ØVELSE FROHAVET

12 fartøy, 600 mennesker og 40 kubikkmeter popcorn. Her er alt du trenger å vite om Øvelse Frohavet.

Se filmen fra øvelse Frohavet her:

Hopp til innhold: 

Øvelse Frohavet er en av Norges største oljevernøvelser gjennom tidene. 

Øvelsen arrangeres på Frøya utenfor Trondheim 14. til 17 oktober 2019 samt på tre andre øvingsområder. 
Dette er en fullskalaøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon, ressurser i felt, samt NOFOs ledelse ved langvarige hendelser.

Hvorfor arrangeres øvelse Frohavet?

Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det NOFO sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig at vi får testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt.

Equinor er viktig aktør

Øvelsen gjennomføres som en samhandlingsøvelse mellom Equinor og NOFO med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

Øvelsen tar utgangspunkt i en brønnkontrollhendelse på en letebrønn som
resulterer i en kontinuerlig sjøbunnsutblåsning med store utslippsvolumer. Under øvelsen driver den simulerte oljen (som er popcorn) nordover med kyststrømmen og truer med landpåslag blant annet i området rundt Frøya og Froan 14. - 17 oktober i år.

Hvor skal øvelsen foregå?

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten hvor det bor ca. 4900 mennesker. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 4500 øyer, holmer og skjær, og det er et viktig område for en rekke planter og dyrearter.

Området Frøya/Froan omfatter to verneområder og to naturreservater. Froan  naturreservat og landskapsvernområde har også status som RAMSAR-område med bakgrunn i sin betydning for trekkfugler.

Naturreservatet har landets viktigste kasteplasser for selen havert, og har større forekomster av skjellsand, tareskog og kamskjell. Her finnes også viktige hekkeplasser for sjøfugl, bla. storskarv. I tillegg er det et svært viktig myteområde for andefugler, spesielt ærfugl og grågås. Det er en mengde oppdrettslokaliteter i området, og det er registrert flere kystnære gyteområder, i hovedsak for torsk.

Frøya og Froan er med andre ord et område som er viktig å beskytte.

FELT: Stålull

Øvelse Frohavet tar utgangspunkt i i hendelser på det nå nedlagte Equinor-feltet Stålull. 

 • Rigg: Depsea Bergen
 • Lokasjon: ca. 67 km nordvest fra Utvær i Sogn og Fjordane 
 • Posisjon: 61°08'56''N, 003°17'05''Ø
 • Vanndyp: 366 meter
 • Oljetype simulert under øvelsen: Framolje


Hvem skal øves?

Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. Det betyr alt fra operatørselskap, NOFO til interkommunale utvalg mot forurensning, NOFOs reserveflåte av oljevernfartøy, samt en rekke teknologiske verktøy og tjenester.

Det vil delta 12 fartøy og ca. 500 personer. 

Et annet viktig moment er at det skal øves i alle fem barrierene for oljevern. Les mer om barrierer her  

500 deltakere for økt sikkerhet langs kysten

En rekke offentlige og private aktører deltar under øvelsen.

Dette er noen av dem:

 • Equinor
 • NOFO medlemsorganisasjoner 
 • Kystverket
 • IUA Nordmøre
 • IUA Sør-Trøndelag
 • IUA Namdal
 • IUA Helgeland
 • Miljøteam
 • Norsk Olje og Gass
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Underleverandører
 • SAR
 • Bring

Fire regioner og 66 kommuner deltar i øvelsen

Interkommunale utvalg for akutt forurensning er en norsk beredskapsorganisering mot akutt forurensing på sjø og land. Under øvelse Frohavet skal medlemmer fra fire IUA’er trenes i beredskap, utstyrshåndtering og oljerydding. Dette er IUA Nordmøre, IUA Sør-Trøndelag, IUA Namdal og IUA Helgeland.

Hvert IUA har individuelle øvingsmål for øvelsen, og selv om olje fra norsk sokkel ikke ville nådd alle disse regionene i et reelt tilfelle, vil alle de fire deltakende IUA’ene øve med simulert utslipp (popcorn) som får landpåslag.

Hvordan er rollefordelingen under øvelsen? 

