Innsatsstyrker for økt beredskap

Vi administrerer tre nasjonale innsatsstyrker for effektiv oljevernberedskap.

Ved et eventuelt oljeutslipp fra operasjoner på norsk sokkel har vi flere forskjellige innsatstyrker og beredskapsgrupper som deltar i aksjonen.

NOFO har Beredskap 365/24/7

 • InnsatsGruppe Kyst - IGK

  Fartøy for NOFOs kystnære oljevernberedskap

  I regi av NOFO og operatørene på norsk sokkel, har det vært gjennomført både opplæring og øvelse i bruk av lokale fiskefartøy som en del av beredskapen, herunder også redningsskøyter.

  For å kunne tilby rask og effektiv beredskap langs Norges kyst, har NOFO etablert Innsatsgruppe Kyst, som består av nærmere 100 små og mellomstore fiske- og arbeidsbåter. Fartøyene er ombygget og tilpasset i henhold til forskrift om bruk av fartøy i oljevern.  

  Unik lokal kompetanse
  En av hovedårsakene til denne satsingen er lokale sjøfolks unike kompetanse og kunnskap om sitt eget nærområde. Fiskerne vet det meste om bunnforhold, havstrømmer og hvordan vær og vind påvirker lokale forhold. Men det også en annen åpenbar fordel ved bruk av mindre fartøyer: Muligheten til å gå nærmere land i kystnære aksjoner.

  Liste over fartøy - se NOFOs beredskapsressurser

   

 • InnsatsGruppe Strand Akutt - IGSA

  IGSA teamet – innsatsgruppe strand akutt, vil jobbe i strandsonen.

  Teamet har som hovedoppgave å begrense miljøskadene av eventuell olje som kommer på land. Ved akutte hendelser vil innsatsgruppen settes inn i aktuelle områder ved hjelp av hurtiggående båter. De vil ha med seg egnet utstyr beregnet på en rask og effektiv oppsamling av olje i stansonen.


  IGSA teamet får spesialopplæring innenfor sitt fagfelt, de deltar på øvelser og er en del av NOFOs stående beredskap. 

  Kontaktperson:
  Eivind Eriksen
  eivind.eriksen@nofo.no
   
  mobil 902 52 061

   

 • NOFOs spesialteam

  Spesialteamet er NOFOs innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å ivareta operasjonelle aspekter ved kyst- og strandsoneaksjoner. Spesialteamet består av rundt 60 personer.

  Målsetningen er å kunne mobilisere minst ti personer i posisjon hvor som helst langs norskekysten i løpet av 24 timer.

  Organisering
  Spesialteamet tillegges en rekke oppgaver i oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen, og skal være et supplement til Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Teamet skal være samarbeidspartner, støttespiller, fasilitator og oppstarts hjelp for IUA, og fungere som rådgivere til NOFO operasjonsledelse og IUA innsats-, skadesteds- og teigledelse.

  Spesialteamet vil også kunne være en nasjonal ressurs som kan trekkes inn som bistandsyter ved offentlige og kommunale/interkommunale aksjoner i henhold til bistandsplikten, ref. Forurensningsloven.

  Deltaker forplikter seg til å delta i spesialteamet i inntil ti dager ved eventuelle oljevernaksjoner i

  Kompetanse, opplæring, øvelse
  Spesialteamet skal ha grunnleggende kompetanse innen:

  • Ledelse
  • Operasjon
  • Ressurs/logistikk
  • Oljevernutstyr
  • Miljø
  • Samband
  • HMS
  • Instruksjon/opplæring 

  Samarbeid mellom NOFO Spesialteam og IUA
  Spesialteamet er en egen enhet, direkte underlagt NOFO Operasjonsledelse og vil i prinsippet være sidestilt med IUA. I operasjon vil spesialteamet virke som rådgivere og yte ressursbistand til IUA. Det kan også innlemmes i IUA under dettes ledelse dersom det er hensiktsmessig og NOFOs rolle og ansvar fortsatt ivaretas.