Innsatsstyrker

Spesialteam for kontinuerlig beredskap

NOFO administrerer tre nasjonale innsatsstyrker for effektiv oljevernberedskap.

 • InnsatsGruppe Kyst - IGK

  Fartøy for NOFOs kystnære oljevernberedskap

  NOFO bygger og styrker den kystnære oljevernberedskapen etter å ha inngått avtale med redere for kystnær fiskeflåte og servicebåter. 

  I samarbeid med godkjente foretak som Polarkonsult og Nordnorsk Skipskonsult er fartøyene godkjent gjennom tilpassing og ombygging i h.t. Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. 

  Samtidig har et stort antall fartøysmannskap gjennomført oljevernkurs henholdsvis i Nordkapp, Sandnessjøen og Kristiansund. På denne måten har NOFO ivaretatt formalkravene og videre startet opp med trening og fartøysøvelser, for å bygge erfaring i oppsamling og opptak av oljeemulsjon langs kysten. 

  Liste over fartøy - se NOFOs beredskapsressurser

  Video: oljevernberedskap nært kystlinjen

 • InnsatsGruppe Strand Akutt - IGSA

  IGSA (InnsatsGruppe Strand Akutt) er en innsatsgruppe som skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk sokkel.

  Innsatsgruppen er rekruttert fra Finnmark og er opprettet som et ledd i beredskapsoppbyggingen for Goliat. Den vil også kunne mobiliseres til tjeneste i andre kystområder i Norge.

  IGSA har som oppgave å begrense skadene av eventuell olje som kommer inn mot kysten.Ved akutte hendelser vil innsatsgruppen settes inn i aktuelle områder med hurtiggående båter og egnet utstyr for rask og effektiv oppsamling av olje i strandsonen.

  Innsatsgruppen ble opprettet i desember 2011 og har vært i operativ beredskapstjeneste fra sensommeren 2012. Gruppen har fått spesialopplæring og vil delta i øvelser og er en del av NOFO sin stående beredskap.

  Konseptet for innsatsgruppen er utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med NOFO.

  Det er viktig å påpeke at oljesøl fra offshorevirksomhet på norsk sokkel aldri har truffet land.

  Kontaktperson:
  Eivind Eriksen
  eivind.eriksen@nofo.no
   
  mobil 902 52 061

  VIDEO: slik bekjempes oljesøl i strandsonen.

 • NOFOs spesialteam

  Spesialteamet skal være NOFOs innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å ivareta operasjonelle aspekter ved kyst- og strandsoneaksjoner.

  Målsetningen er å kunne mobilisere minst ti personer i posisjon hvor som helst langs norskekysten i løpet av 24 timer.

  Organisering
  Organiseringen av spesialteamet skal ivareta de operasjonelle oppgavene som beskrevet ovenfor, og skal legge til rette for en mest mulig hensiktmessig administrering og kontinuerlig utvikling. Organiseringen skal også i utgangspunktet ivareta kjennskap til ulike kystregioner i Norge.

  Med denne bakgrunnen er det valgt å organisere spesialteamet i tre grupper alt etter rådgivningsnivå.

  Et arbeidsutvalg er etablert med 3 deltakere fra spesialteamet som representerer hver sin gruppe som følger:

  • Sølve Oldeide (rådgiver)
  • Kjell Agnar Mikalsen (skadestedsleder)
  • Lars Utnes (lagleder)

  NOFO ser for seg å kunne benytte seg av utvalget i følgende sammenhenger:

  • Utvikling av program (faglig innhold) til spesialteamsamlinger
  • Planlegging av "table tops"/fullskalaøvelser (hvordan bruke spesialteamet under øvelser)
  • Brukermedvirkningsgruppe i forbindelse med teknologiutviklingsprosjekter
  • Annet

  I det daglige administreres spesialteamet av NOFO. 
  Ved en hendelse mobiliseres og etableres spesialteamet under direkte ledelse av NOFO Operasjonsledelse.

  Kompetanse, opplæring, øvelse
  Spesialteamet skal ha grunnleggende kompetanse innen:

  • Ledelse
  • Operasjon
  • Ressurs/logistikk
  • Oljevernutstyr
  • Miljø
  • Samband
  • HMS
  • Instruksjon/opplæring 


  Spesialteamets medlemmer vil bli tilbudt opplæring etter individuelle planer innen:

  Lagledelse

  • Skadestedsledelse (kyst/strand)
  • Operasjonsledelse NOFO
  • Aksjonsledelse
  • Stabsarbeid IUA

  Samtreningsøvelser og samlinger avholdes hvert år, egen plan er utarbeidet.

  Rekruttering
  NOFO har rekruttert erfarent og kompetent personell fra etablerte aktører innen oljevern, IUA, statlige og private aktører. NOFO vil i "fredstid" ikke ha noe arbeidsgiverforhold til det personellet som inngår i teamet. Avtaler er utarbeidet mellom NOFO og arbeidsgiver til deltakende personell om nødvendig frigjøring for deltakelse i kurs, seminarer, øvelser og aksjoner.

  NOFO utarbeider en plan for årlig rekrutteringsbehov til spesialteamet.

  Avtaler (generelt)
  Avtaler er inngått med hver av spesialteamets deltakere og dens arbeidsgiver om vilkår og kompensasjoner.

  Forholdet til IUA
  Spesialteamet er en egen enhet, direkte underlagt NOFO Operasjonsledelse og vil i prinsippet være sidestilt med IUA. I operasjon vil spesialteamet virke som rådgivere og yte ressursbistand til IUA. Det kan også integreres med/forsterke IUA under dettes ledelse dersom det er operasjonelt hensiktsmessig og NOFOs rolle/ansvar fortsatt ivaretas.

  Medlemmer av spesialteamet som har tilhørighet i aksjonerende IUAs organisasjon, forblir i denne rollen.

  Spesialteamet vil være NOFOs viktigste virkemiddel for å videreutvikle kompetanse og ledelses- og planleggingskapasitet mellom IUAene.

De siste årene har NOFO satset på oppbygging av et spesialteam som går i kontinuerlig beredskap, med høyt kvalifisert personell som skal kunne mobilisere raskt. Innsatsgruppene for strand og kys blir en forlengelse og styrking av denne stående beredskapen,

Hvert år gjennomfører vi en rekke forskjellige oljevernøvelser. Deltakere i NOFOs spesialteam blir involvert i disse øvelsene som rådgiver stab, skadestedsledelse og lagledelse. Dette for å få trent og derved opparbeide økt kompetanse innen oljevernberedskap.

Unik lokal kompetanse

I regi av NOFO og operatørene på norsk sokkel, har det vært gjennomført både opplæring og øvelse i bruk av lokale fiskefartøy som en del av beredskapen, herunder også redningsskøyter.

En av hovedårsakene til denne satsingen er lokale sjøfolks unike kompetanse og kunnskap om sitt eget nærområde. Fiskerne vet det meste om bunnforhold, havstrømmer og hvordan vær og vind påvirker lokale forhold. Men det også en annen åpenbar fordel ved bruk av mindre fartøyer: Muligheten til å gå nærmere land i kystnære aksjoner.