Forkortelser og benevnelser er ikke alltid så lette å forstå. Her er en liten huskeliste:

 • Aksjonsleder (AKL): Equinor
 • Operasjonsledelse (OPL): NOFO
 • NOFO Spesialteam: NOFO ressursgruppe og er støtte til IUA. Har spesialkompetanse til å rådgi lagledere, skadestedsledere og IUA stab. Er normalt i barriere 4 og 5.
 • IGK, Innsatstyrke Kyst: Nærmere 70 fiske- og arbeidsbåter er innlemmet i en permanent beredskapsorganisasjon. Fiskebåtenes hoved-oppgave er å slepe utstyr som samler, tar opp og lagrer olje, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr. IGK er hovedsaklig i barriere 3.
 • IGSA, Innsatsgruppe Strand Akutt: IGSA skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel. IGSA er gitt spesialopplæring inkludert lagledelse, deltar i årlige øvelser og er klargjort for innsats med initiell deltakelse på 10 døgn. Denne innsatstyrken befinner seg primært i barriere 4 og 5. 
 • IUA – Interkommunalt utvalg for akutt forurensning: Et norsk interkommunalt beredskapssamarbeid mot akutt forurensning på sjø og land. Totalt er det 34 IUA’er i Norge. NOFO har avtale med IUA i de områdene langs kysten som kan bli berørt av akutt forurensning fra olje industrien. IUA er i barriere 4 og 5. 
 • ILS, innsatsleder sjø: Er bindeledd mellom OPL og oljevernressurser på feltet. Er ombord på OR-fartøy i B1 og B2 
 • ILK, innsatsleder kyst: Leder den kystnære oljevernaksjonen fra IGK fartøy i barriere 3. 

Hva slags utstyr er det som skal testes under øvelsen? 

Her er noe av utstyret som skal testes ut og som mange av deltakerne under øvelsen skal få pvøve:

 • Satelittovervåkning for overvåking og detektering
 • Aerostat for luftovervåking styrt fra skip og fartøy
 • MBR (Mobilt bredbånd) 
 • Droner for luftovervåking 
 • Lenser for oppsamling av simulert oljesøl (popcorn)
 • Skimmere
 • Overvåkingsfly
 • MOS Sweeper 
 • .. og mer

Hvor sitter aksjonsledelsen under øvelsen?

Det er Equinor som er aksjonsleder, og under øvelsen vil de holde til på Sandsli i Bergen. 

Internasjonale observatører

Øvelse Frohavet har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. Under øvelsen vil det være en rekke observatører fra NOFOs internasjonale nettverk.

I tillegg vil også en internasjonal delegasjon fra NOSCA – the Norwegian Oil Spill Control Association – delta som observatører under øvelsen.

Kan jeg delta? Jobber du i berørte kommuner eller hos en av våre samarbeidspartnere kan du sende en mail til vh@nofo.no for forespørsel om observatørprogram.
Kan vanlige folk / ansatte i oljeselskaper delta på øvelsen som observatører? Ønsker du delta som observatør, send mail til Veronica Halvorsen : vh@nofo.no for forespørsel.

 

Hvorfor brukes det popcorn?

Under øvelse Frohavet vil det brukes nærmere 40 kubikkmeter usaltet popcorn. Popcornet skal simulere olje på havet, og har flere fordeler. Blant annet er det svært synlig slik at det er lett se områder med «popcornsøl». I tillegg er det organisk avfall som kan spises av både fugl og fisk.

Popcornet skal brukes i barrierene 2, 3, 4 og 5. Det vil med andre ord bli landpåslag av popcorn under øvelsen. Dermed får IUA’ene også testet sin kunnskap og sine metoder for opprydding i fjøra.

Hvorfor starter øvelsen i fase 3

NOFO gjennomfører ca 140 øvelser og verifikasjoner i løpet av et år. Dette er alt fra tabletoper til store fullskala øvelser. Gjennom et helt øvelses år øver vi mye på fase to, det vil si varsling og mobilisering. Øvelse Frohavet starter rett på fase 3 og dag 5. Oljen har ligget på vannet et par dager og driver mot land.

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt:

Prosjektleder, NOFO
Gry Eide Fiksdal
990 95 983

Kommunikasjonsrådgiver
Veronica Halvorsen
471 70 906

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg jevnlig oppdatert om øvelsen