Resultater fra ny forskning gir bedre forsøk med oljevernutstyr

Peker på viktige funn for NOFOs olje-på-vann forsøk (OPV)

03.12.2018 Nyhetssaker Forskning Artikler Beste praksis

Ingrid C. Taban er miljørådgiver i NOFO, og sammen med forskere ved SINTEF har hun forfattet en vitenskapelig artikkel som er publisert i tidsskriftet Marine Pollution Bulletin. Der kommer det frem flere funn som blir viktige for NOFO i fremtiden.

Én av konklusjonene i artikkelen er at olje som skal brukes til å lage emulsjoner bør varmes opp til en høyere temperatur. Hvorfor det?
Når vi tester oljevernutstyr i felt eller i testbasseng ønsker vi ofte å bruke en oljeemulsjon som er representativ for olje som har ligget på sjøen en viss tid. Ved utslipp av olje til sjø, vil olje raskt begynne å forvitre. Forvitring er endring av oljens egenskaper over tid ved at oljen utsettes for ulike påvirkninger fra miljøet den er i. Forvitringen skjer bl.a. ved at de lettere komponentene i oljen fordamper i løpet av den første tiden etter utslippet og oljen begynner å ta opp vann slik at det dannes en emulsjon. Når vi lager oljeemulsjoner til bruk i forsøk akselerer vi prosessene som skjer i naturen ved å varme opp oljen slik at de lette komponentene i oljen fordamper før vi bl.a. tilsetter vann slik at det dannes en oljeemulsjon. Artikkelen gir ny kunnskap om hvordan temperaturen som oljen varmes opp til påvirker egenskapene til oljen og dens evne til å danne en stabil emulsjon.

Dere skriver at dere undersøkte hvordan egenskapene til oljen/oljeemulsjonene påvirket ytelsen og effektiviteten til skimmere. Kan du forklare litt mer?
Oljeskimmere eller oljeopptakere er utstyr som kan fjerne olje som flyter på havoverflaten. Det finnes flere typer oljeopptakere, noen er laget av et oleofilt materiale (trekker til seg olje) der olje/oljeemulsjon fester seg lettere til den olofile overflaten i oljeskimmeren enn vann. Disse oljeskimmerne kaller vi adhesjonsskimmere og det oleofile materiale de er laget av kan f.eks. være i form av børster, plater, tromler eller band. Egenskapene til oljen/oljeemulsjonene, i form av hvor godt oljen tiltrekkes det oleofile materialet, påvirker ytelsen og effektiviteten til opptakssystemet.

Hvorfor bruker man emulgator når man lager en emulsjon og hvordan påvirket bruk av emulgator egenskapene til emulsjonen?
Når vi lager oljeemulsjoner til uttesting av oljevernutstyr, kan vi tilsette en emulgator for å lette dannelsen av emulsjon samt å bedre stabiliteten til emulsjonen. Analysene som denne artikkelen baserer seg på viste at tilsetning av emulgator til oljeemulsjoner reduserte overflatespenningen til emulsjonene. Dette resulterte videre i redusert adhesjons, eller vedhengskrefter mellom oljeemulsjon og overflaten av skimmermaterialet. En høy konsentrasjon av emulgator i emulsjonen hadde også en negativ effekt på stabiliteten til emulsjonen og emulsjonen som ble laget med mest emulgator mistet vann over tid.

I artikkelen nevner dere at det brukes flere typer skimmere langs norskekysten - er det noen av dem som bør eller ikke bør brukes på spesielle oljeemulsjoner?
Adhesjonsskimmere fungerer best med oljeemulsjoner som har gode vedhengsegenskaper. Denne studien viser at tilsetting av emulgator til oljeemulsjoner reduserer oljeemulsjonens vedhengsegenskaper og det fører til at emulsjonen fester seg dårligere til det oleofile materialet i oljeopptakeren. Effektiviteten til andre oljeopptakere som f.eks. overflateskimmere påvirkes mindre av vedhengsegenskapene til oljeemulsjonen.

Kan forskningen ha noe mer å si for utstyrsberedskapen langs norskekysten?
Det er viktig å presisere at man ikke bruker emulgatorer under oljevernaksjoner, men man kan likevel si at resultatene fra denne studien er med å øke forståelsen for hva som påvirker egnetheten til de ulike oljevernutstyrsalternativene jamført med egenskapene til oljene/emulsjonene. Resultatene bygger også opp under viktigheten av å ha forskjellige typer oljeopptakere i beredskap.

Får denne forskningen noe å si for NOFOs fremtidige OPV-forsøk?
Denne kunnskapen er veldig relevant når man lager emulsjoner til OPV forsøk. Resultatene fra denne studien gir økt innsikt i faktorer som er viktige for å lage en stabil emulsjon som innehar de egenskapene som er relevante for de forsøkene som gjennomføres. Kunnskapen har bl.a. ført til at vi har oppgradert anlegget som vi bruker til å avdampe råolje, slik at oljen som vi skal bruke til å lage emulsjon blir varmet opp til en høyere temperatur. Vi er også blitt mer varsomme med å bruke emulgator i emulsjoner der vedhengsegenskapene er viktig for funksjonaliteten til oljevernutstyret som skal testes.

-----------

Les mer om NOFOs OPV-forsøk for 2018

For mer informasjon, kontakt
Ingrid C. Taban
934 52 773
ict@nofo.no