjennom blant annet avdampning, vannopptak og øvrig forvitring. Antall verktøy i verktøykassen for bekjempelsesmetoder reduseres også gjennom disse barrierene. I trinn 6 inkluderes derfor en vurdering av alternativer innen ulike geografiske områder/barrierer.

Trinn 1 – Aktiviteten/hendelsen og oljens egenskaper

Forhold som vurderes inkluderer:

 • Utslippsdyp
 • Utslippsrate
 • Forventet varighet
 • Nøkkelegenskaper fra Planverket
 • Emulsjonsmengde
 • Scenariovurdering
 • Interessehavere

Vurderingen oppdateres gjennom en hendelse med resultater fra prøvetaking og miljøundersøkelser.

Trinn 2 – Geografisk område hvor de enkelte tiltakene er egnet

 • Nøkkelegenskaper over tid
 • Strøm, vind og temperatur
 • Drivhastighet/modellering/fjernmåling

Vil gi informasjon om i hvilket område enkelte av verktøyene/tiltakene er egnet. Oppdateres gjennom en hendelse med resultater fra prøvetaking og fjernmåling.

Trinn 3 – Forekomst av sårbare ressurser

Det tas utgangspunkt i samme datasett som benyttet i en miljørettet risikoanalyse.

 • Fokus på ressurstyper som påvirkes ulikt av tiltakstyper
 • Forventet berøring ut fra drivbaneprognoser

Datasett erstattes fortløpende gjennom hendelsen av observasjoner og målinger.

Trinn 1 til 3 tilsvarer IPIECA Stage 1 - Evaluate data. 

Trinn 4 – Vurdering av den enkelte tiltakstype

 • Benytt standard innledende skjema, hvor NOFO har fylt ut verdier for modifiseringsfaktorer (-3 til +3 for hver tiltakstype, gitt ubegrensede ressurser)
 • Fyll ut basert på forekomst av sårbare ressurser (foregående punkt)

Trinn 4 tilsvarer IPIECA Stage 2 - Predict outcomes. 

Trinn 5 – Mulig omfang/ytelse av tilgjengelige ressurser

 • Hva er total reell ytelse av hver enkelt tiltakstype
 • Hva er utholdenhet av hver enkelt tiltakstype

Reell ytelse inkluderer optimal ytelse og reduksjonsfaktorer, som danner grunnlag for konkrete vurderinger.

Trinn 5 tilsvarer IPIECA Stage 3 - Balance tradeoffs. 

Trinn 6 – Vurdering av tiltakskombinasjoner og anbefaling om tiltaksvalg

Elementer i vurderingen er angitt nedenfor, og resultatene registreres i en egnet tabell.

 • Miljøkonsekvens gitt den konkrete hendelsen – forløp og prognoser
 • Endringer som følge av mulig innsats, inkludert omfang
 • Mitigation of impact – standardiseres over tid mot kriterier i analyse-SIMA
 • Samme kriterier for skade som i en miljørettet risikoanalyse
 • Hva kan gjøres hvor (geografisk område og tid)?
 • Dokumentasjon av grunnlaget for anbefalingen

Trinn 6 tilsvarer IPIECA Stage 4 - Select best response option. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet