Hvem er NOFO

Effektiv og robust oljevernberedskap, planlagt etter operatørenes beredskapsplaner.
Øvelse i Porsanger

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel.
Vår hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.

Vi forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og stadig teknologiutvikling. 
Ukentlig gjennomføres det verifikasjoner, øvelser og kurs for å sikre god kvalitet på beredskapen i alle ledd. 

Strategi og visjon

NOFO skal til enhver tid være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernberedskapsorganisasjon. Det overordnede strategiskemålet er å sikre at oljevernberedskapen er i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner. 

 • NOFO strategi 2021 - 2025

  Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. 

  Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

  Neste trinn er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

  Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

  Last ned strategidokument (PDF)

 • Organisasjonskart

  Overordnet strategisk mål:
  Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner.

  Faglig forum er et rådgivende organ i forhold til administrasjonen og styret. Forumet består av representanter fra NOFOs medlemmer.

 • NOFOs årsberetning

  Det har gjennomgående vært høy aktivitet i 2019, noe som gjenspeiles i alle avdelinger i NOFO. NOFO leverer en robust oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel, og har et bredt spekter av øvde og trente ressurser å trekke på i en akutt situasjon. 
  Det er stort fokus på HMS,- og NOFO har gjennomført alle aktiviteter og oppgaver uten større uønskede hendelser. 
  Med bakgrunn i evaluering av NOFOs organisasjon som startet opp i 2018 har en styrket organisasjonen med flere ansatte. En har med dette fått en mer tverrfaglig og komplementær organisasjon, og NOFO står med dette bedre rustet til å ivareta sine oppgaver til medlemmenes beste. Gjeldende strategi for perioden 2016 – 2020 har også i 2019 vært styrende for NOFOs oppgaver og fokusområder. I 2019 ble det nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny strategi, effektiv fra 2021. NOFO som beredskapsorganisasjon har i 2019 hatt økt fokus på kompetansebygging og trening i alle ledd i beredskapsorganisasjonen. For å verifisere NOFOs gjennomførings-evne ble det ultimo oktober gjennomført en stor samhandlingsøvelse. Gjennomføringen av denne øvelsen viste at NOFO har en godt dimensjonert og trent beredskapsorganisasjon som ivaretar medlemmenes behov i henhold til plan. Det har vært fokus på oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner. Strategisk Investeringsplan (SIP) skal gi forutsigbarhet i fremtidig investeringsbehov. NOFO har gjennom 2019 levert i henhold til plan og styrets forventninger.

  NOFO årsberetning 2019.pdf

  NOFO_årsberetning2018_S10.pdf

 • Medlemmer
  • ConocoPhilips Norge AS
  • A/S Norske Shell
  • Vår Energi AS 
  • DNO Norge AS
  • Neptune Energy Norge AS
  • Lundin Norway AS
  • OMV Norge AS
  • Repsol Norge AS
  • Total E&P Norge
  • Wintershall Dea Norge ASA
  • Aker BP ASA
  • Wellesley Petroleum AS
  • Equinor Energy AS
  • MOL Norge AS
  • Spirit Energy
  • OKEA
  • INEOS E&P Norge AS
  • Chryasor Norge AS 
  • Faroe Petroleum Norge AS

  Assosierte medlemmer

  • Suncor Energy Norway AS
  • Pgnig Upstream Norway AS
  • Sval Energi AS 
 • NOFOs styre

  NOFO generalforsamling velger styret.
  Styret består styret av følgende representanter:

  Hilde Ådland
  Styreleder
  Vår Energi

  Cecilie Rønning
  Nestleder
  Equinor

  John Gunnar Vedøy
  Styremedlem 
  Aker BP 

  Geir Diesen
  Styremedlem
  MOL Energi

  Erlend Furu
  Styremedlem
  OKEA

  Elin Skeie
  Styremedlem
  OMV

  Frode Engen
  Ansattrepresentant 
  NOFO

 • Faglig Forum, NOFOs ekspertforum

  NOFOs Faglig Forum er et nettverk av kontaktpersoner i NOFOs medlemsbedrifter. Oppgaven er å fremme nye ideer, forbedringsforslag og råd om operatørselskapenes behov når det gjelder oljevern. Faglig forum er dermed et rådgivende organ for administrerende direktør i NOFO.

  Innspillene nettverket kommer med sørger for at NOFOs administrasjon og ledelse er oppdatert på medlemmenes behov, samtidig bidrar deltakernes kunnskap til å skape et bedre oljevern på norsk sokkel.

  Les mer om Faglig Forum i NOFO

 • Internasjonalt samarbeid - Global Response Network

  Global Response Network

  NOFO er medlem i Global Response Network, GRN. Dette er et globalt forum for å dele informasjon og erfaringer innenfor operativ oljevernberedskap. GRN er i seg selv ingen responder i forbindelse med oljevern.

  NOFO deltar med representant i «executive comittee» og med relevant personell i de enkelte operational teams.  
  For perioden 2017 til 2021 er NOFOs adm.dir Leif J. Kvamme også chairman i nettverket. 

  Etter Macondo ble det nedsatt flere Joint Industry Projects (JIP) for å dra lærdom av hendelsen samt anbefalte satsningsområder. Noen hovedområder er belyst, og disse er det et flertall av NOFOs medlemmer som internasjonalt har akseptert som viktige prinsipper.

 • Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

  Nasjonal oljevernberedskap

  • NOFO er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser.
  • Dette unike organisasjonsforholdet mellom offentlg og private beredskapsorganisasjoner sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.

   

  NOFO avtalepartnere
  NOFO har avtale med 21 IUA’er fra Vest-Agder i sør til Øst-Finnmark i nord. 


  Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Operasjonsrådgiver Kyst & Strand Jan Petter Wølstad

Dette er NOFO: 

Formål og oppgaver

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde oljevernberedskapen på norsk sokkel på vegne av våre medlemsbedrifter.
Dette inkluderer personell, utstyr og fartøy.
NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

 • Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.
 • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi.
 • Heve kunnskaps- og kompetansenivåaet innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
 • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
 • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner. 

 

NOFO på 5 minutter