Vår virksomhet

Effektiv og robust oljevernberedskap, dimensjonert etter operatørenes beredskapsplaner.
Øvelse i Porsanger

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. Vår hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.

Vi forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. Samtidig ivaretar vi kursing, beredskap og teknologiutvikling på vegne av operatørselskapene. 

Strategi og visjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. Overordnet strategisk mål: Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner.

 • NOFO strategi 2016-2020

  Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. 

  Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

  Neste trinn er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

  Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

  Last ned strategidokument (PDF)

 • Organisasjonskart

  Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon.

  Overordnet strategisk mål:
  Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.

  Faglig forum operasjoner (FFO) og faglig forum teknologiutvikling (FFT) vil bli slått sammen til et forum, mandat er under utarbeidelse. Arbeidsgruppene etableres som et nettverk med kontaktpersoner i alle medlemsselskapene. NOFO har sekretariatfunksjonene og arrangerer møtene. FFO og FFT er rådgivende organ til administrerende direktør i NOFO.

 • NOFOs årsberetning

  Aktiviteten har vært høy i NOFO i 2017, noe som gjennspeiler seg i årsberetningen. NOFO har i 2017 hatt nok et år med høy aktivitet og mange oppgaver.

  Gjennom sin høye aktivitet med øvelser og trening har NOFO vist at de kan dekke medlemmenes behov for en robust oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Risikovurderinger har vært gjennomført for aktiviteter og HMS har vært i fokus og godt ivaretatt. Alle aktiviteter er gjennomført uten personskader.

  En prioritert oppgave for NOFO i 2017 har vært den praktiske oppfølging og implementering av den strategi og handlingsplan som ble vedtatt av Generalforsamlingen i 2015. Den systematikk og tilnærming som NOFO har vist i denne sammenheng, virker svært lovende med tanke på en god og effektiv ivaretagelse av medlemmenes forventninger.

  NOFOs administrasjon har på en god måte fortsatt arbeidet med videreutvikling av styringssystemer og organisasjonens evne til omstilling, effektivisering og kostnadsbevissthet har vært meget god.

  NOFO har gjennom 2017 deltatt aktivt i internasjonalt arbeid, både som representant i programkomiteen til International Oil Spill Conference (IOSC) 2017, og som aktivt medlem i Global Response Network (GRN). Gjennom dette har NOFO styrket samarbeidet og den internasjonale anerkjennelsen av norsk oljevern.

  Oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner har vært ivaretatt på en meget god måte og med nær dialog med styret.

  NOFO har gjennom 2017 levert i henhold til virksomhetsplanen og styrets forventninger. 

  Årsberetning 2017 

 • Medlemmer

  AkerBP ASA
  AS Norske Shell
  Capricorn Norge AS
  ConocoPhillips Skadinavia AS
  DEA Norge AS
  Neptune  Energy Norge AS
  Vår Energi AS    
  Faroe Petroleum Norge As
  Lundin Norway AS
  MOL Norge AS
  OKEA AS
  OMV (Norge) AS
  Repsol Exploration Norge AS
  Spirit Energy Norway AS
  Equinor Energy AS
  TOTAL E&P Norge AS
  Wellesley Petroleum AS
  Wintershall Norge AS

  Assosierte medlemmer:
  Ineos
  Edison Norge AS
  Suncor Energy Norge AS

 • NOFOs styre

  Styret i NOFO velges av NOFO Generalforsamling. Styret består styret av følgende representanter:

  Richard Miller
  Styreleder
  Aker BP

  Siri Nesbø
  Nestleder
  Spirit Energy

  Tove Lie
  Styremedlem
  Lundin Norway AS

  Espen Enge
  Styremedlem
  Repsol Expl. Norge AS

  Stein Arild Tonning
  Styremedlem
  Faroe Petroleum Norge AS

  Janne Lea
  Styremedlem
  Wintershall

  Philippe F. Mathieu
  Styremedlem
  Equinor Petroleum AS

 • Faglig Forum, NOFOs ekspertforum

  NOFOs Faglig Forum er et nettverk av kontaktpersoner i NOFOs medlemsbedrifter. Oppgaven er å fremme nye ideer, forbedringsforslag og råd om operatørselskapenes behov når det gjelder oljevern. Faglig forum er dermed et rådgivende organ for administrerende direktør i NOFO.

  Innspillene nettverket kommer med sørger for at NOFOs administrasjon og ledelse er oppdatert på medlemmenes behov, samtidig bidrar deltakernes kunnskap til å skape et bedre oljevern på norsk sokkel.

  Les mer om Faglig Forum i NOFO

 • Internasjonalt samarbeid - Global Response Network

  Global Response Network

  NOFO er medlem i Global Response Network, GRN. Dette er et globalt forum for å dele informasjon og erfaringer innenfor operativ oljevernberedskap. GRN er i seg selv ingen responder i forbindelse med oljevern.

  NOFO deltar med representant i «executive comittee» og med relevant personell i de enkelte OT. For perioden 2017 til 2021 er NOFOs adm.dir Leif J. Kvamme også chairman i nettverket. 

  Etter Macondo ble det nedsatt flere Joint Industry Projects (JIP) for å dra lærdom av hendelsen samt anbefalte satsningsområder. Noen hovedområder er belyst, og disse er det et flertall av NOFOs medlemmer som internasjonalt har akseptert som viktige prinsipper.

 • Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

  Nasjonal oljevernberedskap

  • NOFO er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser.
  • Dette unike organisasjonsforholdet mellom offentlg og private beredskapsorganisasjoner sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.

  NOFO avtalepartnere
  NOFO har avtale med 21 IUA’er fra Vest-Agder i sør til Øst-Finnmark i nord. 


  Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Operasjonsrådgiver Kyst & Strand Jan Petter Wølstad

Dette er NOFO: 

Formål og oppgaver

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde oljevernberedskapen på norsk sokkel på vegne av våre medlemsbedrifter.
Dette inkluderer personell, utstyr og fartøy. NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

 • Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.
 • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi.
 • Heve kunnskaps- og kompetansenivåaet innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
 • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
 • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner.

 - For havets skyld