Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

HMS

HMS i en oljevernaksjon

Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skade på personell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier.

NOFO og Kystverket har utarbeidet denne HMS-permen "Oljevern" hvor målet er å informere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner. Vi ønsker med dette å bidra til en felles forståelse enten du jobber i privat eller offentlig virksomhet.HMS-permen er bygget opp av flere deler som kan brukes forskjellig alt etter hvor du befinner deg i aksjonsorganisasjonen, enten du er leder i aksjonsledelsen eller innsatspersonell i strandsonen.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess. HMS-permen vil derfor oppdateres med jevne mellomrom, slik at den kan fungere nyttig og hensiktsmessig.

Dersom du har forslag til endringer eller savner noe, så hører vi gjerne fra deg. Send innspill til cm@nofo.no 


HMS-perm
HMS-permen er delt inn i flere deler og er rettet mot personell som deltar i oljevernaksjon. Permen inneholder krav, retningslinjer og hjelpeverktøy i forbindelse med helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i en oljevernaksjon eller -øvelse (i dette dokumentet omtalt som aksjon). Den bygger på erfaringer som NOFO, Kystverket og Bergen IUA har fått i forbindelse med oljevernaksjoner. 

HMS permen er utarbeidet for å oppnå:

  • en felles forståelse og praksis på HMS mellom de statlige, kommunale og private oljevernorganisasjonene
  • en god HMS-kultur
  • økt kunnskap om helse- og arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet under oljevernaksjoner:

                   - i kyst- og strandsonen 
                   - og på fartøy

Innledning

HMS-permen er delt opp i 3 hoveddeler:

Del 1 - HMS Organisering, regler og krav

Del 2 - HMS-Veiledning

Del 3 - HMS Håndbok

HMS-permen brukes for å sikre at arbeid som pågår på fartøy og i strandsonen under oljevernaksjoner gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte uten skade på personell, materiell eller miljø (sekundærforurensning). 

I permen ligger det også ulike skjema som kan benyttes for å dokumentere HMS-arbeidet som utføres i forbindelse med en oljevernaksjon.

Vedlegg til HMS-veiledning og HMS-håndboka (aktuelle skjema)

Ved spørsmål om HMS i NOFO oljevernoperasjoner, ta kontakt med 
KHMS-rådgiver Cato Melkevik