Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Spesialteam

Om spesialteamet

Organisering
Organiseringen av spesialteamet skal ivareta de operasjonelle oppgavene som beskrevet ovenfor, og skal legge til rette for en mest mulig hensiktmessig administrering og kontinuerlig utvikling. Organiseringen skal også i utgangspunktet ivareta kjennskap til ulike kystregioner i Norge.

Med denne bakgrunnen er det valgt å organisere spesialteamet i tre grupper alt etter rådgivningsnivå.

Et arbeidsutvalg er etablert med 3 deltakere fra spesialteamet som representerer hver sin gruppe som følger:

 • Sølve Oldeide (rådgiver)
 • Kjell Agnar Mikalsen (skadestedsleder)
 • Lars Utnes (lagleder)

NOFO ser for seg å kunne benytte seg av utvalget i følgende sammenhenger:

 • Utvikling av program (faglig innhold) til spesialteamsamlinger
 • Planlegging av "table tops"/fullskalaøvelser (hvordan bruke spesialteamet under øvelser)
 • Brukermedvirkningsgruppe i forbindelse med teknologiutviklingsprosjekter
 • Annet

I det daglige administreres spesialteamet av NOFO.
Ved en hendelse mobiliseres og etableres spesialteamet under direkte ledelse av NOFO Operasjonsledelse.

Kompetanse, opplæring, øvelse
Spesialteamet skal ha grunnleggende kompetanse innen:

 • Ledelse
 • Operasjon
 • Ressurs/logistikk
 • Oljevernutstyr
 • Miljø
 • Samband
 • HMS
 • Instruksjon/opplæring 

 

Spesialteamets medlemmer vil bli tilbudt opplæring etter individuelle planer innen:

Lagledelse

 • Skadestedsledelse (kyst/strand)
 • Operasjonsledelse NOFO
 • Aksjonsledelse
 • Stabsarbeid IUA

Samtreningsøvelser og samlinger avholdes hvert år, egen plan er utarbeidet.

Rekruttering
NOFO har rekruttert erfarent og kompetent personell fra etablerte aktører innen oljevern, IUA, statlige og private aktører. NOFO vil i "fredstid" ikke ha noe arbeidsgiverforhold til det personellet som inngår i teamet. Avtaler er utarbeidet mellom NOFO og arbeidsgiver til deltakende personell om nødvendig frigjøring for deltakelse i kurs, seminarer, øvelser og aksjoner.

NOFO utarbeider en plan for årlig rekrutteringsbehov til spesialteamet.

Avtaler (generelt)
Avtaler er inngått med hver av spesialteamets deltakere og dens arbeidsgiver om vilkår og kompensasjoner.

Forholdet til IUA
Spesialteamet er en egen enhet, direkte underlagt NOFO Operasjonsledelse og vil i prinsippet være sidestilt med IUA. I operasjon vil spesialteamet virke som rådgivere og yte ressursbistand til IUA. Det kan også integreres med/forsterke IUA under dettes ledelse dersom det er operasjonelt hensiktsmessig og NOFOs rolle/ansvar fortsatt ivaretas.

Medlemmer av spesialteamet som har tilhørighet i aksjonerende IUAs organisasjon, forblir i denne rollen.

Spesialteamet vil være NOFOs viktigste virkemiddel for å videreutvikle kompetanse og ledelses- og planleggingskapasitet mellom IUAene.