Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker chevron_right Barriere 4
Emulsjon i skjermet område

I områder som ikke er utsatt for vind og bølger er det mulig å benytte lettere og mindre utstyr, og det er også generelt et større operasjonsvindu for tiltak, med bedre HMS forhold for innsatspersonell.

 

Skjermet område
Skjermet område

Strategier

Strender av høy sårbarhet eller med et stort potensial for sekundærforurensning og remobilisering av emulsjon prioriteres for beskyttelse med lenser. Frittflytende emulsjon nær stranden låses med sperrelenser, og bekjempes med tradisjonelle og høyhastighets systemer der dybdeforhold og navigasjonsmuligheter tillater. Der forholdene tillater det vil det være mulig å styre emulsjonen inn mot land i nærheten av en brygge eller strand hvor en sugebil kan komme til.

Lenser

Både lette og mellomtunge lenser er egnet i disse slike områder, for eksempel

 • NOFI 350 EP
 • NOFI 250 EP
 • Expandi 4300
 • Current Buster 2
 • Current Buster 4

Erfaringsvis er lenselengder over 100 m en utfordring å håndtere med "håndmakt". 

Opptakere

En rekke opptakere vil være egnet, og disponeres ut fra tilgjengelighet og forholdene i området hvor de benyttes. Eksempler er:

 • Foxtail VAB 2-4
 • Foxtail mini 1-6
 • Lamor LWS 500
 • KLK 602/Foxdrum
 • Transrec 150
 • + opptagere IKV og OV

Adkomst

Slike områder har varierende adkomstmuligheter og beliggenhet i forhold til infrastruktur. Fra landsiden kan sugebiler være et godt alternativ der forholdene tillater det, mens det fra sjøsiden vil være dybdeforholdene som avgjør hvilke fartøy som er egnet.

Personell

Også her kreves øvet og sjøvant personell med HMS opplæring, fortrinnsvis med lokalkunnskap. Det er imidlertid ikke like strenge krav til erfaring som i bølgeeksponerte og strømutsatte områder.

Fjernmåling

Droner er også her godt egnet til å formidle oversikt og effektivisere operasjoner

Utholdenhet og fleksibilitet

Det er behov for god etterretning om hvor det observeres oljeemulsjon, med rask vurdering av behov for tiltak, ut fra forventet drift og tidevannsyklus.

Logistikk og forpleining

Avhengig av beliggenhet i forhold til infrastruktur, inkludert adkomst, innkvartering og forpleining vil arbeid enten foregå innen normal arbeidstid/korte perioder, eller  fra fremskutt depot/base, med muligheter for innkvartering og forpleining.

Avhending

Avhending vil skje gjennom avtale med SAR, og avhenge av mengde emulsjon og de ressurser som inngår i aksjonen. Mindre volumer oppsamlet emulsjon kan mellomlagres på IBC-containere, mens større mengder kan mellomlagres på lagringstanker. Eksempler er:

 • Markleen oilbag
 • Desmi RO-tank
 • Unibag/Oilbag
 • NOFI oljelekter

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet