Ingen kort- eller langtidseffekter av brent olje på rekelarver

Forskning viser at brent olje er mindre skadelig enn råolje

22.03.2024 Nyhetssaker Forskning Artikler

Det kommer frem i følgende nylig publiserte artikkel i Marine Environmental Research:

Forskningen som ligger bak, adresserer kort- og langtidseffekter på rekelarver av råolje og residue fra in-situ brenning av olje.

Som del av olje på vann (OPV) verifikasjoner har NOFO og Kystverket gjennomført forsøk med in situ brenning (ISB) av olje i Nordsjøen. In situ brenning er en metode for å bekjempe oljeforurensning på sjø for å redusere miljøkonsekvenser av oljen. I samarbeid med NORCE er olje og residue fra disse forsøkene benyttet i en studie for å dokumentere kort- og langtidseffekter på rekelarver.

Brent olje mindre skadelig enn råolje  
Studien er utført i NORCE sitt laboratorium på Mekjarvik utenfor Stavanger. I forsøkene er det blandet samme mengde ISB residue i sjøvann og råolje i sjøvann. Rekene ble eksponert i løsningene i fire dager for deretter å bli overført til rent vann i to uker. Det var betydelig mindre skadelige forbindelser i vannet med ISB residue enn råolje.

Det ble ikke funnet effekter på overlevelse, utvikling, næringsinntak eller vekst for rekelarver som ble utsatt for vannløste forbindelser fra residuet. På den andre siden ga eksponering for råoljen økt dødelighet, men ingen senskader på utvikling, næringsinntak eller vekst i løpet av to uker etter eksponeringen var avsluttet. Se figuren nedenfor for oppsummering av arbeidet.

Resultatene fra denne studien kan benyttes i forbindelse med miljørisiko- og beredskapsanalyser og ved vurdering av hvilke bekjempelsesmetoder som medfører lavest miljøbelastning ved hendelser med utslipp av olje til sjø.

Det ble også utført forsøk med voksne reker. Resultatene av dette blir publisert i en annen artikkel.

I tillegg til finansiering fra NOFO har ArcEx (The Research Centre for Arctic Petroleum Exploration) bidratt med finansiering.

Kontaktpersoner i NOFO er Frode Engen (fe@nofo.no) og Ingrid C. Taban (ict@nofo.no).