Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder
Vedlegg 1 - Inngangsdata til analyser

Denne siden tar utgangspunkt i innholdsfortegnelsen i vedlegg 1 til veiledning for miljørettede beredskapsanalyser og gir i en overgangsperiode lenker til hvor i planverket denne informasjonen er plassert. Dette for å gi brukere enkel tilgang til informasjonen i overgangsperioden til planverket er sluttført

Innledende

Beregning av ytelse

Ressursers ytelse over tid for oljevernsystemer beregnes på bakgrunn av de faktorer som inngår i systemets operasjonssyklus, som vist under Beregning av ytelse.

Systemtyper

De ulike systemtyper som inngår i NOFOs beredskap er omtalt under hovedtema Ressurser og kapasiteter.

Tekniske/operative forutsetninger

Responstider

Normal plassering av NOFOs ressurser danner utgangspunkt for beregning av responstider, og er vist under Ressursoversikt. Basert på plassering regnes responstider basert på tid for frigivelse og mobilisering, slik vist under Fartøy.

Lagringskapasiteter

Kapasitet for lagring av oppsamlet oljeemulsjon er angitt under Fartøy, og for kjemisk dispergeringsmiddel under  Dispergeringsvæske.

Nede-tid

Denne faktoren inngår i Beregningmodell.

Kapasitet pr. time

Erstattes av begrepet ytelse, og beregnes på døgnbasis, se nedenfor.

Kapasitet pr. døgn

Denne faktoren inngår i Beregningsmodell, og erstattes av begrepet "Ytelse". Nye verdier er under utarbeidelse, og inntil videre henvises til verdier oppgitt i vedlegg til veilederen av 2013.

Naturgitte forhold

Prioriterte ressurser (MOB)

Er tilgjengelig som innsyn i NOFO COP og som nedlastbare datasett under Miljøprioriterte lokaliteter.

Strandtypers egenskaper

Datasettet er under oppdatering, gammel versjon er tilgjengelig i NOFO COP.

Utvalgte områder

Er tilgjengelig under Eksempelområder, og dette begrepet og datasettet erstatter begrepet "Utvalgte områder", som har vært benyttet i en periode.

Bølger

Utdrag fra NORA 10, tematisert i forhold til systemers operasjonsvindu, er tilgjengelig under Bølgeklima.

Vind

Utdrag fra NORA 10, tematisert i forhold til systemers operasjonsvindu, er tilgjengelig under Vind.

Temperatur

Under utarbeidelse.

Sjøis og islagte strender

Under utarbeidelse.

Sikt

Under utarbeidelse.

Lys

Under utarbeidelse.

Strøm

Under utarbeidelse.

Varighet av sterk vind

Under vurdering.

Oljens egenskaper

En omfattende tilrettelegging av ulike innsyn i oljers egenskaper, inkludert nøkkelegenskaper i beredskapsøyemed, er tilgjengelig under Oljetyper og egenskaper.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet