Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Veiledning i bruk
Bruk av kartmaterialet

Det er utarbeidet et sett temakart for hvert enkelt eksempelområde, med tiltenkt bruk som beskrevet nedenfor. 

Kartene er utformet i A1 størrelse og PDF format, for enkel utskrift uavhengig av digitale kartsystemer, og som grunnlag for diskusjon i operasjonsrom under øvelser, trening og aksjoner. De enkelte kartlagene kan settes av eller på i Adobe Acrobat, for visning og for utskrift. De fleste temaene foreligger også i NOFO COP.

Basiskart

Dette kartet gir generell bakgrunnsinformasjon for området, og er egnet for utskrift og diskusjon og påtegning av tilleggsinformasjon.

 

Adkomst

Dette kartet viser punkter med bekreftet og sannsynlig adkomst til strandlinjen, ved angivelse av punkter der veier slutter mindre enn henholdsvis 10 og 50 m fra strandlinjen, basert på en geografisk analyse utført for NOFO. Kartet inneholder i tillegg informasjon fra Kystverket om fiskerihavner og farleder. Kartet er egnet som underlag for planlegging og aksjoner der ressurser skal transporteres til strandsonen fra land- eller sjøsiden.

 

Høyest miljøprioriterte lokaliteter

Dette kartet viser plassering og avgrensning av lokalitetene som har høyest prioritet for beskyttelse i en initiell fase av en oljevernaksjon. Det er gitt referanse til nærmere beskrivelse av lokalitetene i Miljødirektoratets Naturbase, og til Fiskeridirektoratet for kystnære gyteområder. Kartene vil bli oppdatert når Miljødirektoratets arbeid med oppdatering av MOB-områdene er ferdigstilt (pågående pr. oktober 2018)

 

Operasjonsdyp

Dette kartet viser utstrekningen av områder hvor vanndypet kan medføre begrensninger for fartøysbaserte operasjoner. Generelle anbefalinger, basert på en felles vurdering i regi av NOFO hvor Kystvakten og Kystverket deltok er angitt i tabellen nedenfor. Vurderingen gjelder forholdene på losiden av vind- og bølgeretningen.

 

 Bølger

< 0.5 m Hs

0.5-1.5 m Hs

1,5-2,5 m Hs

2,5-4 m Hs

> 4 m Hs

 Vind

< 5 m/s

5-8 m/s

8-11 m/s

11-15 m/s

< 15 m/s

Gruppe A (5-10 m dypgang)

> 10 m

> 10 m

> 10 m

> 20 m

> 20 m

Gruppe B (2-5 m dypgang)

> 5 m

> 5 m

> 10 m

> 10 m

> 20 m

Gruppe C (< 2 m dypgang)

 

> 5 m

> 10 m

> 10 m

> 10 m

 

Kartet viser også tørrfallsområder og tidevannsflater. Ved beskyttet beliggenhet har disse områdene har høy biologisk produktivitet og eventuell oljeforurensning kan ha langvarige viskninger. Oljevernaksjoner i disse områdene er også ressurskrevende og utfordrende. Der informasjon foreligger er det også angitt vrakviker/rekvedfjører, hvor også drivende olje vil ha en tendens til å samles.

 

Strandtyper

Dette kartet viser utbredelsen av ulike strandtyper, og formålet er å skille ulike strandtyper i forhold til sårbarhet, potensial for selvrensning og remobilisering av olje, samt forventet arbeidsinnsats ved strandrensing. Røde farger angir de mest utfordrende strandtypene.

 

 

Vindrose

Dette kartet viser sesongvis vindstatistikk for området, som grunnlag for beredskapsplanlegging.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet