NOFO på 5 minutter

NOFO er oljevernberedskapen til operatørselskapene på norsk sokkel

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. Dersom det skulle skje et oljeutslipp er det vårt oppdrag å begrense skadeomfanget så mye som mulig. Vi er en beredskapsorganisasjon som skal oppfylle medlemmenes krav for oljevernberedskapen.

Så langt har det ikke skjedd at oljeutslipp fra norsk oljevirksomhet har truffet land. Likevel har NOFO blitt en foregangsorganisasjon for andre lands beredskapsorganisering.

Dette er NOFO

  • Hovedkontor er i Sandnes og i Hammerfest
  • Gjennom kursing, rådgivning og teknologiutvikling hever NOFO kunnskaps- og kompetansenivået innenfor oljevernberedskap
  • Skal styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing. Og er en del av den nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser.
  • Forbedrer kontinuerlig oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi.

Ansvar ved utslipp

Det er operatørene som er ansvarlige for det som skjer om bord på plattformen og det som skjer i brønnen.
NOFO har ansvar dersom oljesøl fra offshoreinstallasjoner treffer havoverflaten.
Ved skipsrelaterte hendelser er det Kystverket som er ansvarlig, men NOFO bistår ofte ved slike hendelser, og har et nært og godt samarbeid med Kystverket og andre kommunale og private oljevernaktører.

Operatørene er medlemmene og eierne 

Operatørene har det overordnede ansvaret for oljevernet, og NOFO opererer på vegne av operatørene. NOFOs styre består også utelukkende av representanter fra operatørselskapene.

Se på det som et spleiselag for oljevernberedskap. I stedet for at hvert enkelt operatørselskap skal være dimensjonert for å takle alle typer konsekvenser av utslipp, får de felles og styrket beredskap gjennom medlemskap i NOFO.

Over 250 årlige øvelser for utstyr og personell

Hvert år gjennomfører NOFO godt over 250 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Slik får også skadestedsledere, utstyrsoperatører og maritimt mannskap verdifull opplæring i NOFO-utstyret. Videre er det øvelser sammen med oljeselskaper og med statlige, kommunale og private samarbeidspartnere.

Også menneskene som skal operere utstyret må testes. NOFO holder opp mot 60 kurs i året der over 1000 personer er involverte. Disse kursene tar for seg alle sider ved oljevernberedskapen. Dette gjør NOFO for å sikre nødvendig kompetanse i hele organisasjonen.

Øver med olje på vann

Norge er et av få land som tillater utslipp av olje i sjøen for å teste utstyr og prosedyrer. Dette må til for å videreutvikle NOFOs oljevernutstyr. Disse øvelsene har tiltrukket seg en enorm interesse og har bidratt til at land som USA, Canada, Japan, Brasil og Russland har anskaffet seg tilsvarende utstyr som NOFO bruker.

Startet etter Bravoulykken i 1978

Bravoutblåsningen på Ekofiskfeltet i Nordsjøen i 1977 var den direkte årsaken til at NOFO ble etablert i 1978. Ulykken medførte betydelig satsing på utvikling av norsk oljevernteknologi. Den første oljeopptakeren og en ny type oljelense ble utviklet. Nye generasjoner havgående oljevernutstyr ble siden utviklet og levert på 80- og 90-tallet.

Siden den gang har mye skjedd, og i dag er NOFO i front når det gjelder beredskap, opplæring og teknologiutvikling i oljevernarbeid.

LES MER

NOFOs virksomhet
NOFOs beredskap
Kontakt oss