Operativ Organisering ved oljevernaksjoner

Ved varsling til NOFO etableres det innen en time operasjonsledelse ved vårt hovedkontor.

Ved varsling til NOFO, vil det innen én time etableres operasjonsledelse i vårt beredskapssenter i Sandnes.

Vi har eget vaktlag med spesialkompetanse innen fagområdene beredskapsledelse, logistikk, luft- og sjøoperasjoner, samt plan og miljø.

Operativ Organisering

Varsling

Operatører som har uønskede hendelser knyttet til oljeutslipp varsler NOFO. 

NOFO Beredskapsvakt vil være kontaktpunkt inntil operasjonsledelsen overtar.
NOFO Operasjonsledelse skal være på plass i beredskapssentralen innen 1 time etter varsling.

NOFOs operasjonsledelse

NOFO Operasjonsledelse bemanner beredskapssentralen ved våre lokaler på Forus. Operasjonsledelsen er inndelt i enhetene Plan og Miljø, Logistikk og Operasjon.

 • Ansvarsområder - NOFO beredskapsleder
  • Beredskapsleder skal mobilisere, koordinere og forestå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. Beredskapsleder forholder seg til aksjonsplan og ordrer som operatørselskapet gir.
  • NOFO skal på selvstendig grunnlag vurdere operasjonen ut fra aktuell situasjon og/eller løsning, og forelegge forslag for operatørselskapet.
  • NOFO beredskapsleder rapporterer til Aksjonsledelsen (AKL) ved Operatør.

  OPPGAVER FOR NOFO BEREDSKAPSLEDER

  • Lede oppstart av beredskapsrom i innledende fase
  • Sørge for at beredskapsrommet er klart til aksjon til enhver tid
  • Følge opp at bemanning er i henhold til behov til enhver tid
  • Sørge for at møteplan blir etablert og fulgt i samarbeid med AKL
  • Sørge for at riktig bilde av situasjonen er presentert for AKL til riktig tid
  • Gi overordnet status på alle statusmøter
  • Lede alle møter med AKL
 • Ansvarsområder - Logistikk
  • Logistikk er ansvarlig for å skaffe fartøy, luftressurser, utstyr, samband/IKT, personell og kjøretøy i henhold til de planer som foreligger. De skal sørge for vedlikehold, reparasjon og erstatning av alle ressurser.
  • De er også ansvarlig for at personell er på plass med den infrastrukturen som ligger rundt.
  • Videre skal Logistikk opprettholde lokal depotstruktur og sørge for god infrastruktur på disse. 
 • Ansvarsområder - Operasjon
  • Operasjon skal forestå ledelse av pågående operasjoner samt planlegge for neste operasjonsperiode.
  • Utarbeide innsatsordrer og koordinere innsats i alle barrierer.
  • Støtte koordinator i oppdateringen av situasjonsbildet.
  • Gi innspill til plan for den neste langsiktige planperioden.
 • Ansvarsområder - Plan og Miljø
  • Plan og Miljø er ansvarlige for å skaffe oversikt over ytre miljø og for langtidsplanlegging.
  • Plan og Miljø er ansvarlig for å bygge situasjonsbilde, inkludert drivbaner og værprognoser samt dokumentere all aktivitet i beredskapsrommer

Last ned prosedyrer og -instrukser

Maler og skjema

Mal for aksjonsplan med vedlegg

Vedlegg mobiliseringsordre

VIDEO: Ledelse av oljevernaksjon