Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Oljeindustrien vedtar ny strategi for oljevern

Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. Den gjeldende strategien, som har dekket perioden fra 2012, utløper ved årsskiftet. Det har således vært viktig å få på plass en ny strategi for å dekke den neste femårsperioden.

«Dette har vært en prioritert oppgave for styret, og et effektivt, robust og kosteffektivt oljevern er en forutsetning for å ha petroleumsvirksomhet på norsk sokkel», sier Astrid Sørensen (Statoil), styreleder i NOFO. «Med den situasjonen som nå er i industrien, har det vært svært viktig å holde fokus på å opprettholde en effektiv og robust beredskap, samtidig som man må være kostnadsbevisste. Dette forventer jeg at vi oppnår gjennom denne nye strategien», fortsetter hun.

Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

«Den nye, omforente strategien gir meg klare føringer for hvordan NOFO og oljevernberedskapen skal videreutvikles de neste fem årene», sier Leif J Kvamme, administrerende direktør i NOFO. «Den er krevende og spennende, men dette er en utfordring som NOFO er klar til å ta sammen med våre medlemmer», sier han videre.

Neste trinn for styret og NOFO er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

«Jeg må berømme det arbeidet som er utført, og at arbeidsgruppen på relativt kort tid har lagt fram en innstilling til strategi som industrien står samlet bak», avslutter Astrid Sørensen.

 

 

Leif J Kvamme, telefon 48402333