På øvelse med NOFO

Årlig gjennomfører vi over 120 øvelser og verifikasjoner.

Hvert år gjennomfører vi godt over 100 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Slik får også skadestedsledere, utstyrsoperatører og maritimt mannskap verdifull opplæring i NOFO-utstyret. Videre er det øvelser sammen med oljeselskaper og med statlige, kommunale og private samarbeidspartnere. 

Storøvelse 2021 ved Goliat-feltet

I september arrangeres Øvelse Bivrost i samarbeid med Vår Energi. 

Les mer om Øvelse Bivrost 

 • Filmer - dette skal dere øve på

 • NOFOs oppdrag

  NOFO skal ivareta og gjennomføre og utvikle NOFOs trening og øvingsprogram. Dette gjør vi i nært samarbeid med Hammerfestkontoret.

  • Vi skal planlegge og koordinere fartøysøvelser offshore og kystnært, samhandlingsøvelser – herunder fullskalaøvelser og OPV. samt verifisering av fartøyer i stående beredskap.
  • Vi skal sørge for beredskapsløsninger ivaretas ved midlertidig mobiliseringer.
  • Skal sørge for og videreutvikle operative konsepter og operasjonsmanualer/håndbøker.
  • Ha operativ kontakt med leverandører av beredskapsressurser og utstyr.
  • Vi har faglig samarbeid og oppfølging av:
   • NBSK
   • WWF
   • Nordkapp maritime fagskole
   • Redningsselskapet
   • Teekay

  Øving og trening både kan og vil bidra med;

  • Undervisning
  • Prosjekter
  • Faglig Forum
  • Teknologiutvikling
  • Andre relevante aktiviteter

Øver med olje på vann

Norge er et av få land som tillater utslipp av olje i sjøen for å teste utstyr og prosedyrer. Olje - på - vann/ OPV er et ledd i arbeidet med å verifisere, vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen.

Disse øvelsene har tiltrukket seg en enorm interesse og har bidratt til at land som USA, Canada, Japan, Brasil og Russland har anskaffet seg tilsvarende utstyr som NOFO bruker.

Men også menneskene som skal operere utstyret må testes. Vi holder opp mot 60 kurs i året der over 1000 personer er involverte. Disse kursene tar for seg alle sider ved oljevernberedskapen. Dette er alt fra besetning ombord på fartøy som deltar i oljevernberedskapen til brannmenn som jobber i IUA (interkommunaltutvalg mot akuttforurensning)

Alle disse øvelsene, verifikasjonene og kursene skal sikre at alt involvert personell i oljevernberedskapen har rett kompetanse og god kunnskap.

Oljevernfartøy og slepebåter blir benyttet på årlige øvelser

Øvelsene gir skadestedsledere, utstyrsoperatører og besetningene på fartøyene verdifull trening og erfaring i håndtering og bruk av utstyr. Alt oljevernpersonell på baser og fartøy skal ha minimum en øvelse per år. I tillegg til øvelser med medlemsselskapene våre, blir det gjennomført  årlige samtreningsøvelser der Kystverket, IUA og andre samarbeidspartnere deltar.