HMS i en oljevernaksjon

All vår virksomhet - sikkert og forsvarlig uten skader på mennesker, miljø eller utstyr.

HMS-perm

NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-permen "Oljevern", hvor målet er å informere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner. 

HMS-permen er bygget opp av flere deler som kan brukes forskjellig alt etter hvor du befinner deg i aksjonsorganisasjonen, enten du er leder i aksjonsledelsen eller innsatspersonell i strandsonen.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess. HMS-permen vil derfor oppdateres med jevne mellomrom, slik at den kan fungere nyttig og hensiktsmessig. Dersom du har forslag til endringer eller savner noe, så hører vi gjerne fra deg. Send innspill til cm@nofo.no.


Last ned HMS-Permen

Fire deler

HMS-permen er delt inn i flere deler og er rettet mot personell som deltar i oljevernaksjon. Permen inneholder krav, retningslinjer og hjelpeverktøy i forbindelse med helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i en oljevernaksjon eller -øvelse (i dette dokumentet omtalt som aksjon). Den bygger på erfaringer som NOFO, Kystverket og Bergen IUA har fått i forbindelse med oljevernaksjoner.

HMS permen er utarbeidet for å oppnå: en felles forståelse og praksis på HMS mellom de statlige, kommunale og private oljevernorganisasjonene. en god HMS-kultur økt kunnskap om helse- og arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet under oljevernaksjoner: - i kyst- og strandsonen - og på fartøy.

HMS-permen brukes for å sikre at arbeid som pågår på fartøy og i strandsonen under oljevernaksjoner gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte uten skade på personell, materiell eller miljø (sekundærforurensning).

I permen ligger det også ulike skjema som kan benyttes for å dokumentere HMS-arbeidet som utføres i forbindelse med en oljevernaksjon.

skjema og vedlegg til HMS-permen:

HMS-håndbok oljevern pdf.