Innsatsstyrker

Beredskap 365-24-7

Vi administrerer tre nasjonale innsatsstyrker for effektiv oljevernberedskap.

 • InnsatsGruppe Kyst - IGK

  Fartøy for NOFOs kystnære oljevernberedskap

  NOFO bygger og styrker den kystnære oljevernberedskapen etter å ha inngått avtale med redere for kystnær fiskeflåte og servicebåter. 

  I samarbeid med godkjente foretak som Polarkonsult og Nordnorsk Skipskonsult er fartøyene godkjent gjennom tilpassing og ombygging i h.t. Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. 

  Samtidig har et stort antall fartøysmannskap gjennomført oljevernkurs henholdsvis i Nordkapp, Sandnessjøen og Kristiansund. På denne måten har NOFO ivaretatt formalkravene og videre startet opp med trening og fartøysøvelser, for å bygge erfaring i oppsamling og opptak av oljeemulsjon langs kysten. 

  Liste over fartøy - se NOFOs beredskapsressurser

  Video: oljevernberedskap nært kystlinjen

 • InnsatsGruppe Strand Akutt - IGSA

  Ved et eventuelt oljeutslipp fra operasjoner på norsk sokkel har vi flere forskjellige innsatstyrker og beredskapsgrupper.  

  IGSA teamet – innsatsgruppe strand akutt, vil jobbe i strandsonen.

  Medlemmene i IGSA har bostedsadresse i Finnmark. IGSA teamet vil også kunne mobiliseres til andre kystområder i Norge.
  Teamet har som hovedoppgave å begrense miljøskadene av eventuell olje som kommer på land. Ved akutte hendelser vil innsatsgruppen settes inn i aktuelle områder ved hjelp av hurtiggående båter. De vil ha med seg egnet utstyr beregnet på en rask og effektiv oppsamling av olje i stansonen.
  IGSA teamet får spesialopplæring innenfor sitt fagfelt, de deltar på øvelser og er en del av NOFOs stående beredskap. 

  Kontaktperson:
  Eivind Eriksen
  eivind.eriksen@nofo.no
   
  mobil 902 52 061

  VIDEO: slik bekjempes oljesøl i strandsonen.

 • NOFOs spesialteam

  Spesialteamet er NOFOs innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å ivareta operasjonelle aspekter ved kyst- og strandsoneaksjoner.

   

  NOFO Spesialteam består av rundt 60 personer

  Organisering

  Spesialteamet tillegges en rekke oppgaver i oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen og skal være et supplement til Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Teamet skal være samarbeidspartner, støttespiller, fasilitator og oppstarts hjelp for IUA, og fungere som rådgivere til NOFO operasjonsledelse og IUA innsats-, skadesteds- og teigledelse.

  Spesialteamet vil også kunne være en nasjonal ressurs som kan trekkes inn som bistandsyter ved offentlige og kommunale/interkommunale aksjoner i henhold til bistandsplikten, ref. Forurensningsloven.

  Deltaker forplikter seg til å delta i spesialteamet i inntil ti dager ved eventuelle oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen.

  Med denne bakgrunnen er det valgt å organisere spesialteamet i tre grupper alt etter rådgivningsnivå.

  Et arbeidsutvalg representerer hver sin gruppe:

  Sølve Oldeide (rådgiver)

  Kjell Agnar Mikalsen (skadestedsleder)

  Lars Utnes (lagleder)

  NOFO benytter seg av utvalget i følgende sammenhenger:

  • Utvikling av program med faglig innhold til spesialteamsamlinger
  • Planlegging av "table tops"/fullskalaøvelser (hvordan bruke spesialteamet under øvelser)
  • Brukermedvirkningsgruppe i forbindelse med teknologiutviklingsprosjekter
  • Annet

  I det daglige administreres spesialteamet av NOFO. 
  Ved en hendelse mobiliseres og etableres spesialteamet under direkte ledelse av NOFO Operasjonsledelse.

  Kompetanse, opplæring, øvelse
  Spesialteamet skal ha grunnleggende kompetanse innen:

  • Ledelse
  • Operasjon
  • Ressurs/logistikk
  • Oljevernutstyr
  • Miljø
  • Samband
  • HMS
  • Instruksjon/opplæring 


  Spesialteamets medlemmer vil bli tilbudt opplæring etter individuelle planer innen:

  Lagledelse

  • Skadestedsledelse (kyst/strand)
  • Operasjonsledelse NOFO
  • Aksjonsledelse
  • Stabsarbeid IUA

  Samtreningsøvelser og samlinger avholdes hvert år.

  Rekruttering
  NOFO har rekruttert erfarent og kompetent personell fra etablerte aktører innen oljevern, IUA, statlige og private aktører.

  Avtaler (generelt)
  Avtaler er inngått med hver av spesialteamets deltakere og dens arbeidsgiver om vilkår og kompensasjoner.

  Samarbeid mellom NOFO Spesialteam og IUA
  Spesialteamet er en egen enhet, direkte underlagt NOFO Operasjonsledelse og vil i prinsippet være sidestilt med IUA. I operasjon vil spesialteamet virke som rådgivere og yte ressursbistand til IUA. Det kan også innlemmes i IUA under dettes ledelse dersom det er hensiktsmessig og NOFOs rolle/ansvar fortsatt ivaretas.

  Medlemmer av spesialteamet som har tilhørighet i aksjonerende IUAs organisasjon, forblir i denne rollen.

  Spesialteamet vil være NOFOs viktigste virkemiddel for å videreutvikle kompetanse og ledelses- og planleggingskapasitet mellom IUAene.

  Målsetningen er å kunne mobilisere minst ti personer i posisjon hvor som helst langs norskekysten i løpet av 24 timer.

   

Unik lokal kompetanse

I regi av NOFO og operatørene på norsk sokkel, har det vært gjennomført både opplæring og øvelse i bruk av lokale fiskefartøy som en del av beredskapen, herunder også redningsskøyter.

En av hovedårsakene til denne satsingen er lokale sjøfolks unike kompetanse og kunnskap om sitt eget nærområde. Fiskerne vet det meste om bunnforhold, havstrømmer og hvordan vær og vind påvirker lokale forhold. Men det også en annen åpenbar fordel ved bruk av mindre fartøyer: Muligheten til å gå nærmere land i kystnære aksjoner.