Teknologiutvikling og oljevern

Ny teknologi fører til stadig bedre oljevern.

NOFOs strategi fremhever at organisasjonens kapasitet og kompetanse skal utvikles i takt med ny teknologi og metoder. Det er også viktig at implementering av ny teknologi skal ha en dokumentert effektiviseringsgevinst.

Strategiske satsningsområder for teknologiutvikling:

 • Forsterkede løsninger knyttet til Barentshavet/kalde farvann og kystnær beredskap skal vektlegges.
 • Bekjempelsesmetoder knyttet til dispergering og brenning skal utredes videre og implementeres med beskrivelser av bruksområder, muligheter og begrensninger.
 • Digitalisering og robotisering knyttet til overvåkning, datainnsamling, kommunikasjon, visualisering, analysehjelp, beslutningsstøtte og bekjempelsesmetoder skal tas i bruk der dette er hensiktsmessig.

Slik jobber NOFO med teknologiutvikling:

 • Droner - sikrere og rimeligere oljevern

  Sikrere og rimeligere oljevern med droner

  Droner kan oppdage oljeutslipp, detektere giftige gasser og overvåke kysten rimeligere og i mange tilfeller sikrere enn både fly og helikopter.

  Dronene har stor fleksibilitet og dekker et stort område rundt fartøyet. Nærstøtte fra droner gir oss et godt situasjonsbilde og beslutningsgrunnlag for å dirigere fartøy inn i de områdene hvor oljen befinner seg.

  Droneteknologien er i rask utvikling, og de siste årene har NOFO og samarbeidspartnere hatt flere vellykkede testforsøk med bruk av droner i beredskapsøvelser. NOFO har blant annet bidratt til utviklingen av en "fixed wing" flydrone som gjentatte ganger har vært i bruk under NOFOs øvelser.

  Les mer om hvordan NOFO bruker droner

 • Satelittovervåking - romfart og oljevern

  Satellittbasert fjernmåling skal detektere akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten

  Totalt tas det 4 000 satellittbilder av kysten hvert år. Satellitt-teknologi har vist seg å være den mest effektive for å overvåke større havområder, og hvert felt dekkes nå på døgnbasis.

  KSAT (Kongsberg Satellite Services) har i samarbeid med NOFO gjennom mange år etablert et enkelt og kostnadseffektivt fjernmålingssystem for norsk sokkel hvor KSAT tar seg av planlegging, bestilling, nedlesing, analyse og rapportering for NOFO, i tillegg til en 24/7 beredskapsstøtte. Radarsatellittbilder dekker så store arealer at flere felter kan dekkes av samme bilde noe som fører til stor kostnadsnytte for operatørselskapene når de samarbeider om tjenesten gjennom NOFO.

  Les mer om satelittovervåking

 • Maritimt bredbånd – uten internett

  Første i verden med maritimt bredbånd

  Maritime Broadband Radio (MBR) gjør det mulig å drive sikrere og bedre informasjonsutveksling, som igjen kan bidra til å avgrense skade ved ulykker og utslipp.

  Dersom det skjer et akutt oljeutslipp vil MBR-teknologien sørge for raskere og bedre informasjonsutveksling mellom de forskjellige enhetene som deltar i operasjonen. Når alle som deltar i operasjonen eller øvelsen raskt får tilgang på bilder, kart og video kan tiltak iverksettes basert på et felles situasjonsbilde.

  Norge, med NOFO og Kystverket i spissen, er første nasjon i verden som får på plass maritimt bredbånd på fartøy og fly.

  Les mer om MBR-teknologien

 • Dispergering

  Dispergering – hjelper naturen å bryte ned oljen

  Vi bruker kjemikalier til å flytte oljeforurensningene ned i vannmassene for på den måten å hjelpe naturen å bryte ned oljen raskere. 

  Når dispergeringen skjer for fort og med for store dråper flytter oljen seg i en bane til én eller flere sider, og danner slik enda større oljeklumper. 

  Les mer om dispergering og dispergeringskurs

 • Fly – for befaring og kommunikasjon

  Fly er utstrakt brukt for fjernmåling. Både for å få et visuelt overblikk, men også for å kontrollere og verifisere at besiktelser fra andre verktøy.

  NOFO og Kystverket samarbeider om et fly spesialtilpasset oljevern og oljevernøvelser.  I bildet under ser vi fartøyet Troms Arcturus som utfører inntak av Desmi RO Boom, filmet fra LN-KYV og streamet via MBR ned til fartøyet. 

  TromsArcturus.PNG

 

NOFO er alltid på utkikk etter gode idéer som kan bringe teknologi og metoder innen oljevern videre, og har en lav terskel for å motta personer som får anledning til å gi en kort presentasjon overfor NOFO’s fagfolk. NOFO er bemannet for å drive operativ virksomhet og har dermed begrensede ressurser til å bistå i aktivt utviklingsarbeid.  

Frode Engen er ansvarlig for Teknologi utvikling samt for forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).