Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Årsberetning - Annual report

Aktiviteten har vært høy i NOFO i 2015, noe som gjennspeiler seg i årsberetningen. 

 

Gjennom 2015 har aktiviteten i NOFO vært høy med flere utfordrende oppgaver, noe denne årsberetningen viser.

NOFOs viktigste funksjon er å kunne dekke medlemmenes behov for oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Oppgavene er å planlegge, etablere og
videreutvikle for framtidig petroleumsvirk-somhet og å ivareta beredskap for å bekjempe akutt oljeforurensning basert på medlemmenes bered-skapsplaner.

Administrasjonen har vist stor evne til omstilling, effektivisering og kostnadsbevissthet, samtidig som den på en god måte har vært i stand til å gjennomføre
de aktiviteter som er satt av medlemsselskapene og styret. Samarbeidet mellom NOFO administrasjon og styret har fungert meget godt.

En av de større og gjennomgripende oppgavene gjennomført i 2015, har vært å implementere resultatet av en omfattende organisasjonsutviklingsprosess.

En annen svært viktig oppgave dette året var utarbeidelse av ny strategi for NOFO for perioden 2016-2020 som gjenspeiler de
endringer vi observerer i bransjen og våre omgivelser. General-forsamlingen vedtok strategien i oktober 2015.
NOFOs rolle som en sterk oljevernberedskaps-organisasjon for operatørselskapene på norsk sokkel skal videreføres.
NOFO skal være en fremtidsrettet, effektiv og robust organisasjon som sikrer at oljevernberedskapen til enhver tid er
dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner. I tett dialog med styret er NOFO nå i full gang med å
følge opp arbeidet med å omsette strategien til handling og virksomhet.

Også innen beredskapsorganisering har året vært hektisk. Administrasjonen har brukt mye tid på overgang til
Incident Command System (ICS), og samtlige av beredskapspersonellet er kurset i dette.

NOFO har gjennom året vært aktiv i flere kontaktfora mot medlemmene, Norsk olje og gass, myndig-hetene og internasjonale organisasjoner (GRN).

NOFO har gjennom 2015 levert i henhold til aktivitetsplanen og styrets forventninger.

 

Sandnes, 18. mars 2016

 

Årsberetning 2015 - Norsk versjon Astrid Sørensen
 Styreleder/Chairman of the Board