Velkommen til Øvelse Draugen

OKEA, NOFO og OFFB arrangerer en av tidenes største oljevernøvelser i mars 2023

Øvelse Draugen avholdes i tidsrommet 21. til 23. mars 2023. Øvelsen baserer seg på et tenkt scenario i forbindelse med boringen av en letebrønn på Draugen-feltet, nord for Stadt. Personell vil øves i områdene fra Haltenbanken vest for Trondheim til nord for Vesterålen.  

Hopp til innhold:  

Draugen plattform.JPG

Hvorfor arrangeres øvelse Draugen? 

Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det NOFO sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig at vi får testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt. 

Dette er en fullskalaøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon, ressurser i felt, samt NOFO, OKEA og OFFB-ledelse ved langvarige hendelser.  
 

OKEA og OFFB er viktige aktører 

Øvelsen gjennomføres som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse. 

Øvelsens scenario tar utgangspunkt i en tenkt hendelse med langvarig og jevn strøm av utslipp. Øvelsen starter én uke inn i hendelsen, i fase 3, og omhandler dermed ikke de første hektiske timene med varslingsrutiner etc.  
 
Under øvelsen driver den simulerte oljen (som er popcorn) nordover med kyststrømmen og truer med landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana. Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det er viktig at IUA-ene i de respektive områdene får øve, så dette er områder som spilles inn.  

Hvor skal øvelsen foregå? 

Øvelse Draugen tar utgangspunkt i hendelser på Draugen-feltet, hvor operatør er OKEA. Petoro AS og M Vest Energy er lisenspartnere i feltet. 

Draugen er et oljefelt med tilhørende gass i den sørlige delen av Norskehavet. Draugen ble oppdaget i 1984 av Shell, og planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Draugen var det første produserende oljefeltet nord for Stad. Draugen ble overtatt av OKEA i 2018.  

Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft. Den produserte oljen blir lagret i syv lagerceller i bunnen av betongskaftet.  

Draugen er lokalisert på Haltenbanken, en anerkjent fiskebanke i Norskehavet som ligger utenfor den nordlige delen av Trøndelag, omtrent rett vest for Folda, rundt 50 nautiske mil fra land. Haltenbanken er kjent blant annet for rikt seifiske. 

Draugen kart.JPG

Felt: Draugen 

 • Plattform: Draugen 
 • Lokasjon: Draugen-feltet ligger på Haltenbanken i den sørlige delen av Norskehavet. Feltet ligger ca. 150 km nord for Kristiansund. 
 • Posisjon: 64° 21' 11.4" N, 007° 46' 52.2" Ø 
 • Vanndyp: 250 meter 
 • Oljetype: Råolje 

Hvem skal øves? 

Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. Det betyr alt fra operatørselskap, NOFO til interkommunale utvalg mot forurensning, NOFOs reserveflåte av oljevernfartøy, samt en rekke teknologiske verktøy og tjenester. 

Det vil delta 12 fartøy og nærmere 800 personer, multirotordrone, fly, AIS bøyer 

Et annet viktig moment er at det skal øves i alle fem barrierene for oljevern.
Les mer om barrierer her   

Tidslinje: 

 • Januar 2023: Alle innspill til øvelsens dreiebok ferdigstilles. OKEA og OFFB gjennomfører ICS-kurs og opplæring. 
 • 1. til 2. februar 2023: Plankonferanse #3 i Bodø. Mål nummer én er å kvalitetssikre alle planlagte øvingsaktiviteter og sentral øvelsesdokumentasjon, herunder øvingsdirektiv, evalueringsplan, dreiebok, HMS-plan, logistikkplan og kommunikasjonsplan. Mål nummer to er å etablere felles forståelse av nødvendige gjenstående forberedelser, øvelsesgjennomføringen og øvelsesorganisasjonen, samt oppfølging etter øvelsen. 
 • Februar: Tabletop for OKEA sin beredskapsorganisasjon og deltakende medlemmer (tentativ). 
 • 28. februar: Dreieboken for øvelsen blir godkjent. 
 • 10. mars: Tabletop om oljevern og aksjonsledelse for OKEA/OFFB. 
 • 20. til 24. mars: Praktisk gjennomføring av Øvelse Draugen. 
 • 20. mars: Dag 0, etablering av AKL-organisasjon, kl. 12.30 til 18.00 
 • 21. mars: Dag 1, kl. 08.00 til 20.00 
 • 22. mars: Dag 2, kl. 08.00 til 20.00 
 • 23. mars: Dag 3, kl. 08.00 til 15.30 
 • 24. mars: Dag 4, evaluering på Teams, kl. 09.00 til 12.00 
 • 26. til 27. april: Evalueringskonferanse. 
 • 23. juni: Øvelsesrapport. 

 

800 deltakere for økt sikkerhet langs kysten 

En rekke offentlige og private aktører deltar under øvelsen. 

Dette er noen av dem: 

 • OKEA 
 • OFFB 
 • NOFO medlemsorganisasjoner  
 • Kystverket 
 • IUA Lofoten og Vesterålen  
 • IUA Sør-Troms 
 • IUA Ofoten 
 • IUA Salten  
 • IUA Rana 
 • Miljøteam 
 • Offshore Norge 
 • Statsforvalterens miljøvernavdeling 
 • Underleverandører 

Øvingsområde Draugen.JPG

Fem regioner deltar i øvelsen 

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) er en norsk beredskapsorganisering mot akutt forurensing på sjø og land. Under øvelse Draugen skal medlemmer fra fem IUA-er trenes i beredskap, utstyrshåndtering og oljerydding. Dette er IUA Lofoten og Vesterålen, IUA Sør-Troms, IUA Ofoten, IUA Salten og IUA Rana. 

Hvert IUA har individuelle øvingsmål for øvelsen, og selv om olje fra norsk sokkel ikke ville nådd alle disse regionene i et reelt tilfelle, vil alle de fem deltakende IUA-ene øve med simulert landpåslag. 

 

Hvordan er rollefordelingen under øvelsen?  

Forkortelser og benevnelser er ikke alltid så lette å forstå. Her er en liten huskeliste: 

 • Aksjonsleder (AKL): OKEA/OFFB 
 • Operasjonsledelse (OPL): NOFO 
 • NOFO Spesialteam: NOFO ressursgruppe og er støtte til IUA. Har spesialkompetanse til å rådgi lagledere, skadestedsledere og IUA stab. Er normalt i barriere 4 og 5. 
 • IGK, Innsatstyrke Kyst: Nærmere 70 fiske- og arbeidsbåter er innlemmet i en permanent beredskapsorganisasjon. Fiskebåtenes hovedoppgave er å slepe utstyr som samler, tar opp og lagrer olje, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr. IGK er hovedsakelig i barriere 3. 
 • IGSA, Innsatsgruppe Strand Akutt: IGSA skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel. IGSA er gitt spesialopplæring inkludert lagledelse, deltar i årlige øvelser og er klargjort for innsats med initiell deltakelse på 10 døgn. Denne innsatstyrken befinner seg primært i barriere 4 og 5.  
 • IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning: Et norsk interkommunalt beredskapssamarbeid mot akutt forurensning på sjø og land. Totalt er det 32 IUA-er i Norge. NOFO har avtale med IUA i de områdene langs kysten som kan bli berørt av akutt forurensning fra olje industrien. IUA er i barriere 4 og 5.  
 • ILS, innsatsleder sjø: Er bindeledd mellom OPL og oljevernressurser på feltet. Er ombord på OR-fartøy i B1 og B2  
 • ILK, innsatsleder kyst: Leder den kystnære oljevernaksjonen fra IGK fartøy i barriere 3. 

OPVweb.jpg

Hva slags utstyr er det som skal testes under øvelsen?  

Her er noe av utstyret som skal testes ut og som mange av deltakerne under øvelsen skal få prøve: 

 • Satellittovervåkning for overvåking og detektering 
 • MBR (Mobilt bredbånd)  
 • Droner for luftovervåking  
 • Lenser for oppsamling av simulert oljesøl (popcorn) 
 • Skimmere 
 • Overvåkingsfly 
 • MOS Sweeper  
 • .. og mer 
   

Hvor sitter aksjonsledelsen under øvelsen? 

Det er OKEA som er aksjonsleder, og under øvelsen vil de holde til på Råket, OKEAs kontor i Kristiansund.  

Samhandling på tvers 

Organisasjonene hos alle tre arrangører er godt forberedt til en av tidenes største oljevernøvelser.

OKEA er opptatt av ansvarlighet i forbindelse med alt vi foretar oss rundt våre operasjoner på norsk kontinentalsokkel, og er opptatt av å beskytte mennesker, miljø og anlegg. For oss er denne typen øvelse et stort løft for hele organisasjonen hvor vi får mulighet til å teste vårt beredskapsapparat fra det strategiske og taktiske nivået til den spisse enden med praktiske oppgaver.” 
- Svein J. Liknes, CEO OKEA
  Svein Liknes.jpg
ole_jacob.jpg   «Øvelse Draugen er et resultat av flere års innsats i å utvikle en felles tilnærming til hvordan operatørene på norsk sokkel, NOFO og OFFB – samt samvirkeaktørene innen offshorenæringen og det offentlige - skal håndtere en stor oljevernaksjon. Vi ser fram til å få testet samvirket i sanntid.» 
- Ole Jacob Haug, daglig leder OFFB 
“Øvelser er veldig viktig for en beredskapsorganisasjon som NOFO. Gjennom øvelser kommer vi så nær en hendelse vi kan uten at den er reell. Vi er alltid interessert i å øve sammen med våre medlemsbedrifter. Denne gangen skal OFFB, som også er en beredskapsorganisasjon, være med . Dette gir alle tre organisasjonene en unik mulighet i å øve på samhandling, lære av hverandre og ta ut felles læring. Jeg ønsker alle involverte lykke til med øvelsen, dette blir kjekt!» 
- Alv B. Solheim, Administrerende direktør NOFO 
  Alv Solheim portrett.jpg

 

Hvorfor brukes det popcorn? 

Under øvelse Draugen vil det brukes nærmere 40 kubikkmeter usaltet popcorn. Dette tilsvarer ca. 6 lastebillass. Popcornet skal simulere olje på havet, og har flere fordeler. Blant annet er det svært synlig slik at det er lett se områder med «popcornsøl». I tillegg er det organisk avfall som kan spises av både fugl og fisk. 
 
Popcornet skal brukes i barrierene 2, 3, 4 og 5. Det vil med andre ord bli landpåslag av popcorn under øvelsen. Dermed får flere av IUA-ene også testet sin kunnskap og sine metoder for opprydding i fjæra. 


Popcorn_Svolvaer.jpg

Hvorfor starter øvelsen i fase 3? 

NOFO gjennomfører rundt 140 øvelser og verifikasjoner i løpet av et år. Dette er alt fra tabletoper til store fullskala øvelser. Gjennom et år øver vi mye på fase to, det vil si varsling og mobilisering. Øvelse Draugen starter rett på fase 3, én uke etter hendelsen. Oljen har ligget på vannet et par dager og driver mot land. 

 

 

KONTAKT  

Veronica Halvorsen, NOFO                                                 
vh@nofo.no  
47 17 09 06 

Jon Are Nilsen, OKEA 
jon.nilsen@okea.no  
95 82 97 85 

Alf Inge Molde, OFFB 
alf.inge.molde@offb.no  
47 75 61 05 

 

Samtykkeskjema