Vår virksomhet

Effektiv og robust oljevernberedskap, dimensjonert etter operatørenes beredskapsplaner.
Øvelse i Porsanger

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. Vår hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.

Vi forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. Samtidig ivaretar vi kursing, beredskap og teknologiutvikling på vegne av operatørselskapene. 

Strategi og visjon

NOFO skal til enhver tid være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernberedskapsorganisasjon. Det overordnede strategiskemålet er å sikre at oljevernberedskapen er i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner. 

 • NOFO strategi 2016-2020

  Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. 

  Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

  Neste trinn er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

  Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

  Last ned strategidokument (PDF)

 • Organisasjonskart

  Overordnet strategisk mål:
  Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner.

  Faglig forum er et rådgivende organ i forhold til administrasjonen og styret. Forumet består av representanter fra NOFOs medlemmer.

 • NOFOs årsberetning

  2018 ble nok et år med høy leteaktivitet og beredskapsbygging for NOFO.  Året har også vært et markeringsår for NOFO – 40 år med aktivitet For Havets Skyld.NOFOs oppgaver, ansvar og prioriteringer styres av strategien for årene 2016 – 2020.

  Strategi og visjon

  Hovedmålene med NOFOs strategi er:

  1. Effektivt og robust oljevern
  2. Samarbeid
  3. Utvikling

  Denne strategien dannet grunnlaget for våre aktiviteter i 2018.
  Et stort løft i 2018 var gjennomføringen av materiellanskaffelsen, lenser og opptakere som var vedtatt av Generalforsamlingen høsten 2017. Denne større anskaffelsen har vært med på å styrke NOFOs kapasitet og robusthet, og slik også styrket evnen til å ivareta medlemmenes oljevernberedskap - også ved leteaktiviteter i Barentshavet.

  Implementeringen av NOFOs planverk tidlig i 2018, ble godt mottatt av både NOFOs medlemmer og myndighetene. Planverket legger grunnlaget for en mer helhetlig og robust beredskapsplanlegging med felles forståelse hva angår kapasiteter og effektivitet. Dette bidrar til å gi en ensartet forståelse av oljevernberedskapen og dens kapasitet.
  Beredskapen har i 2018 vært ivaretatt, og større øvelser er gjennomført, inkludert olje på vann (OPV).

  I tråd med strategi og handlingsplan har det i 2018 vært gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess internt i NOFO. Resultatet av denne ble klar i desember, og en justert organisasjon vil være på plass i løpet av 2019.
  Prosessen har vært krevende, men har også hatt godt engasjement og involvering fra de ansatte, av fagforening og AMU.

  NOFO har også vært aktiv innen internasjonal virksomhet i 2018, med blant annet ledervervet i Global Response Network.

  NOFO årsberetning 2018

 • Medlemmer

  ConocoPhilips Norge AS
  A/S Norske Shell
  Vår Energi AS 
  DNO Norge AS
  NEPTUNE ENERGY Norge AS
  Lundin Norway AS
  OMV Norge AS
  Repsol Norge AS
  Total E&P Norge
  Wintershall Dea Norge ASA
  Aker BP ASA
  Wellesley Petroleum AS
  Equinor Energy AS
  MOL Norge AS
  Spirit Energy
  OKEA
  Capricorn Norge AS

  Assosierte medlemmer:
  Edison Norge AS
  Suncor Energy Norway AS
  INEOS E&P Norge AS
  Pgnig Upstream Norway AS

 • NOFOs styre

  Styret i NOFO velges av NOFO Generalforsamling. Styret består styret av følgende representanter:

  Richard Miller
  Styreleder
  Aker BP

  Siri Nesbø
  Nestleder
  Spirit Energy

  Tove Lie
  Styremedlem
  Lundin Norway AS

  Espen Enge
  Styremedlem
  Repsol Expl. Norge AS

  Stein Arild Tonning
  Styremedlem
  Faroe Petroleum Norge AS

  Janne Lea
  Styremedlem
  Wintershall

  Philippe F. Mathieu
  Styremedlem
  Equinor Petroleum AS

 • Faglig Forum, NOFOs ekspertforum

  NOFOs Faglig Forum er et nettverk av kontaktpersoner i NOFOs medlemsbedrifter. Oppgaven er å fremme nye ideer, forbedringsforslag og råd om operatørselskapenes behov når det gjelder oljevern. Faglig forum er dermed et rådgivende organ for administrerende direktør i NOFO.

  Innspillene nettverket kommer med sørger for at NOFOs administrasjon og ledelse er oppdatert på medlemmenes behov, samtidig bidrar deltakernes kunnskap til å skape et bedre oljevern på norsk sokkel.

  Les mer om Faglig Forum i NOFO

 • Internasjonalt samarbeid - Global Response Network

  Global Response Network

  NOFO er medlem i Global Response Network, GRN. Dette er et globalt forum for å dele informasjon og erfaringer innenfor operativ oljevernberedskap. GRN er i seg selv ingen responder i forbindelse med oljevern.

  NOFO deltar med representant i «executive comittee» og med relevant personell i de enkelte operational teams.  
  For perioden 2017 til 2021 er NOFOs adm.dir Leif J. Kvamme også chairman i nettverket. 

  Etter Macondo ble det nedsatt flere Joint Industry Projects (JIP) for å dra lærdom av hendelsen samt anbefalte satsningsområder. Noen hovedområder er belyst, og disse er det et flertall av NOFOs medlemmer som internasjonalt har akseptert som viktige prinsipper.

 • Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

  Nasjonal oljevernberedskap

  • NOFO er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser.
  • Dette unike organisasjonsforholdet mellom offentlg og private beredskapsorganisasjoner sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.

   

  NOFO avtalepartnere
  NOFO har avtale med 21 IUA’er fra Vest-Agder i sør til Øst-Finnmark i nord. 


  Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Operasjonsrådgiver Kyst & Strand Jan Petter Wølstad

Dette er NOFO: 

Formål og oppgaver

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde oljevernberedskapen på norsk sokkel på vegne av våre medlemsbedrifter.
Dette inkluderer personell, utstyr og fartøy.
NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

 • Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.
 • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi.
 • Heve kunnskaps- og kompetansenivåaet innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
 • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
 • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner.