Operativ Organisering ved oljevernaksjoner

Ved varsling til NOFO etableres det innen en time operasjonsledelse ved vårt hovedkontor.

Ved varsling til NOFO, vil det innen én time etableres operasjonsledelse i vårt beredskapssenter i Sandnes.

Vi har eget vaktlag med spesialkompetanse innen fagområdene beredskapsledelse, logistikk, luft- og sjøoperasjoner, samt plan og miljø.

Operativ Organisering

Varsling

Dersom det skjer et oljeutslipp, er det først og fremst viktig å varsle NOFO på
tlf.  47 51 56 30 16.

NOFO Beredskapsvakt vil være kontaktpunkt inntil operasjonsledelsen overtar. NOFO Operasjonsledelse skal være på plass i beredskapssentralen innen 1 time etter varsling.

NOFOs operasjonsledelse

NOFO Operasjonsledelse bemanner beredskapssentralen ved våre lokaler på Forus. Operasjonsledelsen er inndelt i enhetene Plan og Miljø, Logistikk og Operasjon.

 • Ansvarsområder - NOFO beredskapsleder
  • Beredskapsleder skal mobilisere, koordinere og forestå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. Beredskapsleder forholder seg til aksjonsplan og ordrer som operatørselskapet gir.
  • NOFO skal på selvstendig grunnlag vurdere operasjonen ut fra aktuell situasjon og/eller løsning, og forelegge forslag for operatørselskapet.
  • NOFO beredskapsleder rapporterer til Aksjonsledelsen (AKL) ved Operatør.

  OPPGAVER FOR NOFO BEREDSKAPSLEDER

  • Lede oppstart av beredskapsrom i innledende fase
  • Sørge for at beredskapsrommet er klart til aksjon til enhver tid
  • Følge opp at bemanning er i henhold til behov til enhver tid
  • Sørge for at møteplan blir etablert og fulgt i samarbeid med AKL
  • Sørge for at riktig bilde av situasjonen er presentert for AKL til riktig tid
  • Gi overordnet status på alle statusmøter
  • Lede alle møter med AKL
 • Ansvarsområder - Logistikk
  • Logistikk er ansvarlig for å skaffe fartøy, luftressurser, utstyr, samband/IKT, personell og kjøretøy i henhold til de planer som foreligger. De skal sørge for vedlikehold, reparasjon og erstatning av alle ressurser.
  • De er også ansvarlig for at personell er på plass med den infrastrukturen som ligger rundt.
  • Videre skal Logistikk opprettholde lokal depotstruktur og sørge for god infrastruktur på disse. 
 • Ansvarsområder - Operasjon
  • Operasjon skal forestå ledelse av pågående operasjoner samt planlegge for neste operasjonsperiode.
  • Utarbeide innsatsordrer og koordinere innsats i alle barrierer.
  • Støtte koordinator i oppdateringen av situasjonsbildet.
  • Gi innspill til plan for den neste langsiktige planperioden.
 • Ansvarsområder - Plan og Miljø
  • Plan og Miljø er ansvarlige for å skaffe oversikt over ytre miljø og for langtidsplanlegging.
  • Plan og Miljø er ansvarlig for å bygge situasjonsbilde, inkludert drivbaner og værprognoser samt dokumentere all aktivitet i beredskapsrommer

Last ned prosedyrer og -instrukser

Maler og skjema

Mal for aksjonsplan med vedlegg

Vedlegg mobiliseringsordre

VIDEO: Ledelse av oljevernaksjon