Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Oljevern 2015

 

Delta i utviklingen av framtidens oljevernteknologi

      

Take part in developing Oil Spill Technology for The Future    

NOFO vil, i samarbeid med Kystverket, invitere norske og internasjonale selskap til å fremme konseptforslag til ny og/eller forbedret oljevernteknologi.

Programmet Oljevern 2015 blir nå etablert for å stimulere industrien til innsats for å få fram nye produkter og løsninger som kan dekke NOFOs og Kystverkets fremtidige operative behov. Dette kan gjøres ved å utvikle ny teknologi, eller også ved å kombinere ny teknologi med kjente løsninger til bruk i nye anvendelser eller operasjoner. Som et nytt fokusområde lagt til i dette programmet er de utfordringer som olje- og gassvirksomheten kan møte på norsk kontinentalsokkel når aktivitetene  utføres stadig lenger nord. Dette er en invitasjon til å utvikle teknologisk og kommersielt realiserbare løsninger på de utfordringer som oljevernoperasjoner i kaldt klima og i isfylte farvann vil møte, herunder i vinter-situasjoner i enkelte fjordstrøk.

I liket med «Oljevern 2010», vil det gjennomføres en prosess rundt utvelgelse av mulige prosjekter, og det vil ytes finansiell støtte til prosjekter som blir valgt ut for gjennomføring.

 

NOFO, together with The Norwegian Coastal Administration, invite companies within Norway and abroad to present conceptual propositions to new and/or improved oil spill technology.

The Oil Spill Response 2015 programme is being established to encourage industry to come up with commercially available products to meet the future operational needs of NOFO and the NCA. This can be done by developing new technology or by combining innovative solutions with existing methods/proven technology for use in new applications or operations. As a new focus area added to the programme special attention will be given to the challenges which could face the oil and gas industry on the Norwegian continental shelf (NCS) as activities move ever further north. This is an invitation to develop technologically and commercially feasible solutions to challenges for oil spill response in a cold climate and ice-affected waters generally, including winter conditions in some Norwegian fjords.

As for “Oil Spill Response 2010”, there will be a selection process for potential projects and financial support will be given to projects chosen for development.              

Kontaktinformasjon:

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO)

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015
Postboks 8077 -  4068 Stavanger

Tlf: 51 56 30 00
Fax: 51 56 23 98

E-post: post@nofo.no  
Internett: www.nofo.no  

Org.nr. 971 454 075

Kontaktpersoner:
Leif J. Kvamme
Administrerende direktør

Tlf: +47 48 40 23 33
E-post:  ljk@nofo.no

 

Frode Engen 
Leder – F&U/Teknologiutvikling
T: + 47 992 75 812
E-post: fe@nofo.no 

       

 Contact information:

 Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies (NOFO)

Oil Spill Response 2015 technology development programme
P O Box 8077- NO-4068 Stavanger, Norway

Tel: +47 51 56 30 00
Fax: +47 51 56 23 98

E-mail: post@nofo.no
Internet: www.nofo.no

Org no 971 454 075

Contacts:

Leif J Kvamme
Chief executive officer
Tel: + 47 48 40 23 33
E-mail: ljk@nofo.no

Frode Engen 
Lead R&D/technology development
Tel: + 47 992 75 812
E-mail: fe@nofo.no