Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Beregning av ytelse

For samtlige systemtyper beregnes det ytelse på døgnbasis, basert på de forhold som inngår i en systemspesifikk operasjonssyklus. Disse forholdene er inkludert i et formelverk, som beskriver beregning av henholdsvis optimal ytelse under ideelle forhold, og reell ytelse, som tar hensyn til reduksjonsfaktorer som følge av klimatiske og oljerelaterte forhold.

Elementene i en operasjonssyklus er vist nedenfor:

Den totale ytelsen til de systemene som inngår i aksjoner mot akutt oljeforurensning kan uttrykkes vha. følgende faktorer:

Tb = Andel av tiden hvor vind- eller bølgeforholdene tillater operasjon (verdi fra 0-1).

Ts = Andel av tiden hvor lys- og siktforholdene tillater operasjon (verdi fra 0-1).

Eo = Effektivitet i operasjonslys innen operasjonsvinduet (verdi fra 0-1, formel der slik er tilgjengelig).

Em = Effektivitet i redusert sikt eller mørke (verdi fra 0-1), i forhold til effektivitet i operasjonslys.

Et = Effektivitet ved lav temperatur (kulde), i forhold til effektivitet ved høyere temperatur (verdi fra 0-1)

Ek = Effektivitetsreduksjon som følge av barrierer (verdi fra 0-1).

Ei = Effektivitet ved forekomst av sjøis, i forhold til effektivitet uten forekomst av sjøis (verdi fra 0-1)

K = Kapasitet under operasjon (m3 oljeemulsjon/t).

L = Lagringskapasitet for oppsamlet emulsjon (m3) eller lagringskapasitet for dispergeringsmiddel (inngår foreløpig i D).

D = Samlet driftstans pr. døgn (timer).

Te = Andel av tiden med intervaller av tilgang på emulsjon (verdi fra 0-1).

En systemenhet i en gitt konfigurasjon har en øvre grense for effektivitet (Es) beregnet som:

Es = ((Eo*(Ts*Tb))+((1-(Ts*Tb))*Em)*Ei*Et

En systemenhet i en gitt konfigurasjon har en ytelse (Ys) i m3 oljeemulsjon/døgn beregnet som:

Ys = (K * (24 – D)) * Es*Te

En barrieres og øvre grense for ytelse er gitt av systemenes øvre grense for effektivitet, korrigert for Ek av ytterligere enheter utover tilstrekkelig kapasitet. Dette betyr i klartekst at optimale konfigurasjoner vil kunne øke ytelsen, mens ytterligere tilførsel av ressurser til en barriere vil ha en effekt, men at effekten av hver enkelt ny enhet er avtagende.


print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet