NOFOs innkjøpsbetingelser

1. DEFINISJONER

1.1 Avtalen omfatter bestillingsformularer, generelle betingelser, teknisk dokumentasjon og andre dokumenter som blir gjort til en del av avtalen ved særskilt henvisning.

1.2 Kjøpesummen betyr selgers kompensasjon for kjøpsgjenstanden i.h.t. bestillingsformularet med de eventuelle endringer som foretas i samsvar med pkt. 7.

1.3 Kjøpsgjenstanden betyr de tjenester, dokumentasjon, utstyr, materialer og annet som skal leveres til kjøper av selger i samsvar med denne avtale

2. LEVERING OG LEVERINGSTID

2.1 Kjøpsgjenstanden skal leveres, forsvarlig emballert og merket, på det avtalte leveringssted og til den fastsatte leveringstid. Med mindre annet fremgår uttrykkelig av denne avtale, skal levering skje i samsvar med bestemmelsene i lncoterms 2010.

2.2 Dersom selger har grunn til å anta at noen del av kjøpsgjenstanden kan bli forsinket, skal han omgående gi kjøper skriftlig varsel om dette. Selger skal innen 10 dager etter slikt varsel gi skriftlig opplysning om

a) Årsaken til og omfanget av forsinkelsen
b) De tiltak som selger anser som egnet for å unngå eller redusere forsinkelsen.

Hvis det må antas at selgers tiltak for å unngå eller redusere en forsinkelse ikke er tilstrekkelige, kan kjøper kreve at selger treffer de tiltak som må anses som nødvendige. Disse kostnadene skal også dekkes av selger.

Skyldes forsinkelsen force majeure eller forhold kjøper svarer for, kan selger
kreve at kjøper utsteder endringsordre i.h.t. pkt. 7 under forutsetning av at slikt krav kan fremsettes uten ugrunnet opphold.


3. EIENDOMSRETT

3.1 Kjøpsgjenstanden blir kjøpers eiendom etter hvert som arbeidet med
den blir utført. Materialer og utstyr som skal bygges inn i kjøpsgjenstanden, blir kjøpers eiendom på del tidligste av følgende tidspunkt:

a) Når kjøper har betalt materialene og utstyret
b) Når materialene og utstyret er bygd inn i kjøpsgjenstanden


3.2 Selger skal så langt som det er mulig holde kjøpsgjenstanden samt materiale og utstyr som tilhører kjøper og som oppbevares på tilvirkerstedet, atskilt fra gjenstander som tilhører selger eller tredjemann.

3.3 Selger har ikke rett til å holde tilbake kjøpsgjenstanden til sikkerhet for krav mot kjøper selv om partene er uenige om selgers godtgjørelse.

4. BETALING OG REVISJON

4.1 Kjøper skal betale kjøpesummen til selger. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling av de uomtvistede deler av fakturaen skje innen 30 dager etter utløpet av den måned levering har skjedd og korrekt faktura er mottatt.

4.2 Kjøper eller hans representant skal ha rett til å foreta revisjon av all dokumentasjon som angår ytelser fra selger eller hans underleverandører som skal godtgjøres etter regning. Kjøper har denne rett så lenge avtalen løper og i inntil to år etter utgangen av det året levering har skjedd

5. OVERDRAGELSER OG UNDERLEVERANSER

5.1 Selger kan ikke overdra denne avtale eller deler av denne eller inngå avtale om underleveranser uten at kjøper på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette. Bruk av Innleiet arbeidskraft og mindre innkjøp trenger likevel ikke slikt samtykke.

5.2 Kjøper kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til en tredje
mann.

6. KVALITETSSIKRING. OVERVÅKING

6.1 Selger skal ha etablert et kvalitetssikringssystem. Dette skal godkjennes av kjøper med mindre annet er avtalt. Det samme gjelder senere revisjoner av systemet.

6.2 Selger skal søke etter feil og mangler i kjøpers dokumentasjon og uten ugrunnet opphold gi kjøper meddelelse hvis feil eller mangler oppdages.

6.3 Kjøper og den han eventuelt bemyndiger har rett til å foreta de undersøkelser og prøver hos selger og underleverandører som han måtte ønske for å sikre at kjøpsgjenstanden blir utført i h.t. denne avtale. Selger skal yte nødvendig assistanse i denne forbindelse.

Likeledes kan kjøper forlange fremlagt prøveprotokoller, materialsertifikater, beregninger og lignende.

6.4 De ovennevnte undersøkelser og prøver fritar ikke selger for noen av hans forpliktelser i henhold til avtalen. Dette gjelder også dersom selger sender teknisk dokumentasjon eller andre dokumenter til kjøper for gjennomsyn og eventuell godkjennelse.

7 ENDRINGSORDRER

7.1 Kjøper har rett til å gi pålegg om endringer med hensyn til økning eller reduksjon i omfang, karakter, kvalitet, art eller utførelse av kjøpsgjenstanden eller noen del av denne samt endringer i leveringstiden forutsatt at disse endringer ligger innenfor hva partene med rimelighet kan ha forventet da avtalen ble inngått.

7.2 For utstedelse av endringsordre vil kjøper kreve at leverandør innen 10 dager etter mottak av forespørsel, sender kjøper en angivelse inneholdende:

a) Beskrivelse av arbeid som skal utføres ved endringen
b) Virkning på kjøpesum
c) Virkning på leveringstid.

Mangel av slik angivelse skal anses som godkjennelse, uten virkning på kjøpesummen og leveringstiden, og utstedt endringsordre vil bekrefte det samme.

7.3 Kjøper skal ta standpunkt til selgers angivelse som nevnt under pkt. 7.2 innen 20 dager etter mottak av angivelsene.

7.4 Med mindre annet fremgår av avtalen skal virkningen av endringsordren fastslås ved forhandlinger mellom partene.

7.5 En endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette. Den skal inneholde en fullstendig beskrivelse av virkningen av avtalen. De virkninger som ikke er fastsatt i den opprinnelige endringsordren skal fastsettes i et tillegg til endringsordren.

7.6 Endringsordren skal på kjøpers oppfordring iverksettes uavhengig av partenes enighet m.h.t endringens virkninger på avtalen.

8 AVBESTILLING

8.1 Kjøper kan avbestille kjøpsgjenstanden ved meddelelse til selger. Kjøper skal da betale det beløp som selgeren har til gode for den del av arbeidet med kjøpsgjenstanden som allerede er utført, samt nødvendige direkte utlegg som selger er påført på grunn av avbestillingen. l tillegg betales et avbestillingsgebyr tilsvarende det minste av:

a) Fire prosent av kjøpesummen.
b) Seks prosent av den del av kjøpesummen som ikke er betalt før avbestillingsdatoen.

9. GARANTIER

9.1 Selger garanterer at kjøpsgjenstanden svarer til teknisk dokumentasjon, og at Prosjekteringen utført av selger er egnet for det formål og den bruk den er ment å tjene.

9.2 Dersom ikke annet er avtalt utløper garantiperioden tolv måneder etter at kjøps-gjenstanden er tatt i bruk for det tilsiktede formål, dog ikke senere enn som spesifisert i bestillingsformularet.

9.3 Har selger utført utbedringsarbeider i garantitiden, løper en ny tolv måneders frist for de deler av kjøpsgjenstanden som utbedringen gjelder fra datoen for fullføringen av utbedringen med mindre den gjenstående del av garantiperioden etter pkt. 9.2 er lengre.

10. MISLIGHOLD

10.1 Dersom det i den i pkt. 9.2 og 9 3 nevnte garantitid oppstår mangler, skal selger omgående, eller senere dersom kjøper har saklig grunn for å forlange slik utsettelse, foreta de nødvendige utbedringer uten utgifter for kjøper.

Hvis forholdene ubetinget krever det, eller selger ikke er i stand til å utbedre en mangel innen rimelig tid etter reklamasjon, kan kjøper selv eller ved andre utføre det han finner påkrevet for selgers regning og risiko. l slike tilfeller skal selgerumiddelbart underrettes.

Ved utbedringsarbeid til havs skal kjøper besørge og bekoste transport fra landbase til installasjonen og tilbake, opphold på installasjonen samt nødvendig hjelpearbeidskraft og andre hjelpemidler. Kjøper kan dessuten kreve erstatning for mangler etter ellers gjeldende regler.

10.2 Er levering av kjøpsgjenstanden forsinket har kjøper, dersom ikke annet er avtalt rett til å kreve 0.15% av kjøpesummen for hver kalenderdags begrenset oppad til 10% av kjøpesummen.

10.3 Kjøper har rett til å heve denne kontrakten med øyeblikkelig virkning ved skriftlig varsel dersom minst en av følgende forhold inntreffer:

a) Selger blir insolvent
b) Ved vesentlig mislighold av avtalen. For spesialtilvirkede gjenstander som leverandøren ikke kan avhende uten vesentlig tap kan kjøper dog ikke heve med mindre kjøpers formål med avtalen vil bli vesentlig forfeilet som følge av misligholdet.
c) Kjøper har rett til maksimal dagmulkt uansett det som eller av pkt. 10.3

10.4 Ingen av partene skal kunne framsette noe krav mot den annen part som følge av konsekvenstap.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt sine forpliktelser etter denne avtale i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av dem er blitt forhindret på grunn av force majeure.

11.2 Den part som vil påberope seg force majeure skal straks gi den annen part varsel om en slik situasjon.

11.3 Hvis en force majeure situasjon fortsetter uten avbrudd i 20 dager eller mer, skal hver av partene ha rett til å heve avtalen ved å gi skriftlig varsel til den annen part. Kjøper kan i så fall kreve å få utlevert kjøpsgjenstanden i den tilstanden den er på hevingstidspunktet mot å betale en forholdsmessig del av kjøpesummen.

12 FORSIKRING

12.1 Selger skal tegne forsikring som dekker kjøpsgjenstanden inntil levering finner sted. Han skal på forespørsel fremlegge bevis på at slik forsikring er
tegnet.  

13 PATENTER M.V.

13.1 Selger er ansvarlig for at kjøpsgjenstanden og anvendelsen av denne ikke kommer i konflikt med tredjemanns patenter eller andre beskyttelsesrettigheter.

14 HEMMELIGHOLDELSE

14.1 Hver av partene skal holde hemmelig all informasjon som mottas fra den annen part i forbindelse med denne avtale. Kjøper skal dog ha rett til å overføre slik informasjon til tredjemann i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med tilvirkning og bruk av kjøpsgjenstanden.

14.2 Selger skal ikke offentliggjøre informasjon i forbindelse med avtalen uten kjøpers godkjennelse Godkjennelse skal ikke nektes uten saklig grunn.

15 NORSK RETT OG TVISTER

15.1 Denne avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

15.2 Partene vedtar Stavanger tingrett som rette verneting.