Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan
Operasjonsmanual - åpent hav

Denne operasjonsmanualen beskriver hvordan NOFOs oljevernutstyr, for bekjempelse av utilsiktede oljeutslipp i åpent hav, skal benyttes. Informasjonen er relevant både for den ansvarlige operatørens aksjonsledelse, NOFOs operasjonsledelse og relevant personell ombord på oljevernfartøy, mobiliserbare OR-fartøy og OR-fartøy i stående beredskap.

Definisjoner og forkortelser

Begrep og forkortelser relevante for Operasjonsmanualen defineres og beskrives her.

HMS

NOFOs krav og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner beskrives her.

Målsetning

Målsetningen ved aksjoner mot akutt oljeforurensning beskrives her.

Scenarier

NOFOs Planverk beskriver bla. hvordan NOFO, på vegne av operatørfellesskapet, vil kunne håndtere et sett med forhåndsdefinerte oljevernscenarier. Disse er beskrevet her.

Strategier

Disse er beskrevet her.

Taktikker

Disse er beskrevet her.

Kommando og kontroll

NOFOs operative organisering ved oljevernaksjoner er beskrevet her.

Operatøren;

  • Er ansvarlig for planlegging av oljevernberedskapen, gjennomfører beredskapsanalyser, etablerer beredskapsplaner og finansierer beredskapstiltak.
  • Er oppdragsgiver for NOFO som oljevernleverandør.
  • Har myndighets- og samfunnskontakt.
  • Har aksjonsledelse.

NOFO;

  • Er oljevernleverandør til operatør (oljeselskap).
  • Skal etablere og følge opp alle nødvendige beredskapstiltak iht. godkjent beredskapsplan.
  • Skal ivareta og styre kontakten og samarbeidet med andre involverte beredskapsaktører (private, kommunale, interkommunale og statlige).
  • Skal gjennomføre nødvendig opplæring, trening og øving av alt innsatspersonell.
  • Skal skaffe til veie nødvendig beredskapsutstyr og personellstøtte, etablere nødvendige lokale depot, ivareta liasonrollen mot IUA.
  • Har operasjonsledelse.

Overvåking

De ulike ressursene og teknikkene NOFO disponerer for overvåking (kombinasjonen av fjernmåling og miljøundersøkelser) beskrives her. Disse skal bidra til a) at akutt forurensning oppdages så tidlig som mulig og b) at bekjempbar olje/emulsjon identifiseres.

Mekanisk bekjempelse

Offshore avhending av olje/oljeemulsjon

Ved mekanisk bekjempelse av akutt oljeforurensning vil involverte fartøyer måtte avhende oppsamlet olje/emulsjon regelmessig. Overføringen av olje/emulsjon fra OR-fartøy til tankfartøy beskrives her. Tilgangen til tankfartøy er sikret gjennom eksisterende avtaler i NOFO. Responstider for tankfartøy, til analyse- og planformål, beskrives her.

Avfallshåndtering
Lensesystemer

Desmi forlense

Desmi Ro-Boom

MOS Sweeper

NOFI Spill Raider 1200

Norlense 1200

MOS Boom 2700

Formasjoner

NOFO J

NOFO Åpen U

Dispergering

Fastmontert anlegg

BV Spray (full versjon) (hurtigmanual)

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet