Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Kurs

NOFO arrangerer kurs beregnet på representanter fra medlemsselskap og avtalepartnere. 

Kursene skal bidra til at deltakerne innehar tilstrekkelig kompetanse for sine roller i medlemsselskapene eller som representant i NOFOs beredskapsorganisasjon.

Kompetanse
Det er utarbeidet en kompetansematrise for NOFO beredskapspersonell. Matrisen viser hvilke krav den enkelte beredskapsfunksjon/stilling skal ha av kurs etc.   


Klikk på linken Kompetansematrise NOFO beredskapspersonell 
for nærmere informasjon. 

Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning

Læreplanen skal bidra til å oppfylle forurensningslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning (jf. forurensningsloven kapittel 6).
Læreplanen er resultat av et større prosjekt Kystverket ledet,  i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Norges brannskole, Interkommunale utvalg/brannvesenet, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og Statoil. 

Læreplanen har to målgrupper:
  • Aktører som tilbyr opplæring i håndtering av akutt forurensning
  • Personell som skal få opplæring i håndtering av akutt forurensning

Forurensningslovens bestemmelser om beredskaps- og aksjonsplikt og eventuelle krav i medhold av forurensningsloven ligger til grunn for opplæringen av personell som skal ivareta beredskapen mot, og håndteringen av akutt forurensning.

Læreplan for håndtering av akuttforurensing


Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning


DSB/Kystverket/Miljødirektoratet - Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS)

I vår kursvirksomhet samarbeider vi også med Norges Brannskole i Fjelldal og Nordkapp Maritime Fagskole & Videregående skole i Honningsvåg (Fartøy i kystnær oljevernbereskap, IGK)).

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med oss på kurs@nofo.no.